Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Obywatelski audyt efektywności

SGiPM zostało partnerem realizowanego przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" projektu pn. "Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne", którego celem jest wzmocnienie udziału społeczności lokalnej w standaryzacji usług administracyjnych.

INFORMACJE O PROJEKCIE

nazwa:
Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne

czas trwania:
1 maja 2013 - 30 września 2014

finansowanie:
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

wartość dofinansowania:
148 989 CHF
www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

lider:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

partnerzy:
1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
2. e-Governance Academy

kontakt:
Anna Siemek-Filuś

strona www:
www.efektywnoscuslug.pl

OPIS PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzmocnienie udziału społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych z 20 gmin województwa małopolskiego w wypracowywaniu standardów usług administracyjnych świadczonych przez urzędy tych gmin i kontroli nad ich przestrzeganiem.

Aby osiągnąć cel projektu dokonany zostanie przegląd usług administracyjnych w wybranych urzędach i przeprowadzona analiza procesów realizacji wybranych usług z wykorzystaniem rachunku kosztów działań (ang. ABC). Metoda ABC zostanie adaptowana do specyfiki administracji publicznej i powstanie kalkulator kosztów usług administracyjnych, których adekwatność zostanie sprawdzona w wybranych urzędach woj. małopolskiego. Powstanie metodyka dialogu obywatelskiego i elektroniczne środowisko dyskusji.

Stworzona zostanie "Sieć na rzecz monitorowania efektywności i skuteczności świadczenia usług publicznych" składająca się z przedstawicieli społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych oraz zrealizowanych zostanie szereg działań, których celem będzie upowszechnienie rezultatów projektu.

Osiągnięcie celu głównego projektu zapewnione zostanie przez realizację następujących celów szczegółowych:

  • zastosowanie w 20 urzędach samorządowych w woj. małopolskim kalkulatora kosztów usług umożliwiającego w efekcie prowadzenie analizy porównawczej w zakresie efektywności świadczenia wybranych usług administracyjnych
  • zdobycie przez przedstawicieli 20 urzędów samorządowych woj. małopolskiego wiedzy niezbędnej do oceny i zarządzania efektywnością procesów świadczenia wybranych usług administracyjnych przez opracowanie i rozpowszechnienie przewodnika nowoczesnego managera administracji publicznej i przeszkolenie kadry urzędów,
  • podniesienie poziomu świadomości przedstawicieli 20 urzędów samorządowych woj. małopolskiego w zakresie potrzeby i sposobu prowadzenia dialogu obywatelskiego w obszarze monitorowania usług administracyjnych przez opracowanie i rozpowszechnienie metodologii dialogu obywatelskiego oraz przeszkolenie kadry urzędów,
  • stworzenie trwałych podstaw do udziału przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych z woj. małopolskiego w wypracowywaniu standardów świadczenia usług administracyjnych i nadzorze nad ich przestrzeganiem przez zastosowanie elektronicznego środowiska dyskusji,
  • wzmocnienie siły oddziaływania społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych z woj. małopolskiego na urzędy samorządowe przez utworzenie Sieci,
  • wzrost wiedzy i kompetencji przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych z woj. małopolskiego w zakresie oceny wybranych usług administracyjnych świadczonych przez urzędy samorządowe przez opracowanie i rozpowszechnienie broszury i przeszkolenie członków Sieci.

Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed sektorem publicznym w postaci rosnącego zapotrzebowania na sprawne świadczenie usług publicznych. Koncepcja projektu wpisuje się w wymagania ustawy o finansach publicznych, która od 1.01.2010 r. wprowadziła konieczność sprawowania kontroli zarządczej w administracji publicznej.

Praktyka funkcjonowania administracji pokazuje, iż pełny audyt efektywnościowy nie jest realizowany, co wynika z braku stosownych metod i narzędzi. W ramach projektu zostaną one wypracowane. Brak metod i narzędzi pomiaru efektywności funkcjonowania samorządów znacząco utrudnia również partycypację obywateli w monitorowaniu usług. Nie mają oni możliwości pozyskania danych uzasadniających konieczność usprawnienia funkcjonowania samorządów. Dzięki działaniom i produktom projektu możliwe będzie zwiększenie partycypacji obywateli i NGO w działaniach na rzecz doskonalenia procesu świadczenia usług administracyjnych.

Dzięki wykorzystaniu wypracowanych narzędzi władze JST uzyskają informację, bez której nie sposób świadomie zarządzać świadczeniem usług. Kadra zarządzająca urzędami będzie mogła w sposób ciągły prowadzić proces benchmarkingu efektywności. W efekcie można oczekiwać, że JST zaczną konkurować w zakresie efektywności świadczenia UA, co będzie z korzyścią dla społeczności lokalnej.

Produkty wypracowane w projekcie mogą być również wykorzystane do ciągłej i obiektywnej oceny pracy urzędników. Dzięki temu kadra zarządzająca będzie mogła m.in. stosować narzędzia motywacyjne również w stosunku do pracowników wykonujących prace powtarzalne.

W ramach projektu, w 20 gminach Małopolski, realizowane będą następujące działania:

1. Identyfikacja i analiza usług administracyjnych (V - VII 2013)

2. Adaptacja rachunku kosztów działań do specyfiki administracji publicznej (V 2013 - III 2014)

3. Analiza usług administracyjnych z wykorzystaniem rachunku kosztów działań (X 2013 - IV 2014)

4. Opracowanie metodyki dialogu obywatelskiego w zakresie wdrażania systemu monitorowania usług administracyjnych (V - XI 2013)

5. Stworzenie "Sieci na rzecz monitorowania efektywności świadczenia usług administracyjnych" i podjęcie dialogu obywatelskiego dotyczącego optymalizacji procesów świadczenia usług administracyjnych (VII 2013 - VIII 2014)

6. Upowszechnianie rezultatów projektu (V 2013 - IX 2014)

**********

Narzędziownik nowoczesnego menedżera administracji samorządowej, plik pdf do pobrania >>>

**********