Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
Z DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES OD CZERWCA 2007 R. DO CZERWCA 2008 R.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Członkom SGiPM sprawozdanie z działalności za okres od czerwca 2007 roku do czerwca 2008 roku na XXI Walne Zebranie Członków SGiPM.
Zarząd SGiPM realizował zadania statutowe polegające m.in. na: upowszechnianiu idei samorządności lokalnej, zajmowaniu stanowisk w sprawach publicznych, ochronie interesów członków Stowarzyszenia, koordynacji współdziałania gmin, powiatów i województw zmierzającego do podtrzymywania wspólnych tradycji historycznych, kulturowych i gospodarczych Małopolski, podejmowaniu działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Małopolski, prowadzeniu działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowaniu działań w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej, wspieraniu rozwoju turystyki i moderowaniu działań z zakresu regionalnych przedsięwzięć turystycznych, inicjowaniu działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej.
Zgodnie z §5 Statutu Stowarzyszenie realizowało swoje cele w szczególności poprzez promocję i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, organizowanie działalności szkoleniowej, współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, innymi organizacjami zrzeszającymi gminy, powiaty lub województwa (związki i stowarzyszenia), przyznawanie corocznie dwóm osobom Tytułu Małopolanina Roku urodzonym, mieszkającym lub pracującym w Małopolsce oraz innym, które w szczególny sposób zasłużyły się dla dobra ziem historycznej Małopolski, a także przyjmowanie i udzielanie grantów oraz innych form pomocy finansowej w celu realizacji ściśle określonych zadań statutowych Stowarzyszenia, nadto organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze Wschodu.
Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje przy pomocy Biura SGiPM. Dyrektorem Biura jest Wiesław Misztal, a Wicedyrektorem Bartosz Lipszyc. Pracami sekretariatu kieruje Teresa Woźnica. Stałymi współpracownikami biura są także Janusz Majka i Wojciech Duch. Ze Stowarzyszeniem współpracuje Biuro Doradców Podatkowych UNTAXA zapewniające obsługę księgową. Społecznie Redaktorem Naczelnym "Wspólnoty Małopolskiej" jest Wojciech Stańczyk. Przewodniczący, Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działają społecznie. Dyrektorem portalu www.nowamalopolska.pl jest Stefan Niedźwieński.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Wybrany na XX Walnym Zgromadzeniu Członków SGiPM dnia 8 października 2007 roku.

Przewodniczący Zarządu:
Kazimierz Barczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,

Wiceprzewodniczący Zarządu (wybrani przez Zarząd 12 listopada 2007 r.):
Robert Choma Prezydent Przemyśla (woj. podkarpackie),
Marian Cycoń Burmistrz Starego Sącza,
Kazimierz Fudala Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego,
Jerzy Górnicki Wicestarosta Olkuski,
Ryszard Ścigała Prezydent Tarnowa,

Członkowie Zarządu:
Marek Fryźlewicz Sekretarz, Burmistrz Nowego Targu,
Jan Gładki Skarbnik, Radny Miasta Sędziszowa,
Witold Morawiec Wójt Olesna,
Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka,
Adam Samborski Wójt Racławic,
Paweł Klimowicz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa,
Czesław Orliński Radny Szczekocin (woj. śląskie),
Ryszard Ożóg Starosta Brzeski,
Zofia Oszacka Wójt Gminy Lanckorona,
Henryk Juszczyk Pełnomocnik Prezydenta Bielska-Białej,
Janusz Sepioł Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego,
Paweł Sularz Radny Miasta Krakowa,
Tadeusz Brzuchacz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów,
Kazimierz Sterkowicz Burmistrz Gorlic,

Komisja Rewizyjna:
Jan Żak Przewodniczący Rady Gminy Gołcza (zmarł)
Kazimierz Polak Wiceburmistrz Makowa Podhalańskiego,
Józef Tomal Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego,
Wojciech Rzepa Wójt Gnojnika,
Dariusz Rzepka Burmistrz Olkusza,
Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław,
Zofia Bukowiec Gmina Laskowa,

Komisje Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Komisja Edukacji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
Komisja Ochrony Środowiska i Infrastruktury
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komisja Gospodarki Komunalnej

1.SPRAWY ORGANIZACYJNE SGIPM

Stowarzyszenie stale współpracuje z gminami z obszaru historycznej Małopolski (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, część śląskiego i lubelskiego).

2.WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SAMORZĄDOWYMI I POZARZĄDOWYMI

Istotną rolę w działalności SGiPM odgrywa współpraca ze stowarzyszeniami oraz związkami gmin i powiatów w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największej ogólnopolskiej organizacji samorządowej zrzeszającej swoim działaniem ok. 1000 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, skupionych w 20 związkach regionalnych.

Przewodniczący Stowarzyszenia Kazimierz Barczyk od dziesięciu lat pełni funkcję Przewodniczącego Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Siedzibą Federacji jest Kraków, a biuro FZRGiP RP znajduje się przy ul. Mikołajskiej 4, na Małym Rynku w Krakowie. We współpracy z Federacją Stowarzyszenie współorganizowało konferencje, spotkania, kongresy o charakterze ogólnopolskim.
Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, szczególnie w zakresie działalności wydawniczej.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP powołało 6 lat temu agendę ds. integracji z Unią Europejską, jaką jest Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, które uzyskało status oficjalnego przedstawicielstwa Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w województwie małopolskim. Dyrektorem Centrum jest Maciej Korkuć.

