Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Seminarium - podział nieruchomości. Pytania i odpowiedzi. Szkolenie on-line Małopolskiej Akademii Samorządowej

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad, Radni, Pracownicy Samorządowi

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski serdecznie zapraszam Państwa do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń Małopolskiej Akademii Samorządowej dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych. Uprzejmie proszę o przesłanie niniejszego zaproszenia do Państwa Radnych i wszystkich zainteresowanych osób.

22 grudnia (środa) w godzinach od 11.00 do 13.00 zapraszamy na szkolenie online na platformie ZOOM pt.

Seminarium - podział nieruchomości. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie poprowadzi: Małgorzata Żmudka

REJESTRACJA

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_m53WrP_aSKOmVBcbgxjdpw

Zakres tematyczny:

1. Czy jest możliwość żeby służebność drogowa była wrysowana po działce sąsiada? Jeśli sąsiad się zgadza to czy należy ich wysłać przed zaopiniowaniem podziału do notariusza celem spisania jej i wtedy bez problemu robimy podział?

2. Czy dostęp wydzielanych działek do drogi publicznej sprawdzamy na etapie wydawania postanowienia wstępnie opiniującego podział czy na etapie decyzji?

3. Czy w przypadku ustanawiania służebności dojazdu do wydzielanych działek należy brać pod uwagę szerokość tej służebności? Czy ta szerokość musi być zgodna z mpzp, gdzie mamy zapisane jakiej szerokości ma być zapewniony dostęp do wydzielanych działek?

4. Odnośnie art. 93 ust. 3a - czy powierzchnia wydzielanej drogi wewnętrznej ma znaczenie? Czy droga powyżej 0,3 ha podlega zatwierdzeniu decyzją?

5. Co w przypadku gdy w planie miejscowym mamy zapis, że wielkość działki przeznaczonej pod zabudowę ma wynosić 0,10 – 0,15 ha, natomiast zostanie złożony wniosek dotyczący podziału mający na celu wydzielenie na powiększenie istniejącej działki budowlanej o pow. 0,15 ha niewielkiej części z działki sąsiedniej (przykładowo o powierzchni 2 ar), tak aby razem miały 0,17 ha i stanowiły jedną nieruchomość? Czy taki podział będzie zgody z planem miejscowym?

6. Jak należy interpretować, rozumieć i stosować pojęcie wydzielenia działki niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego na podst. art.95, ust.7 u.g.n. Jakie warunki muszą być spełnione przy takim podziale i kiedy można go zastosować?

7. Czy można podzielić działkę z art. 95 pkt 7, która zabudowana jest budynkiem "w budowie" (po zmianach w EGiB niewykazywane są budynki w budowie). Czy aby zastosować ten artykuł budynek powinien być odebrany?

8. Jakich dokumentów wymagać od strony jeśli zwraca się z wnioskiem o podział działki, dla której wcześniej uchylono decyzję podziałową w związku z niespełnieniem warunku dot. przeniesienia praw własności? Podział jest taki sam jak w pierwszym wniosku. Czy strona wraz z wnioskiem składa całkowicie nową dokumentację? Czy można posłużyć się mapą dostępną i przyjętą już do PODGiK wcześniej, jeśli dane nie uległy zmianie?

9. Czy jeżeli podział dokonywany jest na podstawie Wz i ma być wydzielana droga wewnętrzna, to czy taki zapis (warunki dla drogi) powinien znaleźć się w WZ?

10. Czy w przypadku wydzielenia drogi z terenów rolnych (na które nie było zgody Min. Roln. na wyłączenie z produkcji rolnej) do obsługi terenów zabudowy jednorodzinnej musimy wszcząć postępowanie i wydać decyzję? Jeśli tak, to jaką – pozytywną czy negatywną?

11. Co w przypadku gdy linie rozgraniczające teren inwestycji w Wz nie pokrywają się z projektowanymi granicami podziału?

12. Czy w postanowieniu opiniującym też piszemy, że wydzielanie działki jest na powiększenie działki sąsiedniej?

13. Inwestor ma działkę o pow. 50 arów. Ma warunki zabudowy na cześć tej działki o powierzchni 30 arów. Czy może podzielić działkę zgodnie z warunkami zabudowy zostawiając działkę 20 arową jako rolną?

14. Co w przypadku, gdy linie rozgraniczające teren inwestycji w WZ nie pokrywają się z projektowanymi granicami podziału?

15. Działka A o powierzchni 0,40 ha dzieli się na działki B i C o pow. 0,20 ha, każda na powiększenie nieruchomości sąsiedniej. Działka znajduję się w terenie ZE – tereny zieleni nieurządzonej, jedynym zapisem w mpzp odnośnie podziałów w ZE jest zdanie: „Przy nowych podziałach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RU, ZE należy stosować zasady jak przy podziałach gruntów rolnych”.

