Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji społecznej seniorów. IV Małopolskie Forum Seniorów

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski otrzymało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie na realizację czwartego z kolei projektu na rzecz małopolskich Seniorów.

Projekt pn. "Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji społecznej seniorów. IV Małopolskie Forum Seniorów" stanowi odpowiedź na potrzebę zwiększenia stopnia partycypacji społecznej i obywatelskiej seniorów proporcjonalnie do społecznego znaczenia tej grupy oraz konieczność wzmocnienia wizerunku seniorów jako partnerów JST w realizacji zadań publicznych.

Celem głównym projektu jest rozwój aktywności społecznej osób starszych wobec społeczności lokalnych. Cel ten będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe:
- podniesienie świadomości osób 60+ dot. form aktywnego udziału w życiu publicznym;
- podniesienie umiejętności osób 60+ w zakresie przygotowywania inicjatyw lokalnych;
- promowanie aktywnych postaw obywatelskich osób 60+;
- wzmocnienie wizerunku seniorów jako partnerów JST w realizacji zadań publicznych;
- zwiększenie otwartości samorządów na współpracę z seniorami.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

1. Szkolenia (2 x 5 h w 4 lokalizacjach woj. małopolskiego, maj-czerwiec 2015):
Seniorzy poznają narzędzia partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym oraz zasady skutecznego komunikowania się z administracją lokalną i wspólnej realizacji projektów na rzecz wspólnot lokalnych.

2. Warsztaty praktycznych umiejętności przygotowywania inicjatyw lokalnych dla Seniorów - liderów społecznych (2 x 5 h; czerwiec 2015, Kraków)
Seniorzy będą opracowywali mini-projekty, które chcieliby zrealizować wespół z samorządem.

3. Pilotaż realizacji inicjatyw obywatelskich (lipiec-październik 2015)
Seniorzy zaprezentują projekty inicjatyw lokalnych przedstawicielom swego samorządu, uzgodnią zasady realizacji wybranej propozycji i wespół z samorządem lokalnym zrealizują projekt. Działaniom Seniorów towarzyszyć będzie wsparcie eksperckie pracowników SGiPM, którzy pomogą uczestnikom w opracowaniu projektów, negocjacjach z samorządem oraz w trakcie realizacji inicjatyw.

4. Wizyty studyjne (październik 2015)
Seniorzy będą uczestniczyć w wizytach w czterech wybranych miejscowościach woj. małopolskiego, w których władze samorządowe prowadzą godne naśladowania działania na rzecz społecznej aktywności seniorów.

5. IV Małopolskie Forum Seniorów - konferencja podsumowująca (listopad/grudzień 2015)
Podczas konferencji nastąpi m.in. prezentacja zrealizowanych przez Seniorów projektów inicjatyw obywatelskich.

Projekt kierowany jest mieszkańców woj. małopolskiego do w wieku 60+, przede wszystkim zamieszkujących poza Krakowem. Do bezpośredniego udziału w działaniach projektowych zaproszonych będzie 60 seniorów w czterech lokalizacjach w regionie. Pośrednio beneficjentami projektu będą społeczności lokalne i samorządy gminne woj. małopolskiego.

Rezultatem projektu będzie wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego osób starszych w woj. małopolskim, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym, oraz wzrost partycypacji społecznej grupy 60+.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

**********

Terminy szkoleń dla seniorów pt. Instrumenty partycypacji publicznej na poziomie lokalnym i miękkie umiejętności w zakresie komunikacji społecznej

1. Gmina Klucze: 20 i 29 maja 2015 r.
2. Gmina Wielka Wieś: 19 i 26 maja 2015 r.
3. Miasto Gorlice: 9 i 12 czerwca 2015 r.
4. Miasto i Gmina Wieliczka: 10 i 18 czerwca 2015 r.

Samorząd terytorialny w Polsce, wprowadzenie, plik pdf >>>

Inicjatywa lokalna, plik pdf >>>

Terminy warsztatów z przygotowania inicjatywy lokalnej dla seniorów - liderów lokalnych:
23 i 29 czerwca 2015 r. - Kraków

Terminy spotkań otwierających pilotaż realizacji inicjatyw lokalnych seniorów:

1. Gmina Klucze: 24 czerwca 2015 r.
2. Gmina Wielka Wieś: 7 lipca 2015 r.
3. Miasto Gorlice: 1 lipca 2015 r.
4. Miasto i Gmina Wieliczka: 8 lipca 2015 r.

Terminy spotkań monitorujących pilotaż realizacji inicjatyw lokalnych Seniorów:

1. Miasto i Gmina Wieliczka: 10 września 2015 r.
2. Gmina Klucze: 16 września 2015 r.
3. Gmina Wielka Wieś: 18 września 2015 r.
4. Miasto Gorlice: 23 września 2015 r.

Terminy i lokalizacje wizyt studyjnych promujących dobre praktyki JST w zakresie działalności na rzecz Seniorów:

14 października - Gmina Klucze [ prezentacja Kluczewskiego UTW, plik ppsx >>> ] [ relacja, plik docx>>> ]
21 października  - Miasto Kraków [ relacja, plik docx >>> ]
26 października  - Miasto Gorlice [ relacja, plik docx >>> ]
27 października - Gmina Wielka Wieś [ relacja, plik docx >>> ]

**********

IV Małopolskie Forum Seniorów - konferencja SGiPM wieńcząca realizację projektu pn. Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji społecznej Seniorów. IV Małopolskie Forum Seniorów >>>

**********

Relacja z IV Małopolskiego Forum Seniorów w Krakowie >>>

**********

Raport z badania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski nt. działań małopolskich samorządów na rzecz partycypacji społecznej i publicznej Seniorów (VI 2015), plik pdf >>>