Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Kronika SGM od 1996-01-30 do 1996-05-09

30 stycznia 1996
W salach Urzędu Miasta Krakowa Stowarzyszenie Gmin Małopolskich zorganizowało Spotkanie Noworoczne Samorządów Małopolski i Opłatek.
W spotkaniu udział wzięli J.Em. Ksiądz Franciszek Kardynał Macharski, Korpus Dyplomatyczny, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, marszałkowie Sejmików Samorządowych, Wojewodowie, przedstawiciele życia gospodarczego, kulturalnego i reprezentanci samorządów Zawodowych z całej Małopolski.
W trakcie Spotkania Noworocznego ogłoszono, że uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolskich przyznano prof. Andrzejowi Zoilowi, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego tytuł Małopolanina Roku 1995.

10 lutego 1996
W salach Krakowskiego Magistratu Stowarzyszenie Gmin Małopolskich zorganizowało I Małopolski Bal Samorządowy, na którym została zapoczątkowana tradycja wręczania tytułu Małopolanina Roku.
Na mocy uchwały Zarządu SGM z 30 I 1996 roku tytuł Małopolanin Roku 1995 nadano prof. Andrzejowi Zoilowi Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego.
W czasie balu przeprowadzono kwestę i loterię, z których dochód w wysokości 1500 zł przeznaczono na rzecz wspomożenia Polaków mieszkających na Podolu.
Zgodnie z życzeniem uczestników balu XIX-wieczne kajdany, najprawdopodobniej należące do jednego z zesłańców), ofiarowane przez Jacka Łodzińskiego, przekazane zostały Muzeum Historycznemu miasta Krakowa.

27 lutego 1996
Dla uczczenia 150 rocznicy wybuchu Powstania Krakowskiego Stowarzyszenie Gmin Małopolskich i władze gminy Wieliczka zorganizowały w Auli Głównej Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego konferencję pod hasłem "ROK 1846 W RZECZPOSPOLITEJ KRAKOWSKIEJ I GALICJI". Wygłoszono następujące referaty:
Prof. dr Henryk Żaliński: "W przeddzień Powstania Krakowskiego - Przedwiośnie Wiosny Ludów"
Prof. dr Michal Śliwa: "Manifest Rządu Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w rozwoju polskiej myśli demokratycznej".
Michal Kozioł: "Edward Dembowski przywódca Powstania Krakowskiego - oswobodzicie! Wieliczki"
Prof. dr Stanisław Nicieja: "Rok 1846 we Lwowie"
Maciej Rudziński (Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego): "Polski dwór ziemiański w połowie XIX wieku"
Prof. dr hab. Antoni Podraża: "Rabacja - rzeczywistość i legenda"
Prof. dr hab. Franciszek Nowiński: "Zesłańcze losy uczestników Powstania Krakowskiego"
Po konferencji złożono kwiaty w Wieliczce w miejscu upamiętniającym Powstanie Krakowskie.

12 kwietnia 1996
W sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Stowarzyszenie Gmin Małopolskich zorganizowało Seminarium pod hasłem "Budownictwo Komunalne i Socjalne - Kredyty Hipoteczne". Poruszano następujące zagadnienia:
1. "Pakiet kredytów przeznaczonych na finansowanie budownictwa - kredyty hipoteczne w oparciu o linie kredytowe Banku Światowego" (Łukasz Bald - asystent Wiceprezesa Zarządu, Zdzisław Krystek - główny specjalista. Powszechny Bank Gospodarczy SA)
2. "Holenderski Program Pomocy w Dziedzinie Zarządzania" (Józef Węgrzyn - przedstawiciel regionalny, Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie)
3. "Krakowska Izba Budowlana - prezentacja nowoczesnych i tanich technologii budownictwa" Prezes KiB dr inż Bogdan Podermański ("PRiBO" - Interprestige"; Dyr. Robert Ożarowski; Dyr. Marek Korzun; Prezes Zarządu Zygmunt Gazda,

16-18 maja 1996
"Targi w Krakowie SA" pod patronatem Stowarzyszenia Gmin Małopolski zorganizowały "I Targi Gmin i Urządzeń Komunalnych w Krakowie". W programie targów znalazły się następujące seminaria i wykłady poświęcone problemom gmin i samorządów lokalnych:
Seminarium: Aktywizacja gospodarcza gmin
Marek Kozak (Polska Agencja Rozwoju Regionalnego) "Środki pomocowe dla gmin"
Krystian Gurbiel (Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw) "Aktywizacja malej i średniej przedsiębiorczości w gminach"
Jacek Kolibski (Agencja Rozwoju Regionu Krakowskiego) "Cele promocji gmin"
Zbigniew Duda (Gmina Trzebinia) Prezentacja własnych rozwiązań gminy
Karaty Nagy (HUNGEXPO, Węgry) "Promocja gminy poprzez targi i wystawy gospodarcze"
Tomasz Szczypiński (Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie) "Znaczenie informacji gospodarczej dla rozwoju przedsiębiorczości w gminach"
Seminarium: Nowoczesne finansowanie gminy
L. Fijal (UM Kraków), B. Kośmider (BWR) "Gmina jako partner banku"
W. Oleś (TWR), J. Kaczmarczyk (BWR) "Nowe formy finansowania rozwoju gmin - emisja obligacji dla małych i średnich gmin"
B. Mirek-Mikula (UM Kraków), K. Adamczyk (UM Kraków)

9 maja 1996
Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ i Harvard School of Public Health przy współpracy Stwoarzyszenia Gmin Małopolski zorganizowały w Auli Nowodworskiego Collegium Medicum UJ konferencję pod hasłem "Rozwój inicjatyw lokalnych na rzecz reform w służbie zdrowia" ("Local Initiatives Development for Healtheare Reforms")