Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Informacja o działalności SGM IV 1997 - V 1998

Sprawozdanie z działalności SGM za okres od 25 kwietnia 1997 r. do maja 1998 r.

1. Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z udziałem Prezydentów i Burmistrzów Małopolski i Śląska.
Z inicjatywy SGM zorganizowano w dniu 24 czerwca 1997 r. spotkanie na którym omówiono możliwości rozwoju kształcenia na poziomie wyższym przy wydajnej pomocy uczelni Krakowa w Regionie Małopolski i Śląska. Rektorzy państwowych Szkół Wyższych Krakowa złożyli deklarację dalszej współpracy z samorządami lokalnymi w rozwoju edukacji na poziomie wyższym. Prezydenci i Burmistrzowie wyrazili wolę wsparcia finansowego i logistycznego inicjatyw tworzenia Wyższych Szkół Zawodowych. Spotkanie stanowiło początek współpracy samorządów z władzami Szkół Wyższych, istotną w dobie reformy systemu.

2. Prawybory w Bochni
SGM dało impuls do przeprowadzenia prawyborów na terenie Małopolski. Wybór padł na Bochnię. Bocheńskie prawybory odbyły się w terminie 6-7 września 1997 r. Wzięło w nich udział 8 komitetów wyborczych. Wyniki prawyborów okazały się miarodajne nie tylko dla Małopolski, ale dla całej Polski. Prawybory były również okazją do promocji miasta.

3. II Kongres Samorządów Terytorialnych RP Kraków 10-12 Października 1997 r.
Kongres o charakterze ogólnopolskim organizowany był we współpracy z Federacją Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich. Stowarzyszenie Gmin Małopolski było gospodarzem Konferencji. Kongres zgromadził szeroką reprezentację środowisk samorządowych, 700 delegatów: Prezydentów, Wójtów, Przewodniczących Rad, Radnych, a także Przewodniczących i Członków SKO, RIO, Sekretarzy i Skarbników, prasę lokalną, pracowników związków komunalnych, sejmików samorządowych. Głównym celem Kongresu była inwentaryzacja najważniejszych dla samorządu terytorialnego spraw. Kongres pokazał, że współpraca organizacji i instytucji związanych z samorządnością lokalną jest nie tylko możliwa, ale i konieczna. Zakreślono ramy szerokiej problematyki reformy samorządowej. Kongres wypracował i przyjął:
Uchwałę w sprawie systemu finansów gmin;
Uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego powiatu;
Uchwałę w sprawie utworzenia silnego województwa;
Uchwałę w sprawie przyjęcia kalendarza kontynuacji reformy samorządowej;
Uchwałę w sprawie sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce;
Uchwałę w sprawie poparcia dla Zimowych Igrzysk Olimpijskich "Zakopane 2006".

4. Konferencja "Współpraca samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej", Kraków-Wawel 9 października 1997 r.
Celem Konferencji było nawiązanie współpracy regionalnej między przedstawicielami samorządów i organizacjami samorządowymi oraz stworzenie warunków do bezpośredniej współpracy partnerskiej gmin z Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, a także z Ukrainy. Nastąpiła wymiana doświadczeń m.in. w dziedzinie odbudowy samorządności lokalnej i dostosowania przyjętych rozwiązań do standardów europejskich. Uczestnicy Konferencji przyjęli "Deklarację Krakowską" w sprawie powołania Forum Współpracy Samorządów Lokalnych Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnicy zadeklarowali wolę współpracy i budowania pokoju oraz organizowanie konferencji problemowych w poszczególnych państwach, omawianie form współpracy regionalnej, promowanie współpracy między gminami i partnerstwo miast.

