Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Informacja o działalności SGM I półrocze 1996

Informacja o działalności Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski za pierwsze półrocze 1996 roku

Przedkładam Państwu skróconą informację o działalności Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski za okres od stycznia do maja 1996 roku. Sprawozdanie wymagane przez statut SGM, zostanie Państwu przedstawione na kolejnym Walnym Zebraniu, które planowane jest na początek 1997 roku. Poza przedstawioną skróconą informacją szersze omówienie prac Zarządu SGM znajdą Państwo w Kwartalniku Wspólnota Małopolska. Zarząd SGM wybrany na VI WZD w listopadzie 1995 roku zebrał się w 1996 roku na trzech posiedzeniach a w swojej pracy koncentrował się na działaniach zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia: upowszechniania idei samorządności lokalnej, ochrony interesów członków, koordynacji działań gmin zmierzających do podtrzymania i upowszechnienia wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych, popularyzowania wiedzy o Małopolsce, podejmowania współpracy międzynarodowej (paragraf 4 Statutu SGM). Realizacja tych celów wymagała także uporządkowania wewnętrznych spraw SGM, w tym związanych ze zmianami Statutu oraz funkcjonowania Biura SGM. Poza posiedzeniami Zarządu SGM przeprowadzane były konsultacje dotyczące bieżącej działalności SGM. Przewodniczący Zarządu Kazimierz Barczyk prowadził konsultacje w zakresie bieżącej działalności SGM z Wiceprzewodniczącymi Zarządu SGM Kazimierzem Gąsiorem (Przewodniczącym Rady Miasta Tarnobrzega), Kazimierzem Fudalą (Przewodniczącym Stowarzyszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Tarnowskiego) oraz Sekretarzem SGM Robertem Chomą (Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Przemyśla) a także skarbnikiem SGM Stanisławom Białkiem (Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Żywcu).

1. Sprawy wewnętrzne SGM

W wykonaniu Statutu i dla usprawnienia prac SGM Zarząd Stowarzyszenia przyjął Regulamin Działania Zarządu SGM. Dokonana została reorganizacja Biura SGM w celu przystosowania go do działań realizujących cele SGM.

W omawianym okresie SGM przystąpiły dwie duże gminy Stalowa Wola i Baranów Sandomierski oraz gmina Bircza, które z radością witamy w gronie gmin małopolskich.

Działania SGM prowadzono mimo znacznych utrudnień organizacyjnych jakie wynikły z kradzieży (z wyłanianiem krat) sprzętu i urządzeń biurowych z Biura SGM.

2. Koordynacja współdziałania gmin zmierzająca do podtrzymania i upowszechnienia wspólnych tradycji historycznych i kulturalnych

Tradycyjnie przygotowano Noworoczne Spotkanie Samorządów Małopolski z Korpusem Dyplomatycznym, w trakcie którego najwybitniejszemu w dziejach Polakowi

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, rodem z Małopolski, nadano po raz pierwszy i jedyny tytuł Honorowego Małopolanina (w spotkaniu wzięło udział 250 osób).

Postanowiono nadto wyróżnić osoby związane z Małopolską poprzez nadawanie corocznie tytułu Małopolanina Roku, który za 1995 rok Tytuł przyznano Profesorowi UJ Andrzejowi Zoilowi, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystego wręczenia tytułu dokonano w trakcie I Małopolskiego Balu Samorządowego, na którym zgromadzili się przedstawiciele samorządów i osobistości życia publicznego Małopolski. Dochody z Balu przekazano dla Polaków na Podolu.

Podjęto inicjatywę wydania przez gminy Małopolski monografii gmin, pośrednicząc w nawiązywaniu kontaktów w tym zakresie ze specjalistami z UJ. W Biurze SGM utworzono Ośrodek Dokumentacji, w którym gromadzone są wydawnictwa dotyczące Małopolski, prasa lokalna oraz inne publikacje.

Zorganizowano we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej sesję naukową "Powstanie Krakowskie 150 rocznica" w Auli Collegium Novum UJ (udział wzięło ok. 300 osób). W Wieliczce delegacja SGM złożyła kwiaty w miejscach związanych z Powstaniem Krakowskim.

