Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Usprawnienie zarządzania JST i podniesienie jakości świadczonych usług

 

Projekt "Usprawnienie zarządzania JST i podniesienie jakości świadczonych usług"

W styczniu 2012 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rozpoczęło realizację projektu "Usprawnienie zarządzania JST i podniesienie jakości świadczonych usług" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre rządzenie.

Celem projektu jest osiągnięcie przez gminę wysokiego poziomu jakości usług świadczonych na rzecz obywateli, wprowadzenie stałego systemu monitorowania jakości, a także usprawnienie funkcjonowania i zarządzania urzędem przy minimalnych kosztach oraz zwiększenie efektywności w zakresie tworzenia prawa lokalnego i podejmowania decyzji administracyjnych przez gminę.

Projekt kierowany jest do 7 urzędów gmin z województwa małopolskiego oraz ich pracowników (kobiet i mężczyzn).

Działania realizowane będą w 7 obszarach:

1) Zarządzanie procesami i jakością w urzędzie
2) ISO27001 Zarządzanie Bezpieczeństwem i ochrona danych
3) Wycena i wartościowanie stanowisk pracy pracowników urzędu
4) Wdrożenie rozwiązań z zakresu e-administracji
5) Szkolenia specjalistyczne z zakresu stanowienia aktów prawa miejscowego i decyzji administracyjnych realizowane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Regionalną izbę Obrachunkową
6) Wdrożenie map aktywności organizacji pozarządowych na terenie gmin Równość kobiet i mężczyzn

Do projektu przystąpiły: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Urząd Miasta i Gminy Gorlice, Urząd Gminy Koszyce, Urząd Gminy Szczucin, Urząd Gminy Racławice, Urząd Miasta w Jędrzejowie oraz Urząd Miejski w Alwernii.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.