5. II Małopolska Konferencja Samorządowa
SGM zorganizowało po raz drugi Małopolską Konferencję Samorządową. Odbyła się ona w Bielsku - Białej w dniach 24-26 października 1997 r. i połączona była z obchodami 100-lecia Ratusza w tym mieście. Do Bielska -Białej przyjechało 100 reprezentantów samorządów z regionu. Konferencja przebiegała w trzech blokach tematycznych. Na konferencji poruszono zagadnienia związane z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i współpracy w tym aspekcie pomiędzy państwem, samorządem i obywatelami; kwestie reformy służby zdrowia, Internetu w gminach - Małopolska OnLine, oraz Towarzystwa Ubezpieczeń wzajemnych Małopolska - Śląsk.
Druga część Konferencji poświęcona była zagadnieniom związanym z samorządem terytorialnym w dobie integracji z Unią Europejską. Poruszono tematykę dotyczącą współpracy nadgranicznej - Polska, Czechy, Słowacja, Europejskiej Karty Regionów i Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz środków finansowych UE.
W ramach konferencji odbyło się Forum Polityków Małopolski z udziałem liderów ugrupowań ogólnopolskich.

6. "Gminy Małopolski dla Polaków na Białorusi" program współpracy SGM ze Związkiem Polaków na Białorusi.
W dniu 19 listopada 1997 r. w Biurze SGM odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi z udziałem m.in. Andrzeja Kusielczyka - Sekretarza Rady Naczelnej i Zarządu Głównego ZPB, Józefa Porzeckiego - Prezesa Miejskiego Oddziału Związku Polaków w Grodnie i Dyrektora Liceum Polskiego w Grodnie. W czasie spotkania przedstawiona została sytuacja Polaków na Białorusi. Zaproponowano wspólną realizacje programu współpracy z Polakami na Białorusi, szczególnie w zakresie wymiany młodzieży i promocji działalności kulturalnej Związku Polaków na Białorusi.
W dniu 14 lutego 1998 r. SGM zorganizowało w Krakowie Spotkanie "Sytuacja Polaków na Wschodzie" z udziałem prof. Andrzeja Stelmachowskiego - Prezesa Wspólnoty Polskiej, prof. Adama Jamroza - Rektora Uniwersytetu w Białymstoku i Andrzeja Kusielczuka - Sekretarza Związku Polaków na Białorusi. Jednym z wiodących tematów była sytuacja szkolnictwa polskiego na Białorusi. Spotkanie przybliżyło przedstawicielom samorządów Małopolski sytuację społeczną, polityczną i ekonomiczną Polaków za wschodnią granicą i skłonić miało do nawiązania bezpośrednich kontaktów.
Efektem nawiązanej współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi i z Polskim Liceum w Grodnie było m.in. przekazanie sprzętu komputerowego dla Liceum oraz kilkadziesiąt sztuk godeł i flag narodowych dla tej szkoły. Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie ufundowała jedno stypendium dla ucznia Liceum.

7. Krakowski Samorządowy Bal Sylwestrowy pod honorowym patronatem Ryszarda Kaczorowskiego b. Prezydenta R P.
W noc sylwestrową w salach krakowskiego Magistratu na balu sylwestrowym bawili się m.in. przybyły z Londynu b. Prezydent R P Ryszard Kaczorowski z Małżonką, Minister Kazimierz Barczyk z Małżonką, Minister Kazimierz Kapera z Małżonką, liczne grono posłów, prezydentów i burmistrzów z Małopolski, a także przedsiębiorców.
W trakcie balu przeprowadzono licytację i kwestę na rzecz wsparcia Polaków mieszkających na Białorusi. Zebrana kwota 6000 zł. przekazana została organizacji Polaków na Białorusi współpracującej z SGM.