Przedstawiciele SGM z gmin Małopolski od Przemyśla po gminy bielskie, w ramach oficjalnej delegacji na zaproszenie Metropolity Krakowskiego , wraz z flagami Stowarzyszenia wzięli udział w dorocznej Procesji Św. Stanisława.

SGM zainicjował i koordynuje Konkurs Ośmiu Wspaniałych Małopolski, który promuje młodych ludzi pozytywnie wyróżniających się w swoim środowisku, kilkanaście gmin Małopolski przeprowadziło Konkurs zakończony wspólnym finałem wraz z Miastem Kraków 29 maja 1996 roku w Filharmonii Krakowskiej (przy udziale około 500 osób).

3. Promocja i rozwój gospodarczy Małopolski

W okresie od 16 do 18 maja br. odbyły się pod patronatem Stowarzyszenia I Małopolskie Targi Gmin i Urządzeń Komunalnych, impreza, która zgromadziła kilkudziesięciu wystawców z kraju i zagranicy, w tym kilkudziesięciu gmin. Impreza zaplanowana jest jako coroczne spotkanie przedsiębiorców Małopolski, szczególnie prowadzącej obsługę sfery komunalnej oraz gmin. Z okazji targów wydany 16-kolumnowy, kolorowy, dodatek do Gazety Krakowskiej poświęcony promocji targów i gmin.

SGM pośredniczyło w przekazywaniu zainteresowanym ofert przedsiębiorców, w tym zagranicznych (Słowacja, Szwecja) skierowanych do gmin. Inspirowano publikacje poświęcone Małopolsce, poszczególnym gminom i Stowarzyszeniu. Działania te zaowocowały obszernymi materiałami m.in. poświęconymi SGM np. w Czasie Krakowskim, Wspólnocie, Dzienniku Polskim, Gazecie Wyborczej, Gazecie Krakowskiej, Echu Krakowa, Nowinach Rzeszowskich, Polityce, Wędrowcu, Czystym Świecie, a także prasie zagranicznej (Der Spiegel).

Przedstawiciele Zarządu SGM udzielali wywiadów radiowych i telewizyjnych, w trakcie których promowano SGM i jego gminy członkowskie. Telewizja regionalna uczestniczyła w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Podjęto wydawanie w zmodyfikowanej formule, Wspólnoty Małopolskiej jako kwartalnika samorządów z Panem Redaktorem Markiem Szczepankiem (kierownikiem działu publicystyki TV Kraków) na czele. Przeprowadzony jest konkurs w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty wydawniczej albumu Gmin Małopolskich 1996/1997. Wydawnictwo ukaże się do końca 1996 roku.

4. Działalność szkoleniowa i pomocowa

Zarząd SGM uznaje za jeden z istotnych obszarów działalności SGM przeprowadzenie szkoleń i seminariów zmierzających do zapewnienia radnym, prezydentom, burmistrzom i wójtom oraz pracownikom samorządowym członkowskich gmin dostępu do najnowszych technologii i fachowej wiedzy oraz umożliwienie korzystania z funduszy pomocowych przeznaczonych dla gmin.

Zorganizowano Seminarium "Budownictwo komunalne i socjalne - kredyty hipoteczne" (12.04.1996) - poświęcone zagadnieniom finansowania budownictwa komunalnego i zastosowanie oszczędnych technologii.

Współpracując ze Szkołą Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Harvard Scool of Public Health, zaprosiliśmy gminy do udziału w konferencji "Rozwój inicjatyw lokalnych na rzecz reform w służbie zdrowia" (9.05.1996). Wraz z fundacją Wspierania Zaopatrzenia Wsi w wodę zorganizowano seminarium "Małe oczyszczalnie ścieków", w trakcie którego przedstawiono niemieckie technologie oraz możliwości korzystania z finansowego poparcia udzielonego przez Fundację (30.05.1996). W ramach współpracy z Holenderskim Programem w Dziedzinie Zarządzania przekazano do gmin ofertę pomocy udzielonej przez Holandię w zakresie zarządzania.