16. Czy w terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod rolnictwo, który jest zabudowany budynkiem mieszkalnym i zagrodowymi można wydzielić działkę niezbędną do korzystania z budynku mieszkalnego na podstawie art. 95, ust. 7?
Działka nie jest budowlana tj. nie jest przeznaczona w MPZP pod zabudowę ale jest zabudowana jako tzw. siedlisko rolnicze”

17. Czy jest możliwy podział rolny, gdy została wydana decyzja celu publicznego na przebudowę sieci gazowej? Przykład: Działka rolna zabudowana budynkiem (użytki RIVa i B/R) o powierzchni 1 ha. Podział na dwie działki po 0,5 ha, jedna zabudowana budynkiem (RIVa i B/R). Podział nie ma nic wspólnego z ww. decyzją celu publicznego. Ośrodek przyjął operat do zasobu i odmówił geodecie wprowadzenia podziału działki do ewidencji.
Starosta wystąpił do gminy o zajęcie stanowiska, czy podział nieruchomości, w związku z wydaną decyzją o lokalizacji celu publicznego, podlega przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami – art. 92 ust. 2 oraz art. 94 ust.1 pkt. 2.

18. Czy w przypadku wydzielenia działki w terenie rolnym o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha na powiększenie nieruchomości sąsiedniej należy zapewnić dostęp do drogi publicznej? Czy możemy pominąć tą kwestię skoro jest to działka wydzielana na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, która już posiada dostęp do drogi publicznej?

19. Czy w przypadku podziału nieruchomości dla której w księdze wieczystej wpisana jest hipoteka banku jako zabezpieczenie kredytu, stroną postępowania będzie również bank?

20. Czy można dzielić działkę, której podział nie został jeszcze uwidoczniony w księdze wieczystej? Podział jest wprowadzony tylko w ewidencji gruntów starostwa powiatowego. Czy można opierać się tylko na ewidencji gruntów czy musi być zgodne z księgą wieczystą?

21. Jeżeli geodeta złoży wniosek do gminy o zatwierdzenie podziału w terenie rolnym działki powyżej 0,30 ha to na jakiej podstawie odmówić rozpatrzenia wniosku i w jakiej formie?

22. Dla działki brak jest MPZP, brak WZ, w ewidencji wykazane są w niej dwa użytki, użytek B (działka jest zabudowana) oraz użytek R. Strona chce dokonać podziału polegającego na wydzieleniu części działki z użytkiem R (powstaje wówczas jedna działka z użytkiem R i druga działka z użytkiem B i R). Jakie przepisy należy wówczas zastosować?

23. Podział zgodnie z art. 93 ust. 2a - powiększenie nieruchomości sąsiedniej, ale jakiej? Często strony wnioskują o wydzielenie działki na powiększenie ale nieruchomości zabudowanej budynkiem, w dodatku jest użytek gruntowy B (tereny mieszkaniowe). Czy można "powiększyć" działkę budowlaną?

24. Jeśli mamy działkę o mieszanym przeznaczeniu M i R o łącznej powierzchni 0,4 ha i ktoś chce podzielić zgodnie z linią rozgraniczającą przeznaczenie w planie na działkę budowlaną 0,2 i rolną 0,2 ha to czy ta rolna tez ma mieć warunek przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej?

25. Z jakiego artykułu skorzystać w przypadku wydzielenia części działki, którą np użytkuje sąsiad? (brak mpzp). Do tej pory wydawano postanowienie w dwóch trybach: jeżeli jest użytek B to z przepisów odrębnych - art. 94 ust. 1 pkt 1 (wydzielona działka jest dla poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej), a jeżeli w egib jest użytek rolny to na powiększenie nieruch. sąsiedniej -art. 93 ust. 2a. Zastanawiam się czy jest to prawidłowa droga?

26. Art. 95 pkt 7 - czy możliwym jest wydanie dwóch decyzji następujących po sobie? Tzn. strona wydziela trochę większą działkę budowlaną, po czym zleca kolejny podział w którym wydziela z tej działki mniejszą działkę budowlaną niezbędną do korzystania z budynku mieszk.? Czy jest przepis który zabraniałby takiej praktyki?

27. Czy dopuszczalne jest zatwierdzenie podziału z art. 95 pkt 7 jeśli na działce występuje budynek w budowie (nie jest odebrany, brak inwentaryzacji powykonawczej) dla którego mamy dokumentację, że posiada ściany i dach oraz przyłącza? Kiedy możemy podzielić z ww. artykułu tak aby było to zgodne z przepisami ale nie dostarczało stronie niepotrzebnych komplikacji?

28. Pytanie odnośnie rozgraniczenia - zostało wszczęte, odbyła się rozprawa na gruncie i po przekazaniu operatu do oceny przez geodetę wyszło, że jedna działka nie została powiadomiona o rozgraniczeniu (działka na styku 4 działek). jedna ze stron nie brała więc udziału w czynnościach geodety. czy możemy zmienić postępowanie o wszczęciu i skrócić ustalaną granicę tak aby pominąć ten punkt (rozgraniczenie wszczęte z urzędu) lub wezwać na grunt tylko tych jednych właścicieli czy też geodeta musi na nowo wzywać wszystkich uczestników rozgraniczenia (ustalamy granicę drogi gminnej) i na nowo sporządzić protokół z ustalenia granic.

29. Proszę o ewentualne rozwinięcie tematu podziału na wz, gdy WZ wydana jest na część nieruchomości, co robić z tzw resztówką poniżej 0,3 ha.

Po rejestracji otrzymacie Państwo mailem potwierdzenie z danymi dostępowymi do szkolenia.

WAŻNE

Przy rejestracji jako First Name prosimy wpisać swoje imię i nazwisko

A jako Last Name prosimy wpisać nazwę Państwa Gminy

Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach mają Członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski