Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uroczyste Spotkanie Kombatantów

7 maja 2013 r. na dziedzińcu Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie odbyło się Uroczyste Spotkanie Kombatantów dla upamiętnienia 68 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Zebranych powitał Tadeusz Żaba, p.o. Dyrektora Muzeum AK, który poprowadził Spotkanie.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania Hymnu Państwowego, który został wykonany przez Chór Cecyliański. Następnie Modlitwę poprowadził i pobłogosławił zebranych J. Em. ks. Abp Franciszek Kardynał Macharski, po czym Chór zaintonował "Hymn Polskiego Państwa Podziemnego".

Serię przemówień rozpoczął Senator RP, Bogdan Klich, który reprezentował Marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza. B. Klich zwrócił uwagę na wartość tradycji historycznej dla młodych pokoleń. Do Kombatantów powiedział: "czuję się jak w domu […], domu który odwiedzam na zaproszenie gospodarzy". Stwierdził ponadto, iż w 1945 r. zakończyły się jedynie najbardziej krwawe epizody II wojny światowej, lecz faktyczne jej zakończenie nastąpiło dopiero wskutek wydarzeń lat 1989, 1990 i 1993, kiedy to w Europie Środkowo-Wschodniej miały miejsce wielkie przemiany społeczno-polityczne, związane z rozpadem bloku komunistycznego. W tym kontekście Senator Klich wymienił cztery możliwe do akceptacji cezury, a ostatnią było wyjście wojsk sowieckich z Polski. Zaakcentował wartość pamięci o wszystkich żołnierzach walczących o wolną Ojczyznę, a swe wystąpienie zakończył stwierdzeniem, iż Muzeum AK powinno się rozwijać.

T. Żaba podziękował mówcy, wymieniając sukcesy Muzeum z okresu ostatnich kilku miesięcy, a następnie zapowiedział wystąpienie gen. bryg. Piotra Patalonga, Dowódcy Wojsk Specjalnych. Reprezentował on Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Mieczysława Cieniucha, którego list publicznie odczytał.

Jako czwarty z zasiadających za stołem prezydialnym, mikrofon do ręki wziął mjr adw. Ryszard Brodowski, Prezes Zarządu Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK. Kombatant stwierdził, iż w maju 1945 r. zakończyła się II wojna światowa w Europie, ale dla Polski rozpoczął się kolejny rozbiór. Nawiązał do tematyki "Żołnierzy Wyklętych", a następnie do uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej w Koźmicach Wielkich koło Wieliczki, które odbyły się 2 maja br. R. Brodowski przypomniał, iż trwają prace nad pomnikiem AK i Ogrodem Pamięci Narodowej w Krakowie, a przemówienie zakończył słowami o etosie Polskiego Państwa Podziemnego: "kochać własny kraj i służyć Polsce".

Jako kolejny za mównicą stanął inny świadek historii, ppłk Kazimierz Kemmer "Halny" Prezes Fundacji Muzeum Historii AK, który odwołał się do wybranych epizodów II wojny światowej, podkreślając bohaterstwo i patriotyzm polskich żołnierzy. Wypowiedział się też krótko o genezie i współczesnej działalności Muzeum AK. Na koniec podziękował raperowi Tadeuszowi Polkowskiemu "Tadkowi", który swoją twórczością muzyczną przybliża historię AK młodemu pokoleniu.

Jako ostatni swój krótki wykład wygłosił Dr Marek Lasota, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Nawiązał on do - wspomnianej już przez B. Klicha - rocznicy opuszczenia ziem polskich przez oddziały sowieckie, które nastąpiło dopiero dwie dekady temu. Starał się też zaprezentować rozległe spojrzenie na dzieje państwa i narodu polskiego. Uznał, że dwoma największymi klęskami w naszej tysiącletniej historii były Potop szwedzki i okupacje ziem II rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej.

Uzupełnieniem dla wyżej omówionych wystąpień było odczytanie listów przesłanych przez gości honorowych. T. Żaba odczytał list Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego, a następnie delegat Czesława Mroczka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, ppłk Tomasz Kopański, przeczytał list skierowany do organizatorów i uczestników spotkania. Ostatnie pismo ponownie przeczytał p.o. Dyrektora Tadeusz Żaba. Było ono wystosowane przez Beatę Oczkowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Nim wyprowadzono poczet sztandarowy i skończyła się oficjalna część uroczystości, Chór Cecyliański zaprezentował wiązankę pieśni patriotycznych. Były to: "Modlitwa obozowa", "Pozdrowienia od Szaraków" oraz "Armia Krajowa" (do słów Zbigniewa Kabaty "Bobo").

Na zakończenie prowadzący uroczystość, T. Żaba podziękował wszystkim zebranym, krótko scharakteryzował kierunki dalszego rozwoju placówki, a następnie zaprosił zebranych na poczęstunek, zorganizowany na I piętrze budynku, w strefie wystaw czasowych.