5. Reprezentacja interesów gmin

W bieżącej działalności udzielono wielokrotnie pomocy w kontaktach gmin z organami administracji państwowej, instytucjami centralnymi itp. Zarząd SGM opracował i przedstawił Parlamentowi RP stanowisko w sprawie ustawy o samorządzie powiatowym. Stanowisko SGM zostało rozpowszechnione wśród gmin oraz środków masowego przekazu. Zainteresowanym gminom udostępniono wzorcowe teksty pozwów do wykorzystania w procesach prowadzonych przez gminy ze Skarbem państwa.

6. Współpraca z organizacjami samorządowymi i regionalnymi

SGM podejmuje współpracę, dla realizacji statutowych celów, z podobnymi organizacjami o regionalnym charakterze: Związkiem Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw, Związkiem Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszeniem Gmin Regionu Wielkopolski, Związkiem Miast i Gmin Morskich, Związkiem Gmin Jurajskich, Związkiem Komunalnym Ziemi Cieszyńskiej, Podhalańskim Związkiem Gmin, Związkiem Gmin Przemyskich, a także Związkiem Gmin "Pilica", Związkiem Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. Podobnie podejmujemy współpracę ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Unią Miasteczek, Unią Metropolii Polskich i Związkiem Gmin Uzdrowiskowych.

Od początku intensywnie włączyliśmy się w działalność ogólnopolskiej reprezentacji samorządów terytorialnych - Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin. Przewodniczącym Rady Federacji został Przewodniczący Zarządu SGM, przedkładając propozycję urządzenia Biura Federacji w Krakowie dla wykorzystania potencjału naukowego, intelektualnego oraz doświadczeń prężnych ośrodków samorządowych Małopolski.

Rozwijana jest współpraca z Małopolską Giełdą Rolno-Ogrodniczą. SGM zachęciło i zachęca gminy do u-działu w tym przedsięwzięciu - spółce akcyjnej gmin i podmiotów gospodarczych - producentów z terenu Małopolski.

7. Współpraca zagraniczna

Zarząd SGM szczególne znaczenie przywiązuje do współpracy o charakterze transgranicznym. Wraz z Towarzystwem Polska Czechy Słowacja podjęto inicjatywę obchodzenia 1996 roku jako Roku Wyszehradzkiego. Zacieśniono kontakty SGM z Ukrainą i przygotowano wizytę delegacji samorządowej z Lwowa w SGM.

Nawiązano ścisłą współpracę z Fundacją Polsko-Niemiecką Współpraca Młodzieży (fundacji powstałej w oparciu o traktat polsko-niemiecki z 1991 roku) która zaowocowała finansowym wsparciem dla wielu inicjatyw wymiany polsko-niemieckiej w gminach. Trwają prace nad opracowaniem Mapy współpracy polsko-niemieckiej w Małopolsce.

Ponadto przy udziale SGM odbyło się w Krakowie posiedzenie wyjazdowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (6-7 05 1996), w trakcie którego podsumowano dotychczasową działalność Funduszu.

W trakcie XX Zgromadzenia Generalnego Gmin i Regionów Europy w Salonikach (22-25 05 1996), w którym uczestniczyła liczna reprezentacja gmin małopolskich, złożyliśmy wniosek o powierzenie Małopolsce i Miastu Kraków prawa organizowania kolejnego zgromadzenia z udziałem 2000 prezydentów, merów, burmistrzów, wójtów i szefów regionów z całej Europy. W Krakowie zapewne odbędzie się XXII Zgromadzenie.

Nawiązano kontakt z Fundacją Konrad Adenauer Stiftung, Fundacją Academy for Educational Development, w ramach programów tych fundacji opracowywane są projekty wspólnych działań, zbieżnych ze statutową działalnością SGM współfinansowanych przez wymienione fundacje. Zapadły już wstępne decyzje o przyznaniu grantu dla SGM przez Academy for Educational Development. Przekazywano wiadomości o gminach Małopolski zainteresowanym osobom i instytucjom z Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, Włoch, Grecji.