Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Informacja o działalności SGiPM VI-XII 2001

Sprawozdanie z działalności SGiPM za okres od czerwca do grudnia 2001 roku.

Stowarzyszenie liczy obecnie 135 członków - gmin i powiatów. Stowarzyszenie stałe współpracuje z gminami z obszaru historycznej Małopolski. W 2001 r. SGiPM nawiązało bliską współpracę z powstałym w ubiegłym roku na terenie woj. podkarpackiego Podkarpackim Stowarzyszeniem Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wiceprzewodniczący SGiPM Zygmunt Nowak - Szef Kancelarii Marszałka Województwa Podkarpackiego - był organizatorem PSJST, przenoszącym doświadczenia i wzory z SGiPM.

Istotną rolę w działalności SGiPM odgrywa współpraca ze stowarzyszeniami i związkami gmin i powiatów w ramach Federacji Związków Gmin i Powiatów RP, ogólnopolskiej organizacji samorządowej zrzeszającej swoim działaniem ok. 1000 gmin i powiatów z całej Polski, skupionych w 20 związkach regionalnych.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Fundacją Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, szczególnie w zakresie działalności wydawniczej. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Związków Gmin i Powiatów RP powołało agendę ds. integracji z Unią Europejską, jaką jest Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej.

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie współpracowało m.in. z Sejmikami Wojewódzkimi, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencją Rozwoju Komunalnego, Municipium S.A. i redakcją tygodnika "Wspólnota", agendami rządowymi w tym szczególnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. Stowarzyszenie wspiera gminy i powiaty w opracowaniu projektów w ramach programów po-mocowych ISPA i SAPARD.

Stowarzyszenie współpatronuje działalności jedynego w świecie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, którego organizatorami są samorządy Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Kazimierz Barczyk społecznie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Muzeum Armii Krajowej, a Maciej Korkuć, Dyrektor Biura Federacji jest członkiem Rady Muzeum AK.

Kalendarium

11 czerwiec 2001
Konferencja "Reforma Ochrony zdrowia po 2 latach. Bilans i perspektywy"
W trakcie konferencji omawiano dotychczasowe rozwiązania i wyzwania stojące przed służbą zdrowia, a w szczególności przed niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

18 czerwiec 2001
Konferencja "Bezrobocie w gminie, powiecie, województwie - skuteczne przeciwdziałanie. Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu lokalnych rynków zatrudnienia".
Podczas konferencji została zaprezentowana "Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000 - 2006".

28 czerwiec - 4 lipiec 2001
Wyjazd samorządowy na Białoruś, Litwę i do Królewca.
W czasie wyjazdu delegacja Samorządów Polski brała udział w spotkaniach z przedstawicielami lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych na Litwie, Białorusi i w Królewcu.

22 lipiec - 1 sierpień 2001
II edycja akcji "Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2001"
Stowarzyszenie zorganizowało wakacyjny wypoczynek dla ponad 100 dzieci polskich z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Królewca. Akcją objęto najuboższe dzieci z polskich rodzin kultywujących polskie tradycje, obyczaje i język.

sierpień 2001
Akcja pomocy powodzianom z terenu Małopolski
Tygodnik "Wprost" przekazał Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski złotówkę od każdego sprzedanego egzemplarza w łącznej kwocie 250 tys. zł. Stowarzyszenie zakupiło w firmie "Wrozamet S.A." sprzęt AGD - 162 lodówki, 133 pralki, 81 kuchenek- wartości blisko 250 tys. zł. Sprzęt ten został rozwieziony do gmin z terenu Małopolski, najbardziej poszkodowanych w trakcie ubiegłorocznej powodzi.

14 wrzesień 2001
Konferencja "Odrodzenie Samorządu terytorialnego w III RP - historia, teraźniejszość, przyszłość"
Konferencja odbywająca się po honorowym patronatem Premiera RP Jerzego Buzka zgromadziła wiele osób od lat związanych z ideą samorządności w Polsce.

10 listopad 2001
II edycja Konkursu im. Wincentego Witosa o Tytuł Najlepszego Wójta Małopolski
Stowarzyszenie wraz z "Gazetą Krakowską" zorganizowało wśród czytelników plebiscyt na najlepszego gospodarza gminy. Konkurs wygrał Wiesław Rajski - wójt Wierzchosławic, drugi był Janusz Potaczek -wójt Niedźwiedzia, a trzeci Stanisław Rybak - wójt Koszyc.

17 grudzień 2001
Konferencja i zakończenie I edycji Konkursu "Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2001 w Małopolsce - nowe inwestycje dla nowej gospodarki"
Uhonorowano dziesięć największych i najkorzystniejszych dla naszego regionu inwestycji i przedsięwzięć. Wyróżnienia otrzymali Uniwersytet Jagielloński - Kampus 600-lecia Odnowienia UJ, Kraków Bussines Park, British Petroleum, Ncet, Motoroli, R.R. Donnelley, Banku BPH, Dworów S.A., Grupy FAKRO oraz FBH Skalski.

18 grudzień 2001
Konferencja dla samorządowców "Polityka Regionalna Unii Europejskiej - przedakcesyjne fundusze pomocowe"
Konferencja stanowiła istotny element działań Stowarzyszenia, zmierzających wspierających kroki samorządów poszukujących źródeł finansowania w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską.

31 grudzień 2001 - 1 styczeń 2002
VII Małopolski Charytatywny Bal Sylwestrowy