Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Sprawozdanie

Działalność Federacji Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na przełomie 1999/2000

Federacja Związków Gmin i Powiatów RP, zrzesza prawie 20 związków i stowarzyszeń, które skupiają ok. 1000 gmin i powiatów z całej Polski. Z początkiem czerwca 1999 r. Federacja przeniosła swoje biuro do nowej siedzibie na Małym Rynku w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej 4.

W siedzibie Federacji utworzone zostało w czerwcu 1999 r. Centrum Informacji Europejskiej. Projekt działalności ośrodka został laureatem ogłoszonego przez Komitet Integracji Europejskiej konkursu w ramach Programu Informowania Społeczeństwa. W dniu 20 grudnia 1999 r. Federacja Związków Gmin i Powiatów otrzymała status Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej - partnera Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W Centrum można skorzystać z biblioteki i czytelni oraz otrzymać informacje na temat:
- Harmonizacji polskiego prawa z prawem europejskim
- Przewidywanych skutków wejścia Polski do UE
- Instytucji Unii Europejskiej
- Prawa pracy i zasad prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej
- Polityki regionalnej i strukturalnej
- Wspólnej polityki rolnej
- Systemu podatkowego, celnego, bankowego i finansowego krajów UE
- Polityki społecznej UE
- Programów pomocowych dla przedsiębiorstw

Federacja została członkiem ELA-NET ( Europen Local Authorities Tele-matic Network Initiative) działającej w ramach CEMR ( Concił of European Municipium and Regions) europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju sieci informatycznych samorządów lokalnych.

Zdaniem przewodniczącego Federacji, Kazimierza Barczyka "Problematyka rozwoju społeczeństwa informacyjnego nabiera znaczenia szczególnie teraz, gdy Polska znajduje się u progu wejścia do rodziny krajów Unii Europejskiej. Dzięki technologiom komunikacji i informacji szybciej zreformujemy państwo pod kątem zwiększenia naszej konkurencyjności gospodarczej, a także podniesienia poziomu edukacji pokoleń wstępujących i zapewnienia możliwości kształcenia ustawicznego przez osoby pracujące. Realizacja projektów na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego może otworzyć szansę na tworzenie nowych miejsc pracy w terenach wiejskich i zacofanych. Dlatego też samorządy powinny docenić szansę jaką niesie strategia myślenia o rozwoju społeczeństwa informacyjnego." Federacja jest jednym z pionierów promowania wprowadzania internetu do administracji samorządowej.

W ostatnim półroczu ub. roku Federacja Związków Gmin i Powiatów RP zorganizowała następujące ogólnopolskie konferencje:

- "Zagospodarowanie przestrzenne -instrument rozwoju gminy, powiatu i województwa"

Kraków, Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa 22 czerwca 1999r.
W konferencji uczestniczyło około 100 wójtów, starostów, burmistrzów, przewodniczących rad gmin, naczelników wydziałów architektury i urbanistyki, radnych i pracowników samorządowych. Referaty wygłosili m.in. przedstawiciele Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie prof. dr hab. Elżbieta Wysocka , Zbigniew Frankiewicz, dr inż. Barbara Orłowska, Paweł Decewicz, dr Barbara Zastawniak oraz Wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Gospodarki Antoni Beda. Konferencja miała na celu praktyczne wsparcie samorządów wiedzą i informacją na temat wykorzystania instrumentów planowania przestrzennego w pracach nad strategią rozwoju gmin, powiatów i województw. Na konferencji przedstawiono praktyczne przykłady zastosowania technik komputerowych w pracach nad Studiami Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

- "Polskie Drogi 2000"

Pod honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 6 -7 października 1999 r. Federacja ZGiP RP, była współorganizatorem konferencji.
Cele konferencji:
- ocena stanu drogownictwa w nowych warunkach zarządzania drogami w Polsce,
- prezentacja polityki transportowej Rządu w latach 2000-2015 i źródeł jej finansowania,
- prezentacja opinii i potrzeb samorządów w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury drogownictwa,
- prezentacja oferty polskiego drogownictwa,
- rozpoznanie trendów na rynku inwestycji i remontów w zakresie drogownictwa.

- Służba zdrowia w samorządzie terytorialnym - zadania, kompetencje, kierunki przekształceń.

Kraków, Aula Collegium Medicum, 15 listopada 1999 r.
W konferencji wzięło udział ponad 300 wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad gmin, przedstawicieli wydziałów zdrowia, radnych i pracowników samorządowych. Referaty wygłosili m.in. Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych Anna Knysok, Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych Teresa Kamińska, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Stanisław Grzonkowski, Dyrektor Małopolskiej Kasy Chorych Jacek Kukurba.
Tematem wykładów były m.in. zasady finansowania świadczeń i usług medycznych, doświadczenia regionalnych Kas Chorych, a także doświadczenia gmin, powiatów i województw. W trakcie dyskusji i pytań poruszono problematykę roli i zadań samorządu powiatowego i gminnego w nowym systemie oraz kwestie finansowania Zakładów Opieki Zdrowotnej.

- Małopolska - obszar ekologicznie chroniony

Kraków 6 grudnia 1999 roku Sala Obrad Rady Miasta Krakowa.
Konferencja zgromadziła ok. 100 przedstawicieli samorządów z województwa Małopolskiego i Podkarpackiego, przedstawicieli organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli świata nauki.
W konferencji wzięli udział:
Członek Komitetu Sterującego ISPA - Kazimierz Barczyk
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - Józef Górny
Prezes polskiego Klubu Ekologicznego - dr Janusz Mikuła
Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Nawara
Marszałek Województwa Podkarpackiego - Bogdan Rzońca
Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - dr Bogdan P. Turzański
Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Marian Suchy
Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - prof. dr Wojciech Krzaklewski
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Krzysztof Bolek
Na konferencji przedstawiono następujące wykłady: programy pomocowe z Unii dla Województwa Małopolskiego, rola społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych we wdrażaniu i realizowaniu strategii zrównoważonego rozwoju, założenia strategii zrównoważonego rozwoju w Województwie Małopolskim i Podkarpackim.
Zostały także przedstawione raporty o ochronie środowiska w województwach Małopolskim i Podkarpackim oraz priorytety i założenia inwestycji ekologicznych na terenie Małopolski i Podkarpacia.

- " Energetyka - zadania gmin, powiatów, województw"

Warszawa, Sala konferencyjna Ministerstwa Gospodarki "Pod Kopułą" 10 grudnia 1999 r.
Honorowy patronat na konferencją objął Minister Gospodarki Janusz Steinhoff. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, reprezentacji samorządów gmin, powiatów i województw, a także środowiska gospodarcze reprezentujące sektor energetyczny - razem ponad 300 osób. W imieniu Ministra Gospodarki Janusza Steinhoffa, referat wygłosił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Jan Szlęzak przedstawiając założenia polityki energetycznej Polski po 2000 r. Na konferencji poruszono m.in. tematy oświetlenia ulicznego w gminach, zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; finansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej alternatywnych źródeł energii oraz roli lokalnych producentów energii w systemie energetycznym kraju.
Na konferencji wystąpili:
prof. Krzysztof Żmijewski (Prezes Zarządu Polskich Sieci Energetycznych),
Andrzej Modrzejewski (Prezes Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego),
Krzysztof Lipko (Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznej International),
dr Sławomir Pasierb (Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach),
Paweł Stańczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie),
dr Wiesław Wańkowicz, (Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa),
prof. Jan Norwisz, (AGH w Krakowie, Dyrektor Fundacji Poszanowania Energii)

- Rozwój Transportu w Małopolsce

Kraków 20 grudnia 1999 r. Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
W konferencji uczestniczyło około 120 wójtów, starostów, burmistrzów, przewodniczących rad gmin, radnych i pracowników samorządowych, przedstawicieli firm transportowych, komunalnych, przedstawicieli naukowych z uczelni technicznych z województwa Małopolskiego.
Celem konferencji było: przedstawienie stanu przygotowań do realizacji budowy Autostrady A-4 na terenie historycznej Małopolski, rozwiązań komunikacyjnych Krakowa, Lublina, Rzeszowa, budowy i naprawy dróg krajowych na obszarze historycznej Małopolski, przedstawienie założeń restrukturyzacji sieci i połączeń transportu szynowego, restrukturyzacja publicznej komunikacji samochodowej w historycznej Małopolsce, W konferencji udział wziął Tadeusz Syryjczyk Minister Transportu i Gospodarki.

- " Problematyka społeczeństwa informacyjnego w strategiach rozwoju województw"

Warszawa 18 stycznia 2000r. Sala Kolumnowa Sejmu RP
Konferencja zorganizowana we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Regionalnego, MUNICIPIUM S.A. oraz ze Stowarzyszeniem " Miasta w Internecie" Na konferencji głos zabrali Patrick Sullivan z Walijskiej Agencji Rozwoju, Heikki Lunnas (LOCREGIS z Finlandia), Christophe Pannetier ( Region Nord - Pas de Calais z Francji), Małgorzata Kozłowska (Komitetu Badań Naukowych), Marek Kozak (Polska Agencja Rozwoju Regionalnego) Konferencja miała na celu przybliżeniem problematyki społeczeństwa informatycznego w samorządach oraz perspektyw rozwoju społeczeństwa informatycznego w Polsce

Wydawnictwa:

- Samorząd Terytorialny na rzecz rodziny

Wydano na pamiątkę VI Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny.
- Tematyka: organizacje międzynarodowe, a ochrona zdrowia, zarys polityki pro-rodzinnej państwa, rola samorządu w realizacji polityki prorodzinnej państwa, polityka prorodzinna państwa w województwie, samorząd lokalny wobec rodziny, kierunki i cele polityki prorodzinnej miasta Krakowa
- Nakład 3 tys. egzemplarzy

- Edukacja w gminie, powiecie i województwie - z wzorami regulaminów i uchwał, Kraków 1999 r.

- tematyka: kalendarium reformy oświaty, zadania kuratora oświaty, statuty, regulaminy, finansowanie oświaty, lokalny bon oświatowy

- Pomoc społeczna w gminach i powiatach - poradnik, Kraków 1999 r.

- tematyka: pomoc społeczna pojęcia, cele zadania. Organizacje pomocy społecznej w Polsce, gmina i powiat -zadania w zakresie pomocy społecznej, rola i zadania samorządu wojewódzkiego i wojewody - funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

- Służba zdrowia. Zadania administracji publicznej i kontraktowanie usług medycznych

- tematyka: nowy system ochrony zdrowia, uchwały organów gminy w sprawach organizowania opieki zdrowotnej na obszarze gminy, kontraktowanie usług medycznych

- Energetyka -zadania gmin, powiatów i województw

Wydawnictwo pokonferencyjne
- tematyka: założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020, rola lokalnych producentów energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym kraju, współpraca samorządów i przedsiębiorstw komunalnych w zakresie oszczędzania energii cieplnej, paliwa płynne w energetyce, plan zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - podstawowe mechanizmy realizacji zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej gminy, powiatu, województwa, audyt energetyczny, cele i zadania samorządu, modelowe rozwiązania w zakresie finansowania oświetlenia ulicznego na przykładzie Krakowa.