8. Opłatek Samorządów Małopolski, Kraków Sala Obrad Rady Miasta, 5 stycznia 1998 r. Tradycyjne Spotkanie Noworoczne zgromadziło przedstawicieli samorządów i środowisk opiniotwórczych całego regionu. Honorowym gościem Opłatka był Prezydent Ryszard Kaczorowski. Spotkanie było okazją do podsumowania roku 1997 i wskazania kierunków dalszej działalności. Stowarzyszenie Gmin Małopolski, jako największa organizacja regionalna w Polsce, widząc swoje znaczenie w dobie reform samorządowych i społecznych, wyraziło gotowość inicjowania i wspierania przedsięwzięć służących rozwojowi Małopolski i podnoszących poziom życia mieszkańców. Podczas opłatka ogłoszono Uchwałę Zarządu SGM - Małopolaninami Roku1997 zostali wybrani: arcybiskup Ignacy Tokarczuk oraz burmistrz Zakopanego Adam Bachleda-Curuś. 9. III Ogólnopolski Bal Samorządowy, Kraków Teatr im. J. Słowackiego, 14 lutego 1998 r.
Tradycyjny Bal Samorządowy poprzedziło uroczyste wręczenie Tytułu Człowieka Roku 1997 przyznanego przez Federację Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich Marianowi Krzaklewskiemu oraz tytułu Małopolanina Roku 1997, który przyjęli obecni na uroczystości Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk i Burmistrz Zakopanego Adam Bachleda-Curuś.
W trakcie Balu pod honorowym patronatem i z udziałem Mariana Krzaklewskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Rządu i Parlamentu, przedsiębiorcy, ludzie kultury i nauki, została przeprowadzona kwesta i aukcja, na której zostały wystawione karykatury Małopolan 1997 oraz dary przez nich przekazane. Dochód w wysokości 15.000 zł. został przeznaczony na potrzeby Polaków mieszkających na Wschodzie.


Cykl konferencji dotyczących reform ustrojowych, społecznych i gospodarczych państwa.

1. Reformy ustrojowe administracji publicznej.
Blisko 300 osób przybyło 30 stycznia 1998 roku do sali obrad Rady Miasta Krakowa na spotkanie z Teresą Kamińską, pełnomocnikiem rządu ds. reform społecznych i wiceprzewodniczącą Komitetu Społecznego Rady Ministrów oraz Jerzym Stępniem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Konferencję otworzył przewodniczący Zarządu SGM Kazimierz Barczyk, zapowiadając, iż jest ona pierwszą z całej serii przygotowywanej przez Stowarzyszenie. Chodzi bowiem o to, aby idea zmian ustrojowych, inicjowanych przez rząd Jerzego Buźka, zyskiwała sobie coraz większe poparcie społeczeństwa. W wystąpieniach przybliżono podstawowe założenia reformy ustrojowej państwa, kryteria warunkujące nowy podział administracyjny kraju, warunki jakim ma odpowiadać przyszłe województwo i powiat, kalendarz reformy. Wskazano na rolę samorządów w dobie reformy administracyjnej.

2. Reforma ustrojowa - samorządy, szkolnictwo, zdrowie, bezpieczeństwo.
Druga z kolei konferencja SGM poświęcona planowanej reformie państwa odbyła się 14 lutego 1998 roku. Zorganizowana została wspólnie z Zarządem Regionu NSZZ Solidarność Małopolska. Podobnie jak i poprzednia zgromadziła na sali obrad krakowskiej Rady Miasta ponad 200 uczestników: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także przedstawicieli Komisji Zakładowych Solidarności Małopolskiej. Organizatorzy zaprosili do Krakowa Michała Kuleszę, pełnomocnika rządu ds. reform ustrojowych państwa, Jerzego Stępnia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Annę Knysok, pełnomocnika rządu ds. reformy systemu zabezpieczenia społecznego, Andrzeja Karwackiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Bogusława Strzeleckiego, komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie.
Druga część konferencji poświęcona została reformie administracji publicznej i wypełniło ją wystąpienie Janusza Tomaszewskiego, ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów, połączone z dyskusją i odpowiedziami na pytania.

3. Przekształcenia własnościowe Skarbu Państwa - reprywatyzacja, prywatyzacja, uwłaszczenie.
Konferencja z udziałem Ministra Skarbu Państwa Emila Wąsacza odbyła się 7 marca 1998 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Oprócz przedstawicieli samorządów z Małopolski wzięli w niej udział przedstawiciele Forum Gospodarczego SGM oraz Izb Przemysłowo-Handlowych z Krakowa i regionu. Poruszono głównie kwestie przekształceń własnościowych: prywatyzacji, reprywatyzacji i uwłaszczenia, zagadnienia kosztów reprywatyzacji. Minister zapowiedział, że ustawa reprywatyzacyjna powinna być uchwalona do końca czerwca. Samorządowcy przekazali Ministrowi apel w sprawie Banku Przemystowo-Handlowego.