3. Konferencje, uroczystości, imprezy charytatywne.

VII Edycja akcji "Podarujmy dzieciom lato - Kraków 2007"
Akcja została zrealizowana w dniach 23.07 - 03.08.2007 roku.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przy współpracy Związku Polaków na Białorusi z siedzibą w Grodnie, Kurii Metropolitarnej we Lwowie, parafii i szkół polskich na Ukrainie i w Królewcu wyłoniło grupę dzieci polskich, w których żywe są polskie tradycje i kultywuje się język polski, ale także z takich, które po latach procesów asymilacyjnych na Wschodzie chcą nawiązać bliższe kontakty z Macierzą.

Placówka liczyła 110 polskich dzieci oraz 13 opiekunów (w tym 2 z ramienia Stowarzyszenia). Uczestnikami kolonii były polskie dzieci z rodzin najuboższych pochodzące z Grodna (40 dzieci + 4 opiekunów), Lwów (20 dzieci + 2 opiekunów), Złoczów (20 dzieci + 2 opiekunów), Busk, Gliniany, Szczerzec (10 dzieci + 1 opiekun), Priłuki (10 dzieci + 1 opiekun), Królewiec (10 dzieci + 1 opiekun).

Pobyt dzieci w Krakowie trwał 10 dni - od 23 lipca do 3 sierpnia 2007. Zakwaterowane i żywione były w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, przy ul. Tynieckiej 7 w Krakowie, w pokojach 2-5 osobowych. Na jego terenie znajduje się stołówka, basen, sala gimnastyczna, świetlica, plac zabaw, park oraz zaplecze medyczne. Ośrodek położony jest w pobliżu wałów wiślanych i - co ważne - Wzgórza Wawelskiego i centrum Krakowa. Pobyt dzieci był połączeniem aktywnego wypoczynku z żywą lekcją historii (m.in. zwiedzanie zabytków, muzeów). Ponadto zostało udzielonych 6 bezpłatnych specjalistycznych konsultacji medycznych.

20.09.2007 r.
Małopolska Konferencja Samorządowa "Krakowski Obszar Metropolitalny - 172 mln euro na rozwój w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego".
Zorganizowana przez SGiPM konferencja odbyła się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. W Konferencji udział wzięli m.in. Marek Sowa - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, prof. dr hab. Karol Musioł - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Paweł Klimowicz - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Wiesław Starowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Józef Krzyworzeka - Starosta Krakowski.
W Konferencji uczestniczyło około 150 osób, przede wszystkim Burmistrzów, Wójtów, Radnych i Sołtysów z terenu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.
Przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk podsumowując debatę zaapelował do wszystkich potencjalnych beneficjentów o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do przygotowania projektów i maksymalnego wykorzystania funduszy UE.

08.10.2007 r.
XX Walne Zgromadzenie Delegatów SGiPM
XX Walne Zgromadzenie Delegatów SGiPM odbyło się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.
W części uroczystej XX WZD SGiPM Poseł do Parlamentu Europejskiego, były Premier Jerzy Buzek wygłosił wykład pt. "Jak zbudować region wiedzy i innowacji", w którym uczestniczyło ok. 100 osób.
Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego, jednogłośnie udzieliło absolutorium Przewodniczącemu oraz Zarządowi Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za rok 2007.
Po dyskusji podjęto uchwały, które są zamieszczone na stronie internetowej SGiPM.

25.10.2007
Konferencja "Nowoczesne technologie informatyczne - wyzwania dla samorządów lokalnych"
Na konferencji zorganizowanej w Sali Obrad RMK i prowadzonej przez Przew. Kazimierza Barczyka wygłosili referaty: Dariusz Dagiel - Dyrektor Departamentu Informatyzacji w MSWiA, Sławomir Kopeć - Dyr. Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Edyta Pęcherz - Centrum Funduszy Europejskich, Adrian Kolasa, Jacek Teska, Małgorzata Szlachetka - Sygnity SA, Radosław Gadula - Urząd Miasta Dęblin.

04.11.2007 r.
VIII Plebiscyt na Najlepszego Wójta Małopolski o Kapelusz Witosa
Konkurs Gazety Krakowskiej współorganizowany przez SGiPM rozstrzygnięto w Domu Ludowym w podtarnowskich Wierzchosławicach, podczas uroczystości Witosowych Zaduszek.
Laureatami zostali: Tadeusz Patalita z Mszany Dolnej, Elżbieta Burtan z Zabierzowa, Janusz Potaczek z Niedźwiedzia, Marek Jamborski z Kocmyrzowa - Luborzycy, Władysław Pazdan z Limanowej, Andrzej Dziwisz z Raby Wyżnej, Marian Zalewski ze Szczurowej, Wiesław Rajski z Wierzchosławic, Krystyna Świętek z Gręboszowa, Stanisław Pudo z Jordanowa (kolejność według liczby głosów poparcia).
Dyplomy i "Witosowe Kapelusze" wręczali Waldemar Pawlak, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i przyszły Wicepremier, Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - współorganizatora naszego plebiscytu oraz Redaktor Naczelny "Krakowskiej" Tomasz Lachowicz. Listy gratulacyjne dla zwycięzców naszego plebiscytu przekazał także Marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara.

