Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Spotkanie 12 Regionów

Dnia 22 lutego br. w Pałacyku Myśliwskim w Promnicach koło Tychów odbyło się spotkanie przedstawicieli dużych regionów, które w przyszłości staną się najprawdopodobniej województwami samorządowe - rządowymi, tj. Wielkopolski, Małopolski, Województwa Łódzkiego, Małopolski Wschodniej (woj. rzeszowskie). Dolnego Śląska, Górnego Śląska, Mazowsza, Pomorza Gdańskiego, Pomorza Zachodniego, Podlasia (woj. białostockie), Warmii i Mazur oraz Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Małopolski Północnej. " Spotkanie 12+ Regionów" zorganizowane zostało przez Związek Gmin Górnego Śląska w porozumieniu z Ministrem Michałem Kuleszą - Pełnomocnikiem Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa, a patronat nad nim objęli panowie: Maciej Płażyński - Marszałek Sejmu RP oraz Jerzy Buzek - Prezes Rady Ministrów.

W "Spotkaniu" udział wzięli liderzy dużych przyszłych województw, tj. prezesi regionalnych związków samorządowych, prezydenci miast - stolic regionów, przewodniczący sejmików samorządowych, przewodniczący regionalnych stowarzyszeń społeczno - kulturalnych, regionalnych izb gospodarczych oraz wojewodowie dotychczasowych województw. W "Spotkaniu" uczestniczyli również przedstawiciele Rządu i Parlamentu RP Michał Kuleszą, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Kazimierz Barczyk, Sekretarz Stanu, Sekretarz Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Podczas "Spotkania" omówione zostały następujące kwestie:

1) marketing decentralizacji - metody przekonywania społecznego do reformy,
2) koncepcja kontraktów regionalnych jako metoda rozstrzygnięcia sporów,
3) formy i kierunki przyszłej współpracy międzyregionalnej,
4) utworzenie samorządu gospodarczego i jego roli w procesie dalszej decentralizacji państwa.

Obecni na "Spotkaniu" przedstawiciele regionów wyrazili zdecydowanie poparcie dla rządowego projektu reformy administracji państwa podkreślając, że powstanie dużych województw samorządowe - rządowych stworzy korzystne warunki do rozwoju kraju oraz naprawy państwa. Wysunięto propozycję wykorzystania idei kontraktów regionalnych jako metody rozwiązywania konfliktów pojawiających się w trakcie tworzenia nowych województw. Utworzono Forum Regionów Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęto Deklarację Regionów Polskich, którą postanowiono przesłać do Sejmu, Senatu, na ręce Marszałków obu izb. Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczących ugrupowań politycznych i klubów parlamentarnych. Zwrócono uwagę na konieczność ustalenia, które z zadań publicznych będą w przyszłości zlecone samorządowi gospodarczemu.

Deklaracja Regionów Polskich

Promnice, dn. 22 lutego 1998 roku.

Przedstawiciele polskich przyszłych regionów, reprezentujący samorząd terytorialny, samorząd gospodarczy oraz stowarzyszenie regionalne zgromadzeni na swoim pierwszym spotkaniu w Promnicach na Górnym Śląsku, w duchu odpowiedzialności za Rzeczpospolitą stwierdzają, co następuje:

1. Upominamy się o silne Państwo Polskie, o sprawny i zdecydowany w działaniu na rzecz rozwoju kraju i bezpieczeństwa publicznego Rząd Rzeczypospolitej. Z całą mocą wspieramy dalszą decentralizację państwa i reformę samorządu terytorialnego.
2. Reforma jest bezzwłocznie konieczna ze względu na niewydolność istniejącej administracji rządowej. Rząd uwolniony od balastu zbędnych spraw będzie w stanie skoncentrować się na strategicznych wyzwaniach Polski w sferze rozwoju i bezpieczeństwa. Dlatego niezbędne jest stworzenie silnych podmiotów do prowadzenia polityki regionalnej. Wykorzystają one wielki potencjał energii społecznej, inicjatyw gospodarczych oraz innowacji, tkwiący w społecznościach regionalnych, w tym obszarów dotychczas zaniedbanych. Reforma ma więc zasadnicze znaczenie z punktu widzenia dynamicznego rozwoju Polski, bezpieczeństwa Rzeczypospolitej oraz jej rzeczywistej pozycji w Europie.
3. Reforma ma podstawowe znaczenie dla obywateli. Umożliwi radykalną poprawę w świadczeniu usług publicznych (edukacji, bezpieczeństwa obywateli, zdrowia, świadczeń emerytalnych). Przybliży władzę do obywateli i umożliwi bardziej bezpośrednią kontrolę poczynań władz. Wszystkie bieżące sprawy obywateli będą załatwiane na poziomie gminy lub położonego w pobliżu powiatu.
4. Ze względu na konieczność posiadania mocnego potencjału gospodarczego, finansowego i intelektualnego, uważamy, że ilość przyszłych województw powinna wynieść 12 (maksimum 14). W celu uniknięcia zbytecznych sporów proponujemy likwidację wszystkich istniejących województw, a w ich miejsce utworzenie silnych jednostek nawiązujących swymi nazwami do tradycyjnych ziem Polski (Wielkopolska, Małopolska, Pomorze Gdańskie itd.) Rozumiejąc przywiązanie wielu społeczności lokalnych do istniejących układów administracyjnych, zdecydowanie przeciwstawiamy się próbom ich wykorzystania przez partykularne interesy obecnych elit wojewódzkich.
5. Uważamy, że przyszła współpraca nowych województw z Rządem oraz między sobą w duchu solidarności narodowej ma zasadnicze znaczenie dla pomyślnego rozwoju kraju. W celu wymiany doświadczeń, wspierania procesu reformy, stałego dialogu z Parlamentem i Rządem oraz promocji sukcesów polskich województw w kraju i zagranicą obecni na spotkaniu tworzą Forum Regionów Rzeczypospolitej Polskiej.
6.W celu spokojnego i rzeczywistego rozwiązywania konfliktów, pojawiających się w trakcie tworzenia powiatów oraz nowych województw, proponujemy wykorzystanie idei kontraktów regionalnych, zawierających między ważniejszymi podmiotami społecznymi, reprezentującymi poszczególne części składowe przyszłych województw.
7. Uczestnicy spotkania uznają, że w pakiecie zmian ustrojowych Państwa należy przyśpieszyć prace nad powołaniem samorządu gospodarczego.
8. Nadmierne przedłużenie dyskusji nad założeniami reformy uznajemy za niecelowe. Od Rządu RP i parlamentu oczekujemy szybkiej decyzji oraz pełnej determinacji i energii we wprowadzaniu reformy ustroju państwa.

Od Prezydenta Państwa oczekujemy jednoznacznie poparcia dla reformy oraz podpisania stosownych ustaw. Od wszystkich ugrupowań parlamentarnych będziemy się spodziewać podporządkowania swych partykularnych interesów i krótkowzrocznych kalkulacji politycznych dobru państwa. Oczekujemy, że polska klasa polityczna wniesie się ponad poziom codziennych sporów i zgodnie wesprze dzieło naprawy Rzeczypospolitej.