Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  ZAKOŃCZONY

XV edycja akcji "Podarujmy Dzieciom Lato"

 

XV edycja akcji "Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy"

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ W 2014 R.

Obszar tematyczny V: Więzi i kontakty z Polską
Moduł 5.2: Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską - obozy i kolonie o charakterze edukacyjnym w Polsce dla dzieci i młodzieży polonijnej

Termin realizacji: 1 kwietnia - 31 sierpnia 2014 r.

Cel ogólny projektu:
Pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej w wieku 7-14 lat o Polsce oraz doskonalenie ich znajomości języka polskiego w praktyce.
W długofalowej perspektywie projekt ma przyczynić się również do aktywizacji i wzrostu zaangażowania Polonii i Polaków za granicą w promocję Polski i wartości reprezentujących narodową spuściznę i dorobek odrodzonego państwa.

Cele szczegółowe:
- Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzież polonijnej na temat Polski, jej kultury i tradycji
- Podniesienie znajomości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w Akcji
- Kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków wśród uczestników Akcji

Beneficjenci projektu:
- Związek Polaków na Białorusi (30 dzieci + 3 opiekunów)
- Caritas Diecezji Witebskiej, Białoruś (10 dzieci + 1 opiekun)
- Rzymsko-katolicka parafia pw. Św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie (10 dzieci + 1 opiekun)
- Trocki Oddział Rejonowego Związku Polaków na Litwie (10 dzieci + 1 opiekun)
- Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworowie na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
- Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków z Latyczowa na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
- Wiejskie Społeczne Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Pawła II z Krasnoszory na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
- Orenburska Obwodowa Społeczna Organizacja Centrum Kulturalno-Oświatowe "Czerwone Maki", Rosja (10 dzieci + 2 opiekunów)

Kryteria rekrutacji uczestników projektu:
- uczestnicy zainteresowani przyjazdem na kolonie do Polski będą musiały nadesłać pracę w j. polskim na konkurs na najpiękniejsza polską baśń i legendę. Nadsyłane prace będą mogły mieć formę pisemną lub rysunkową. W ten sposób jeszcze przed przyjazdem na kolonie do Polski uczestnicy będą musieli zgłębić swoją wiedzę o polskiej kulturze i tradycjach oraz doskonalić swoje umiejętności językowe w zakresie znajomości j. polskiego.
- priorytetowo traktowane są dzieci z rodzin ubogich, w których żywe są polskie tradycje i kultywuje się język, ale także z takich które po latach procesów asymilacyjnych na Wschodzie chcą nawiązać bliższe kontakty z Macierzą
- dzieci i młodzież muszą spełnić kryterium wiekowe: 7-14 lat
- pierwszeństwo przyznawane jest dzieciom i młodzieży, które nigdy wcześniej nie były w Polsce

Działania w ramach projektu:
1. Organizacja konkursu na najpiękniejszą baśń i legendę
2. Akcja "Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy" w dniach 18-28.07.2014
3. coroczna zbiórka książek dla polskich bibliotek na Wschodzie w okresie lipiec - sierpień 2014
4. Promocja projektu

Rezultaty projektu:
- utrwalanie poczucia polskości wśród polskich dzieci ze Wschodu oraz przełamywanie wzajemnych barier i uprzedzeń
- podniesienie kompetencji językowych uczestników projektu w zakresie znajomości j. polskiego
- kształtowanie aktywnych postaw wśród uczestników Akcji promujących wartości demokratyczne w ich krajach zamieszkania
- budowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków wśród Polaków żyjących na Białorusi, Ukrainie, Litwie i w Rosji