Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przystępuje do realizacji trzeciego z kolei projektu na rzecz seniorów w woj. małopolskim współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Polaków charakteryzuje stosunkowo niewielki poziom zaangażowania w sprawy najbliższego otoczenia, z czego najniższy poziom zaangażowania stwierdzono u osób starszych. Taki stan rzeczy jest bardzo często wynikiem niedostatku wiedzy dotyczącej możliwości i form aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, braku świadomości, jak duży wpływ aktywność taka wywiera na kształt funkcjonowania wspólnot lokalnych, w tym także na jakość życia samych seniorów. Istotną rolę ma tu także brak wiary seniorów w swoje możliwości wpływu na społeczny wymiar jakości życia w swych lokalnych społecznościach. Tymczasem brak szerszej aktywności społecznej osób starszych, bogatych w doświadczenie życiowe i cenne umiejętności, w negatywny sposób wpływa na stan społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój kapitału społecznego na poziomie lokalnym.

Projekt „Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych. III Małopolskie Forum Seniorów” kierowany jest do mieszkańców woj. małopolskiego w wieku 60+. Z jednej strony ma on na celu dostarczenie seniorom wiedzy na temat możliwości i narzędzi partycypacji w życiu publicznym społeczności lokalnych i regionalnych, a z drugiej ma pokazać samorządom lokalnym, że potrafią oni samodzielnie w sposób konstruktywny działać na rzecz wspólnot lokalnych i powinni być poważnie traktowani jako partner JST w realizacji zadań publicznych.

WARSZTATY PROJEKTOWE
W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl warsztatów w czterech lokalizacjach woj. małopolskiego, do udziału w których zaproszonych zostanie min. 60 osób. Zajęcia będą miały na celu przekazanie seniorom wiedzy przede wszystkim na temat zasad opracowywania projektów inicjatyw obywatelskich, poszukiwania źródeł ich finansowania, realizacji i rozliczania projektów, a także budowania wizerunku na rzecz projektów. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zrozumieć, co warunkuje zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz rozwoju lokalnego, poznać różne narzędzia aktywizacji oraz zaplanować praktyczne zastosowanie pozyskanych w trakcie szkoleń umiejętności  na swoim terenie.

KONKURS INICJATYW OBYWATELSKICH
Po zakończeniu działań szkoleniowych zostanie ogłoszony konkurs na najlepsze pomysły inicjatyw obywatelskich. W konkursie będą mogli wziąć udział uczestnicy szkoleń tworząc zespoły projektowe, w których skład będą mogli wejść zarówno inni uczestnicy szkoleń, jak i członkowie społeczności lokalnych (np. młodzież). Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody finansowe pozwalające im na realizację swoich pomysłów.

III MAŁOPOLSKIE FORUM SENIORÓW
Zwieńczeniem projektu będzie III Małopolskie Forum Seniorów. Konferencja, w której oprócz liderów lokalnych społeczności seniorów wezmą udział małopolscy parlamentarzyści, samorządowcy i dziennikarze, będzie trzecią edycją cyklu Małopolskich Forów Seniora zapoczątkowanych w ramach projektu „PartycypacJA. Seniorzy na rzecz seniorów w przestrzeni publicznej. Małopolskie Forum Seniorów”, realizowanego w ramach środków otrzymanych z I edycji konkursu w ramach programu ASOS 2012-2014.  Celem Forum będzie kontynuacja debaty na temat aktywnego włączania seniorów w życie publiczne. W trakcie Forum zaprezentowane zostaną wszystkie projekty zrealizowane w ramach konkursu Ponadto odbędzie się debata na temat aktywności seniorów w przestrzeni publicznej i sposobów w jaki samorządy mogą tą współpracę wspierać.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

**********

Regulamin konkursu na realizację projektów i przyznawania dofinansowania w ramach projektu: "Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych. III Małopolskie Forum Seniorów", plik pdf >>>

Karta projektu, plik doc >>>

**********

Materiały szkoleniowe, plik pdf >>>

Materiały szkoleniowe, część II, plik pdf >>>

**********

Harmonogram szkoleń w ramach projektu

03 i 13 czerwca 2014 - Gorlice

10 i 17 czerwca 2014 - Klucze

11 i 12 czerwca 2014 - Koszyce

23 i 24 czerwca 2014 - Nowy Targ

Zwycięskie projekty realizowane przez Seniorów:

1. "Ruch daje zdrowie" (Koszyce)

2. "Aktywność Fizyczna Kluczem Do Zdrowia" (Klucze)

3. "Podróż życia emeryta" (Gorlice)

4. "Odkrywanie Podhala i Spisza - zabytki regionów" (Nowy Targ)

**********

III Małopolskie Forum Seniorów - konferencja SGiPM , 25.11.2014, informacje >>>

**********