Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Budowa drogi S7 powinna być priorytetem!

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w załączeniu przesyłam uwagi do PROJEKTU PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023, w ramach konsultacji publicznych.

Uwaga dotyczy drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, której budowę w projekcie ujęto na liście zadań priorytetowych, ale nie zapewniono finansowania budowy tego odcinka.

Brak finansowania tej kluczowej dla wykorzystania potencjału i rozwoju regionu inwestycji podważa fundamentalną w Unii Europejskiej zasadę zrównoważonego rozwoju i dyskryminuje jedynie nasze województwo na całej trasie przebiegu S7 od Gdańska, przez Warszawę do Rabki, a także skazuje znaczną jego część na peryferyzację.

S7 to ważny dla rozwoju Polski Południowej ciąg komunikacyjny na linii północ - południe, łączący nadbałtyckie porty z obszarami podgórskimi i przejściem granicznym ze Słowacją, otwierając drogę na południe Europy, a na północy do krajów Skandynawskich, Nadbałtyckich, a także Obwodu Kaliningradzkiego.

Kraków to - po Warszawie - największe miasto w Polsce i drugi najważniejszy ośrodek naukowy. Województwo Małopolskie to krajowy lider w dziedzinie turystyki z ważnymi obiektami światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, sanktuariami, unikalnymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, dzięki którym Kraków i Małopolskę odwiedza rocznie 12 milionów turystów z Polski i całego świata.

Budowa drogi ekspresowej S7 to dla nas priorytet - przyczyni się bezpośrednio do poprawy dostępności komunikacyjnej Małopolski, zarówno dla ruchu krajowego, jak i międzynarodowego na osi północ - południe. Efektem będzie także poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym.

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

**********

Formularz zgłaszania uwag, plik rtf >>>

**********