Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Seniorzy aktywni w przestrzeni publicznej. II Małopolskie Forum Seniorów

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rozpoczęło realizację projektu pn. "Seniorzy aktywni w przestrzeni publicznej. II Małopolskie Forum Seniorów" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wiek 60+.

Cele projektu to:

- Podniesienie aktywności publicznej osób po 60 roku życia.
- Promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród osób po 60 roku życia.
- Podniesienie kompetencji Seniorów w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów.


Projekt "Seniorzy aktywni w przestrzeni publicznej. II Małopolskie Forum Seniorów" to:
 
1. Warsztaty szkoleniowe (październik 2013)
- dane o źródłach informacji o dotacjach i konkursach,
- praktyczne umiejętności w zakresie przygotowywania projektów inicjatyw obywatelskich, poszukiwania źródeł ich finansowania, realizacja projektów i ich rozliczanie,
- elementy komunikacji społecznej: promocja projektu, pozyskiwanie partnerów i sponsorów.

2. Konkurs na najlepsze projekty inicjatyw obywatelskich (listopad 2013)
W trakcie warsztatów Seniorzy w kilkuosobowych grupach będą opracowywali mini-projekty, które chcieliby samodzielnie zrealizować. Następnie w drodze konkursu wybrane zostaną w każdej grupie dwa najlepsze pomysły, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 2 000 zł.

3. II Małopolskie Forum Seniorów - konferencja podsumowująca realizację projektu (grudzień 2013)

Celem Forum będzie kontynuacja debaty na temat aktywnego włączania Seniorów w życie publiczne. W trakcie Forum zaprezentowane zostaną wszystkie projekty zrealizowane w ramach konkursu. Ponadto odbędzie się dyskusja na temat aktywności seniorów w przestrzeni publicznej i sposobów, w jaki samorządy mogą tę działalność wspierać.

**********

Karta projektu, plik doc >>>