19.11.2007 r.
I Małopolska Konferencja: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2017 - 2013 w Małopolsce.
Na konferencji zorganizowanej w Sali Obrad RMK i prowadzonej przez Przew. Kazimierza Barczyka wygłoszono referaty:
- Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego, Cele i priorytety PO KL,
- Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Prezentacja założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Andrzej Martynuska - Dyrektor WUP w Krakowie, Konkursy pilotażowe ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
- Magdalena Kalandyk - Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Procedura konkursowa naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,
- Michał Góra - Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Wniosek konkursowy, nowy Generator Wniosków,
- Maciej Korkuć - Dyrektor MRCIE, Skutki wejścia Polski do strefy Schengen,

01.12.2007
Krakowskie Seminarium Samorządowe. "Regionalne media publiczne. Zmiany konieczne - pożądane - możliwe"

Spotkanie odbyło się w Klubie Dziennikarzy "Pod Gruszką". Spotkanie było kontynuacją dyskusji z naszych ogólnopolskich konferencji organizowanych w Krakowie: "Regionalna Telewizja Publiczna" z maja 1998 oraz "Publiczna Telewizja Regionalna w Polsce sytuacja i perspektywy" z kwietnia 2006 roku.

Podsumowaniem spotkania jest publikacja Tadeusza Skoczka "Regionalne i lokalne media elektroniczne" ze wstępem Przewodniczącego K. Barczyka.

12.12.2007
IV Ogólnopolska Konferencja "Jak finansować infrastrukturę miast i gmin"
Konferencja Federacji RZGiP RP została zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin I Powiatów Małopolski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. Konferencję prowadził Przewodniczący Federacji RZGiP RP - Kazimierz Barczyk - współautor reformy samorządowej.

Sesja inauguracyjna:
- Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego
- Cezary Grabarczyk - Minister Infrastruktury
- Danuta Wawrzynkiewicz - Doradca Prezydenta RP
- Tomasz Siemoniak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Jerzy Kwieciński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
- Eugeniusz Grzeszczak - Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Sesja pierwsza "Inwestycja infrastrukturalne w jednostkach samorządu terytorialnego. Finansowanie z funduszy UE"
- Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
- Grażyna Gęsicka - b. Minister Rozwoju Regionalnego
- Tomasz Nowakowski - Sekretarz Stanu UKIE
- Dr Jerzy Kropiwnicki - Prezydent Miasta Łodzi
- Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
- Dr Michał Wojciech Bitner - Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
- Sławomir Białkowski - Wójt Gminy Zakrzew

Dyskusja panelowa: "Szanse i zagrożenia dla finansowania miast i gmin oraz rozwoju regionalnego w latach ustawa o finansach publicznych"
- Marek Sowa - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
- Dr Lesław Fijał - Skarbnik Miasta Krakowa
- Stanisław Pajor - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- Janusz Adam Siejko - Z-ca Skarbnika Miasta Gliwic
- Bogdan Polak - Skarbnik Powiatu Okulskiego

Sesja druga "Jak planować, pozyskiwać i rozliczać środki na rozwój infrastruktury mieszkaniowej"

- Olgierd Dziekoński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
- Andrzej Czerwiński - Poseł na Sejm RP, b. Prezydent Nowego Sącza
- Kazimierz Górski - Prezydent Sosnowca, Wiceprzewodniczący Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
- Lilla Lesiak - Prezes Zarządu European Institute for Enviromental Energy
- Wiesław Misztal - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, b. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

Sesja trzecia "Produkty bankowe i mechanizmy finansowe, wspierające wykorzystanie funduszy unijnych"
- Alicja Siemienic - p.o. Dyrektora Projektów Ekologicznych i Obsługi Samorządów Banku Ochrony Środowiska
- Dr Michał Wojciech Bitner - Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
- Arkadiusz Kamiński - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
- Maciej Mekiński - Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki, Warszawa
Uczestnicy: 200 osób

13.12.2007
V Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich "Europa bez granic"
W zeszłym roku odbyła się już piąta edycja Zlotu SKE organizowanego przez Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Podczas Zlotu zostały wręczone nagrody w konkursach na najoryginalniejszą mapę przedstawiającą poszerzoną strefę Schengen szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego oraz na najlepszy projekt multimedialny reklamujący przystąpienie Polski do Strefy Schengen dla szkół ponadgimnazjalnych województw małopolskiego. Konferencję prowadził Przewodniczący Federacji RZGiP RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - Kazimierz Barczyk.

Wystąpienia:

- Bogdan Klich - Minister Obrony Narodowej, b. Poseł do Parlamentu Europejskiego
- Józef Rostworowski - Małopolski Kurator Oświaty
- Robert Eberwein - Konsul Generalny Austrii
- Ivan Horsky - Konsul Generalny Republiki Słowacji
- Sara Neff - Attache ds. Kultury Republiki Federalnej Niemiec
- Prof. Zdzisław Mach - Dyrektor Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce: Sala Obrad RMK, Plac Wszystkich Świętych 3/4
Uczestnicy: 180 osób
31.12.2007 - 01.01.2008 r.
XII Małopolski Bal Sylwestrowy
Tradycyjnie w salach Pałacu Wielopolskich odbył się XIII Małopolski Bal Sylwestrowy na powitanie Nowego Roku, zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
Bal był szampańską zabawą i prestiżowym spotkaniem, w którym uczestniczyło ok. 140 osób. Nowy 2008 Rok w Krakowskim Magistracie powitali przedstawiciele samorządu, nauki, kultury i życia gospodarczego, a wśród nich m.in.: prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa.

W trakcie Balu wystąpił z minirecitalem Leszek Wójtowicz bard "Piwnicy pod Baranami", który następnie poprowadził aukcję charytatywną.
1. Serigrafię prof. Jerzego Nowosielskiego dar Fundacji Nowosielskiego i Andrzeja Starmacha wylicytował Wojciech Ogonowski za kwotę 2500 zł
2. Utwory Sławomira Mrożka podarowane przez Autora wraz autografem, wylicytowała Urszula Kania za kwotę 1600 zł.
3. Statuetkę NIKE z brązu - dar pani Karoliny Witek wylicytował Stanisław Kraska za kwotę 1200 zł.
4. dary przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka
- "Dawne zabytki Miasta Krakowa. Przypomnienia przeszłości o niektórych starożytnych zwyczajach mieszczan krakowskich …" zebrane z rękopisów i ogłoszone przez Ambrożego Grabowskiego w 1850 r. wylicytował Wojciech Ogonowski za kwotę 500 zł.
- "Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic przez Józefa Mączyńskiego z rycinami i planami" z 1845 r. (3 tomy) wylicytowała Anna Bober za kwotę 1100 zł.

Dochód z aukcji w kwocie 6.900 zł zostanie przeznaczony na organizację IX edycji Akcji "Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2008". Po raz dziewiąty w ramach Akcji tradycyjnie ugościmy latem w Krakowie grupę około 100 dzieci polskich ze Wschodu - z Ukrainy, Białorusi i Królewca.
W trakcie Balu odbyła się również tradycyjna kwesta ks. Jana Majewskiego z Królewca, z której dochód w wysokości 3750 zł przekazany został polskiej parafii w Królewcu na działalność charytatywną.
W sumie podczas Balu na cele charytatywne zebrano 10.650 zł.

10.01.2008 r.
XVII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski
SGiPM we współpracy z FRZGiP RP zorganizowało tradycyjne Spotkanie Opłatkowe w Sali Obrad RMK.

Ks. Biskup Jan Zając, udzielił błogosławieństwa, również w imieniu ks. kardynała Stanisława Dziwisza, a życzenia także złożyli: Małgorzata Radwan-Ballada - Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa, Stanisław Sorys - Wicewojewoda Małopolski, Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Ivan Horsky - Konsul Generalny Republiki Słowackiej, Wicedziekan Korpusu Konsularnego w Krakowie.

Spotkanie uświetnił Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu artystów Loch Camelot pod dyrekcją Kazimierza Madeja i kompozytorki Ewy Korneckiej.

Tradycyjnie podczas uroczystości przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk ogłosił nazwiska dwóch Laureatów Tytułu Małopolanina Roku 2007 - prof. Jerzego Sadowskiego i Adama Małysza.

W spotkaniu udział wzięło ok. 250 osób.

02.02.2008 r.
XIII Charytatywny Ogólnopolski Bal Samorządowy na Wawelu połączony z wręczeniem Tytułów Małopolanina Roku 2007 oraz Człowieka Roku 2007 Na rozpoczęcie Balu o godz. 20.00 nastąpiło uroczyste wręczenie Tytułu Człowieka Roku 2007 Marszałkowi Senatu RP Bogdanowi Borusewiczowi nadanego przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Tytułu Małopolanina Roku 2007 Prof. Jerzemu Sadowskiemu nadanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
Drugi Laureat Tytułu Człowieka Roku 2007 Marszałek RP Bronisław Komorowski przesłał list do uczestników Balu. Także list z podziękowaniami za uznanie przesłał Burmistrz Wisły i rodzice Adama Małysza - drugiego Laureata Tytułu Małopolanina Roku 2007. Obaj Laureaci przebywają za granica i nie mogli osobiście wziąć udziału w uroczystości.
W trakcie Balu ok. 22.00 z minirecitalem wystąpiła Paulina Bisztyga - Laureatka Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie.
Po recitalu odbyła się aukcja charytatywna, której szczególnymi bohaterami zostali: Małopolanin Roku 2007 prof. Jerzy Sadowski oraz Andrzej Jakubik - po zaciętej licytacji każdy z nich wylicytował serigrafię prof. Jerzego Nowosielskiego za kwotę 4.500 zł. Dodatkowo pan Jakubik wylicytował szalik z autografem Adama Małysza za kwotę 800 zł.
Na aukcji zlicytowano także:
1. Kryształową paterę z herbem Senatu RP od Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza - nabyta za kwotę 2100 zł przez panią Dorotę Pietrow z Fortis Banku.
2. Wieczne pióro Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego - nabyte za kwotę 1500 zł przez pana Michała Wilka.
3. Marmurowy komplet gabinetowy na pióra i kałamarze dar prof. Jerzego Sadowskiego - nabyty za kwotę 800 zł przez senatora Zbigniewa Cichonia.
4. Dary przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka: Klemensa Bąkowskiego "Dzieje Krakowa (z 12 planami i 150 rycinami)" z 1911 r. nabyte przez Wojciecha Ogonowskiego za kwotę 600 zł oraz "Przechadzka kronikarza po Rynku Krakowskim" z 1890 r. - nabyte za kwotę 500 zł przez państwa Martę i Bogdana Patenów.
W trakcie Balu również tradycyjnie sprzedawano kotyliony wykonane przez Annę Jadowską-Barczyk z krakowskiej ASP wraz z kwestą, którą przeprowadził ks. Jan Majewski z polskiej parafii w Królewcu, uzyskując łącznie kwotę 2.700 zł.
Całkowity dochód z aukcji, kwesty i sprzedaży kotylionów w wysokości 18.000 zł zostanie przeznaczony na pomoc Polakom ze Wschodu. Po raz dziewiąty celem pomocy będzie akcja "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu - Kraków 2008". W ramach akcji corocznie zapraszamy do Krakowa grupę 100 dzieci polskich z Białorusi, Ukrainy i Rosji.

