Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

II Konkurs na Najlepszą Stronę Internetową

II Konkurs na Najlepszą Stronę Internetową Małopolski Powiatów, Gmin i Sołectw

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza do udziału w II Konkursie na Najlepszą Stronę Internetową jednostek samorządowych Małopolski w 2008 r.

Celem konkursu jest propagowanie wysokiej jakości walorów funkcjonalnych i estetycznych stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu historycznej Małopolski, tworzenie otwartego społeczeństwa informacyjnego z wolnym dostępem do rzetelnej informacji, ułatwienie komunikacji na linii obywatel - urząd, promowanie wiedzy na temat sołectw, gmin, powiatów, regionu, ze szczególnym uwzględnieniem walorów kulturowych, turystycznych, gospodarczych.

Przedmiotem Konkursu są strony internetowe Powiatów, Gmin oraz Sołectw i działających na ich terenie np. Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Przy ocenie będzie brana pod uwagę szczególnie wartość funkcjonalna oraz wizualna zgłoszonej strony.

Oceny zgłoszonych stron i działań dokonuje Kapituła Konkursowa powołana przez SGiPM z udziałem m.in.: Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektora Portalu SGiPM www.nowamałopolska.pl, Redaktora Naczelnego "Wspólnoty Małopolskiej". Zwycięzcy wśród Powiatów, Gmin Wiejskich i Miejskich oraz Sołectw otrzymają Tytuł Najlepsza Strona Internetowa Powiatu, Gminy, Sołectwa w Małopolsce w roku 2008.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sgpm.krakow.pl. Pytania w sprawie interpretacji regulaminu należy kierować na adres biuro@sgpm.krakow.pl.

Konkurs prowadzony jest pod patronatem TVP Kraków, Radia Kraków i Gazety Krakowskiej.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do wszystkich samorządów o aktywny udział w Konkursie.

Burmistrzów i Wójtów prosimy o przekazanie Regulaminu Konkursu i Ankiety wszystkim Sołtysom w Gminie.
     
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

**********

Zaproszenie Przewodniczącego SGiPM do udziału w Konkursie

Regulamin Konkursu

Ankieta Konkursu