Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wzmocnienie potencjału polskich bibliotek jako lokalnych ośrodków życia kulturalnego i intelektualnego polskich społeczności na wschodzie w oparciu o nowoczesne metody upowszechniania czytelnictwa

Celem projektu, współfinansowanego ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jest umacnianie polskiej tożsamości i pozycji polskiej mniejszości na Ukrainie i Białorusi i w Rosji poprzez wzmocnienie potencjału polskich bibliotek. Projekt adresowany jest do pracowników polskich bibliotek na Wschodzie, odbiorcą projektu będą również polskie dzieci w wieku 7-13 lat, ich rodzice/opiekunowie, a pośrednio - polskie społeczności na Wschodzie.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: kompleksowe szkolenia dotyczące współczesnej funkcji biblioteki i nowoczesnych metod edukacji czytelniczej (15 osób, 28 h), wizyty studyjne w polskich placówkach bibliotecznych (4 x 3 h), pilotaż realizacji warsztatów bibliotecznych dla polskich dzieci i rodziców na Wschodzie (5), staże obserwacyjne w bibliotekach woj. małopolskiego (5 dni x 4 osoby) oraz kampanię informacyjno-edukacyjną (min. 300 adresatów instytucjonalnych).

Efektem projektu będzie wzmocnienie potencjału polskich bibliotek jako lokalnych ośrodków życia kulturalnego i intelektualnego polskich społeczności na Wschodzie, zwiększenie stopnia ich współpracy z partnerami lokalnymi oraz aktywizacja i integracja polskiej społeczności wokół placówek bibliotecznych, przez co projekt w długofalowej perspektywie wpłynie na wzmocnienie pozycji i umocnienie polskiej tożsamości polskich środowisk zamieszkałych w krajach objętych projektem.

Osoba do kontaktu: Anna Góral, a.goral@regiony.org.pl

Termin realizacji: 01.04-31.10.2016

**********

Szkoła Letnia - wzmocnienie potencjału polskich bibliotek jako lokalnych ośrodków życia kulturalnego i intelektualnego polskich społeczności na wschodzie w oparciu o nowoczesne metody upowszechniania czytelnictwa, 23-30 czerwca 2016, Kraków, galeria zdjęć >>>

**********