26.02.2008 r.
V Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Samorząd i Geologia"
Konferencja odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki. Jej organizatorami byli Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP Państwowy Instytut Geologiczny, oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. Moderatorem dyskusji był Przewodniczący K. Barczyk.
W trakcie konferencji wystąpili m.in. Jan Rączka - Prezes Zarządu , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dr hab. Krzysztof Szamałek - Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Marian Cycoń - Burmistrz Starego Sącza / Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Dr Piotr Nescieruk - Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego, Wiesław Bury - Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dr inż. Józef Chowaniec - Dyrektor Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego, dr inż. Wiesław Bujakowski - Zakład Energii Odnawialnych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

04.03.2008 r.
Konferencja "Najlepsze przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2007"
W Sali Obrad Rady Stołecznego Miasta Krakowa wręczono dyplomy i podsumowano Konkurs, który promuje "lokomotywy Małopolski", czyli najważniejsze inicjatywy, spektakularne dokonania oraz ważne gospodarczo i społecznie inwestycje wpływające na dynamiczny rozwój, które dają nadzieję na poprawę koniunktury oraz przykład wszystkim pragnącym rozwijać się i inwestować w Małopolsce.
Nagrody wręczali Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, zastępca Prezydenta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz oraz przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - Kazimierz Barczyk.
Tytuł Lidera Małopolski w 2007 roku otrzymali oraz odebrali:
- Miasto Częstochowa za Rewaloryzację Alei Najświętszej Maryi Panny
- Miasto Przemyśl za rewitalizację Placu Niepodległości i budowę pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II
- Miasto Bielsko-Biała za budowę nowoczesnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bielsku-Białej
- Ogólnopolski Festiwal Komedii "TALIA" w Tarnowie za propagowanie twórczości teatralnej i promocję Małopolski
- Miasto Kraków za "Pawilon Wystawienniczo-Informacyjny Wyspiański 2000" oraz Jubileusz 750-lecia Nadania Praw Miejskich Krakowowi
- Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu za dynamiczny rozwój Uczelni
- Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu za wielostronny poziom kształcenia
- Maflow Polska sp. z o.o. w Chełmku za dynamiczny rozwój produkcji
- Firma ASPEL S.A. z Zabierzowa za produkcję aparatury medycznej światowej klasy
- Firma WIŚNIOWSKI z Wielogłowy k. Nowego Sącza za prowadzenie nowoczesnych inwestycji
Wyróżnieniem Specjalnym uhonorowano Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie za 750 lat działalności.

28.03.2008 r.
I Małopolskie Targi Funduszy Europejskich oraz Konferencja
28 marca 2008 roku w Urzędzie Miasta Krakowa odbyły się I Małopolskie Targi Funduszy Europejskich. Inicjatorem oraz organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Województwem Małopolskim oraz Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej. Patronat nad Targami objęli Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, Jan Tombiński - Ambasador RP przy Unii Europejskiej oraz Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego. I MTFE składały się z dwóch zasadniczych części - Konferencji oraz Targów.
Konferencja prowadzona przez Przewodniczącego SGiPM i Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierza Barczyka zgromadziła wielu szacownych gości. W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa wystąpili z przemowami Jan Tombiński, Marek Nawara, Marek Sowa - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Paweł Chorąży - Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Władysław Jan Majka - Zastępca Prezesa NFOŚiGW, Grzegorz Ostrzołek - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Funduszy Europejskich.
Drugim elementem I MTFE były Targi. Swoje stoiska informacyjne oraz konsultantów zaprezentowały następujące instytucje: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.
Targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni wyższych oraz osób prywatnych. Zaproszeni konsultanci służyli fachowymi radami i wskazywali uczestnikom Targów na różne źródła skutecznego pozyskiwania funduszy. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa przyniesie wymierne efekty w postaci lepszego wykorzystywania środków unijnych.
W Konferencji i Targach uczestniczyło prawie 500 osób.

27.04.2008
Wybory Chłopa Roku 2008
SGiPM jest jednym z współorganizatorów dorocznego ogólnopolskiego konkursu odbywającego się w Racławicach. Jest także fundatorem nagród rzeczowych dla "Chłopa Roku". Współgospodarzem Konkursu jest Adam Samborski, wójt Racławic, członek Zarządu SGiPM.

PRZYGOTOWYWANE KONFERENCJE I SEMINARIA:

12-13.05.2008
Seminarium "Funkcjonowanie samorządowych jednostek w realiach rosnących wymagań prawnych związanych z systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi i ochroną środowiska".
Seminarium jest organizowane przez SGiPM wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie oraz "Jałowcową Górą - Ośrodkiem SRW" MPWiK.
Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli samorządów gminnych (Wójtów, Burmistrzów, Sekretarzy, Przewodniczących Rad) pracowników zainteresowanych realizacją zadań własnych gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jak również z ochroną środowiska. Celem Seminarium jest przekazanie rzetelnej wiedzy w zakresie funkcjonowania samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek gminnych w branży wodno-kanalizacyjnej w realiach rosnących wymagań prawnych związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków i ochroną środowiska. Ramowy program:
Część 1 (prowadzenie - Kazimierz Barczyk)
1. Otwarcie Seminarium- Stanisław Bator - Prezes Sp. Jałowcowa Góra
2. Referaty inauguracyjne
• Rola Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w zakresie transferu wiedzy do jednostek samorządu terytorialnego - Kazimierz Barczyk Przewodniczący Stowarzyszenia GiPM
• Nowoczesne przedsiębiorstwo wodocią-gowe na przykładzie MPWiK S.A. - Ryszard Langer - Prezes Zarządu MPWiK S.A
3. Ramowa dyrektywa wodna - uwarunkowania dla branży wodno-kanalizacyjnej - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik - Politechnika Krakowska

Część 2 (prowadzenie - Stanisław Bisztyga)
4. Działania wodociągów i innych służb gminnych w sytuacjach krysysowych związanych z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków - Tadeusz Żaba - Z-ca Dyrektora ds. Uzdatniania i Dystrybucji Wody MPWiK S.A.
5. Wpływ nowych regulacji prawnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowych i jednostek samorządu terytorialnego - dr Tadeusz Bochnia - Kierownik Centralnego Laboratorium MPWiK.
6. Formy własności przedsiębiorstw wodociągowych na świecie oraz trendy prywatyzacji - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik - Politechnika Krakowska
7. Samorząd a kreowanie zmian - Marcin Pawlak - Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce
8. Przewidywane inicjatywy ustawodawcze w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i ochrony środowiska - dr Stanisław Bisztyga - Senator RP
9. Dyskusja

Część 3 (prowadzenie - Wiesław Bury)
10. Doświadczenia związane z prowadzeniem inwestycji ze środków unijnych - Mieczysław Góra - Wiceprezes Zarządu MPWiK S.A.
11. Możliwe źródła finansowania inwestycji proekologicznych - Wiesław Bury - Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
12. Specyfika realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w terenach wiejskich - Tadeusz Żaba - Z-ca Dyrektora ds. Uzdatniania i Dystrybucji Wody
13. Wymagania stawiane samorządom gminnym w zakresie ochrony środowiska wodnego - dr Tadeusz Bochnia - Kierownik Centralnego Laboratorium MPWiK S.A.
Miejsce: Dobczyce, Jałowcowa Góra

02.06.2008
I konferencja Inwestycje drogowe w Małopolsce Północnej. Kraków - Olkusz - Wolbrom - Miechów - Słomniki"
Sejmik Województwa Małopolskiego w wieloletnim planie inwestycyjnym uchwalił kwotę 200 milionów złotych na modernizację dróg wojewódzkich i obwodnic w Małopolsce Północnej w latach 2010 - 2013. Z funduszy europejskich zostaną zmodernizowane drogi wojewódzkie: Kraków - Wolbrom oraz Olkusz - Wolbrom - Miechów wraz z obwodnicami.
Środki przyznane przez Samorząd Wojewódzki powinny być uzupełnione inwestycjami na drogach krajowych z budżetu centralnego oraz na drogach powiatowych i gminnych z ich budżetów.
Celem konferencji jest wytyczenie wspólnych priorytetów do opracowania jednolitych działań w zakresie inwestycji drogowo-komunikacyjnych na obszarze Małopolski Północnej.
Aby działania odniosły skutek powinny swym zasięgiem obejmować obszar, co najmniej kilku powiatów i funkcjonować w ramach szerszej koncepcji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.
Konferencja pozwoli na na skuteczne monitorowanie oraz ocenę podjętych działań w skali kolejnych lat.
Wolbrom z racji gęstej sieci dróg powiatowych i wojewódzkich jest najlepszym miejscem do rozpoczęcia cyklicznych konferencji dt. infrastruktury drogowej.
Konferencja będzie miała otwarty charakter, aby głos mogły zabrać wszystkie zainteresowane strony. Zapraszamy Radnych Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych, Sołtysów oraz środowiska gospodarcze i społeczne.
Program Konferencji:
Otwarcie i prowadzenie: Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Wystąpienia: Andrzej Ryszka - Poseł na Sejm RP, Jacek Osuch - Poseł na Sejm RP, Grzegorz Stech - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Prof. dr hab. Wiesław Starowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Józef Krzyworzeka - Starosta Krakowski, Leszek Konarski - Starosta Olkuski, Mieczysław Bertek - Starosta Miechowski, Dariusz Rzepka - Burmistrz Olkusza, Krzysztof Świerczek - Burmistrz Miechowa, Jan Łaksa - Burmistrz Wolbromia, Paweł Kafel - Burmistrz Słomnik.
Miejsce konferencji: Wolbrom

09.06.2008
VII Konferencja "Bezpieczna Gmina, Bezpieczny Powiat, Bezpieczne Województwo. Bezpieczna droga do szkoły".

Konferencja organizowana przez SGiPM i FRZGIP RP odbędzie się Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, 9 czerwca br. w godz. 10.30 - 14.30.