4. "Służba zdrowia w gminie, powiecie, województwie".
Kolejna z cyklu konferencji odbyła się 16 marca 1998 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Poświęcona była reformie systemu opieki zdrowotnej. Gościem konferencji był Janusz Solarz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele środowiska lekarskiego dyskutowali na temat usprawnienia funkcjonowania służby zdrowia i jej miejscu w gminie, powiecie i województwie.

5. Forum Dwunastu Regionów RP pod patronatem Jerzego Buzka - Prezesa Rady Ministrów oraz Macieja Płażyńskiego - Marszałka Sejmu R P, Kraków - 20 kwietnia 1998 roku.
Forum organizowane było przy udziale Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich. W Konferencji udział wzięli Marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński, Ministrowie, Parlamentarzyści, liderzy społeczności regionalnych przyszłych województw, Przewodniczący Prezydiów Sejmików Wojewódzkich, Przewodniczący Stowarzyszeń i Związków Regionalnych, przedstawiciele samorządu terytorialnego i samorządów gospodarczych.
Celem konferencji była promocja reform ustrojowych Państwa, szczególnie promocja utworzenia rządowo-samorządowych województw. W wystąpieniach i dyskusji przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz Parlamentu omówili ustawy o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie, o podziale administracyjnym na województwa, o samorządzie powiatowym. Forum, które było kontynuacją Spotkania 12 Regionów, które odbyło się w Promnicach, dało szansę dyskusji nad stanem prawa i tworzeniem narzędzi budowania polityki regionalnej i regionalnych strategii rozwoju. W rezolucji przyjętej podczas Forum opowiedziano się za: głęboką decentralizacją uprawnień i służb publicznych, silnym i sprawnie zarządzanym państwem unitarnym, podziałem kraju na 12 województw, kompleksową i zintegrowaną reformą administracji i służb publicznych, przeprowadzeniem wyborów do organów stanowiących gminy, powiaty i województwa w jednym terminie jesienią 1998 r., tworzeniem państwa obywatelskiego, głęboką reformą finansów publicznych, pełną mobilizacją sił proreformatorskich.

6. "Autostrada A-4 - szansa rozwoju Małopolski i Śląska", Kraków 4 maja 1998 r.
Podczas Konferencji z udziałem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Eugeniusza Morawskiego oraz przedstawicieli Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, Urzędu Mieszkalnictwa i Miast, Parlamentarzystów, Wojewodów oraz Burmistrzów i Wójtów miast i gmin Małopolski i Śląska, przez które przebiegać będzie autostrada i obwodnice, przedstawiono stan realizacji rządowego programu budowy autostrad w zakresie dotyczącym autostrady A-4. Wskazano również na rolę samorządu terytorialnego w programie budowy autostrady. Zastanawiano się nad możliwymi formami przyspieszenia prac.

7. I Konwencja Powiatów Rzeczypospolitej, Kraków 27 maja 1998 roku, Aula Główna Uniwersytetu Jagiellońskiego
SGM było współorganizatorem I Konwencji Powiatów Rzeczypospolitej, nad którą patronat objął Jerzy Buzek - Prezes Rady Ministrów. Konwencja zgromadziła ok. 400 Prezydentów, Burmistrzów, Przewodniczących Rad miast powiatowych, oraz przedstawicieli Gazet Powiatowych. W Konferencji uczestniczył Wicepremier Janusz Tomaszewski, referaty wygłosili m.in. Minister Teresa Kamińska, Min. Kazimierz Barczyk, Podsekretarz Stanu Zbigniew Woźniak, Rudolf Borusiewicz, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego.