Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

I Kongres Niskiej Emisji

23 kwietnia w Krakowie odbył I Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji.

Jakość powietrza w Polsce odbiega od dopuszczalnych norm wyznaczonych w prawie polskim i unijnym oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Spośród 46 stref ochrony powietrza w Polsce, w 2013 r. przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 wystąpiły w 36, pyłu PM2,5 w 24 a poziomu docelowego benzo(a)pirenu w 42 strefach. Najgorsza sytuacja występuje w województwach południowej Polski. W przypadku PM10 najwyższe 24-godzinne stężenia zanotowane zostały w aglomeracjach: krakowskiej, górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, mieście Bielsko-Biała oraz strefach śląskiej, dolnośląskiej, kujawsko-pomorskiej, małopolskiej, podkarpackiej i śląskiej. Stawia to Polskę w wyjątkowo złej sytuacji na tle tendencji występujących na kontynencie Europejskim. Konsekwencje takiego stanu rzeczy dotykają równocześnie ekonomii jak też podstaw jakości życia. Alarmująco wysokie zanieczyszczenie powietrza odbija się na wizerunku Polski i może mieć w najbliższym czasie poważne konsekwencje. Grozi nam nie tylko lawina kar finansowych w ramach procedur UE, ale też utrata walorów przyrodniczych oraz turystycznych, czego szczególnym przypadkiem może stać się Kraków, gdzie zagrożona jest nie tylko marka miasta jako ośrodka turystycznego, ale także akademickiego - czytamy we wnioskach z tego Kongresu.

**********

Samorządowcy, naukowcy i ekolodzy z całej Polski zastanawiali się nad sposobami poprawy jakości powietrza nie tylko w Krakowie i Małopolsce, ale na terenie całego kraju.

Konferencję otworzył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk, który przypomniał trudną sytuację związaną ze stanem powietrza w regionie oraz walkę samorządów o zmianę tego stanu rzeczy.

- Musimy uświadomić sobie rolę różnych środowisk w walce o czystość powietrza. To zarówno służby sanitarne, samorządowcy i naukowcy, jak i media, bowiem w dzisiejszych czasach smog jest gorszy niż smok wawelski sprzed tysiąca lat-mówił przewodniczący Barczyk.

W dyskusji wzięło udział liczne grono ekspertów reprezentujących różne środowiska, m.in. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Najwyższą Izbę Kontroli, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Izbę Gospodarki Odpadami i wiele innych instytucji oraz organizacji zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska. O doświadczeniach Krakowa w walce z zanieczyszczeniami powietrza mówił wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel, który jako główne czynniki zanieczyszczeń w Krakowie wskazał niepohamowany wzrost liczby pojazdów, industrializację, duży ruch tranzytowy przez miasto, a przede wszystkim dużą ilość skumulowanych palenisk węglowych. - Przeciwdziałamy negatywnym zjawiskom, m.in. przez dopłaty do likwidacji palenisk, termomodernizację obiektów, rozwój transportu szynowego w aglomeracji i samym mieście-wymieniał prezydent Trzmiel.

Kraków i Małopolska znajdują się w niechlubnej czołówce miejsc o największym zanieczyszczeniu powietrza, nie tylko w kraju, ale w całej Europie. Wśród dziesięciu europejskich miast o największym zanieczyszczeniu znajdują się wyłącznie miasta polskie i bułgarskie, z czego Kraków zajmuje niechlubne trzecie miejsce. Sejmik Województwa Małopolskiego, jako pierwszy w Polsce podjął w 2013 r. uchwałę o likwidacji do 1 września 2018 r. palenisk na paliwa stałe na terenie całej gminy Kraków.

**********

Wnioski I Ogólnopolskiego Kongresu Niskiej Emisji, plik pdf >>

**********

Więcej informacji na www.smogwgminie.pl

Ograniczenie niskiej emisji w gminach, materiał Kroniki TVP Kraków>>>

Tematy Dnia TVP Kraków >>>

**********