W trakcie konferencji chcemy zaprezentować tematykę poświęconą m.in.: inwestycjom drogowym finansowanym ze środków administracji rządowej, samorządów i Unii Europejskiej oraz problemowi likwidacji miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach samorządowych w Małopolsce, bezpieczeństwu ruchu drogowego i efektywności drogowych środków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w Małopolsce, przedstawicieli administracji rządowej, komendę wojewódzką i komendy powiatowe policji, wszystkie branżowe instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa.

Podczas konferencji nastąpi również podsumowanie i wręczenie nagród laureatom I Konkursu "Bezpieczne drogi w Małopolsce w 2007 r. - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe" dla gmin wiejskich, miejskich i powiatów Małopolski na najlepsze działania, w tym inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników, poboczy dla: dzieci, pieszych, rowerzystów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych.

Program Konferencji:
Otwarcie i powitanie: Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
Wystąpienia: prof. Zbigniew Ćwiąkalski - Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Zbigniew Rynasiewicz - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Wojewódzkiej Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wiesław Starowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Mł. insp. Andrzej Rokita - Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, Andrzej Grzegorczyk - Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Grzegorz Stech - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
Miejsce: Sala Obrad rady Miasta Krakowa

4. AKCJE, KONKURSY
Portal internetowy "Mój Papież"
SGiPM jest jednym z organizatorów projektu strony internetowej http://mojpapiez.pl/ wraz z Centrum Jana Pawła II w Krakowie, Gminą Wadowice i Portalem Internetowym Medialine.pl.
W związku z przypadającą 16 października 2008 roku 30. rocznicą wyboru krakowskiego Kardynała Karola Wojtyły na Papieża zaprosiliśmy do budowy wyjątkowego portalu - albumu osobistych obrazów i wspomnień związanych z Janem Pawłem II.
Ogólnonarodowy projekt internetowy "Jan Paweł II - nasze wspomnienia" ma być wyrazem naszej solidarności, zjednoczenia wokół osoby polskiego Papieża i świadectwem wierności Jego dziedzictwu. Pragniemy utrwalić drogie naszym sercom wspomnienia i obrazy ważnych chwil, które przeżywaliśmy z Nim i dzięki Niemu. Zapraszamy wszystkich - wierzących i niewierzących, młodych i starszych, Polaków mieszkających w kraju i tych z zagranicy - do współtworzenia tego niezwykłego albumu. Mamy nadzieję, że zgromadzone tutaj fotografie, filmy i osobiste wspomnienia złożą się na obraz naszej epoki, wielkich wydarzeń i przełomowych momentów Pontyfikatu Jana Pawła II Wielkiego.
Kulminacyjnym punktem projektu będzie Wieczór wspomnień 16 października 2008 roku w Krakowie. Tego dnia nastąpi uroczysta prezentacja albumu Jan Paweł II - nasze wspomnienia. W Wieczorze wspomnień wezmą udział artyści z całego świata, którzy spotkali się z Janem Pawłem II i dla których było to bardzo ważne wydarzenie. Nie będzie to jednak zwykły koncert, ale refleksyjne spotkanie w gronie ludzi, których połączyła jedna idea. Dzięki transmisji w telewizji i w Internecie będzie ono dostępne dla widzów z całego świat

Akcja Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi

Z inicjatywy Przewodniczącego Kazimierza Barczyka na zorganizowanej 15.10.2007 roku konferencji prasowej poinformowano o założeniach akcji. Celem Akcji jest stworzenie sieci pomocy polskim rodzinom osób represjonowanych na Białorusi oraz tych, którzy z racji swojej aktywności politycznej, zawodowej, dziennikarskiej i społecznej mają problemy materialne i nie mogą utrzymać swoich rodzin. Pomoc zakłada opiekę ze strony konkretnej polskiej rodziny lub grupy osób, firm, instytucji i partnerów Akcji nad rodziną białoruską w postaci np.: pomocy materialnej np.: paczki z żywnością i ubraniami - mogą być przesyłane bezpośrednio przez darczyńców lub ze środków wpłacanych przez darczyńców i zgromadzonych przez organizatorów Akcji na specjalnym subkoncie SGiPM: 33 1060 0076 0000 3300 0030 3769 z dopiskiem "Akcja Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi";
- przyjmowania dzieci na wypoczynek i leczenie w Polsce w trybie indywidualnym (oprócz tego w dalszym ciągu prowadzona będzie przez SGiPM Akcja "Podarujmy Dzieciom Lato" w ramach której na letni wypoczynek od 8 lat przyjeżdża do Krakowa ponad 100 polskich dzieci ze Wschodu); - pomocy w zakupie artykułów szkolnych, książek, pomocy naukowych itp.;
- pomocy w nauczaniu języka polskiego w celu umocnienia więzi;
- innej pomocy.
Osoby obdarowywane na Białorusi na własne życzenie mogą być anonimowe, aby uniknąć dodatkowych szykan ze strony władz białoruskich. Ich nazwiska w takim wypadku będą tylko znane organizatorom Akcji w Polsce i partnerom po stronie białoruskiej.
Partnerem głównym ze strony białoruskiej jest Komitet Pomocy Represjonowanym przy Ruchu "Za Swabodu" (Aleksander Milinkiewicz i jego żona Irina Kulej). Ponadto partnerami mogą być: parafie katolickie i wspólnoty innych wyznań w Polsce i na Białorusi, organizacje pozarządowe, społeczne i partie polityczne w Polsce i na Białorusi, samorządy terytorialne i zawodowe w Polsce, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, media (gazety w Polsce, Radio Svoboda, telewizje i stacje radiowe), środowiska i organizacje Polonii. Koordynatorem Akcji z ramienia SGiPM jest Ryszard Kowalski.

I Konkurs "Bezpieczne Drogi w Małopolsce w 2007 r. - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe"

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zorganizowało w 2007 roku I Konkurs "Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe" dla gmin wiejskich, miejskich i powiatów Małopolski na najlepsze działania, w tym inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników, poboczy dla: dzieci, pieszych, rowerzystów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzki oraz ścieżki rowerowe.

Do współorganizowania corocznego Konkursu zaprosiliśmy Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego, Małopolskie Kuratorium Oświaty.
I Konkurs na Najlepszą Stronę Internetową w Małopolsce w 2007 r.
SGiPM zorganizowało w 2007 roku I edycję konkursu.
Celem konkursu jest promowanie tworzenia przez samorząd w Małopolsce własnych Stron Internetowych. Strony internetowe Sołectw to przewodnik i zarazem album pokazujący całemu światu piękno i bogactwo naszych miejscowości, kościołów (piękna ołtarzy, rzeźb, witraży, świętych obrazów), zabytków, kultury - zespołów artystycznych, strojów ludowych, rękodzieła, a zarazem zaproszenie do odwiedzin lokalnych szlaków turystycznych, gospodarstw agroturystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich, strażnic i drużyn OSP.
Założenie i redagowanie Strony Internetowej Sołectwa to także wspaniała okazja do włączenia m.in. szkoły i młodzieży w życie społeczności lokalnych, a zarazem szansa na poznanie i zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego swojej Małej Ojczyzny - bez nakładów finansowych (roczne koszty utrzymania strony to kilkadziesiąt złotych).
Oceny zgłoszonych stron dokonuje Kapituła Konkursowa powołana przez SGiPM z udziałem m.in.: Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektora Portalu "Nowa Małopolska".
Zwycięzcy wśród Sołectw otrzymają nagrodę oraz Tytuł Najlepsza Strona Internetowa Sołectwa w Małopolsce w roku 2007.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sgpm.krakow.pl. Pytania w sprawie interpretacji regulaminu należy kierować na adres sgipm@neostrada.pl
Konkurs na Najlepszą Stronę Sołectwa w Małopolsce prowadzony jest pod patronatem: Telewizji Kraków, Radia Kraków i Gazety Krakowskiej. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do wszystkich Sołectw, Parafii, Szkół, i młodzieży, Kół Gospodyń Wiejskich oraz OSP o aktywny udział w Konkursie.

I Konkurs Małopolskich Potraw i Wyrobów Regionalnych
09.09.2007 r.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wspólnie z Telewizją Polską S.A. w Krakowie zorganizowało Konkurs Małopolskich Potraw i Wyrobów Regionalnych w formie plebiscytu telewidzów pod nazwą "Telewizja od kuchni" w trakcie "Dnia Otwartego Telewizji Polskiej SA".
Wspólnie z Dyrektorem - Redaktorem Naczelnym TVP Kraków Witoldem Gadowskim do udziału w Konkursie zaprosiliśmy Gminy Województwa Małopolskiego reprezentowane przez: Koła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia i inne organizacje prezentujące swoje wyroby podczas kiermaszu w ramach organizowanego przez Oddział Terenowy TVP SA w Krakowie "Dnia otwartego Telewizji Polskiej SA", który się odbył w dniu 9 września br. Konkurs Małopolskich Potraw i Wyrobów Regionalnych zmierza do uhonorowania tych środowisk lokalnych, które przedstawią najlepsze propozycje rozwoju i popularyzacji kuchni regionalnej. Z kolei poprzez kwartalnik SGiPM "Wspólnota Małopolska", Portal Internetowy www.nowamalopolska.pl oraz TVP Kraków chcemy promować potrawy charakterystyczne dla historycznej Małopolski. W konkursie uczestniczyło kilkadziesiąt Kół Gospodyń Wiejskich i prawie 4 tys. uczestników.
WWW.NOWAMALOPOLSKA.PL - Portal Internetowy SGiPM

15 lutego 2007 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uruchomiło Nową Małopolskę - Informacyjny Portal Internetowy, funkcjonujący pod adresem www.nowamalopolska.pl. Powstał on w celu bezpłatnej promocji tych wszystkich, jakże licznych działań służących dynamicznej przebudowie Małopolski, a także ukazaniu innych jeszcze możliwości rozwoju, wynikających z wyjątkowych tu warunków dla przemysłu nowych technologii, walorów turystycznych i napływających środków europejskich.
Na www.nowamalopolska.pl znajduje się Kalendarz Imprez godnych uwagi oraz codziennie aktualizowana informacja o bieżących, regionalnych wydarzeniach.
Wyróżnikiem portalu są jego cztery działy główne: Nowe Technologie, Nowa Energia, Nowy Biznes, Nowi Ludzie. Portal zawiera także informatory, m.in. o małopolskich zabytkach, muzeach, sanktuariach czy atrakcjach turystycznych. Ukazuje sławnych Małopolan, a z wciąż dodawanych notek informacyjnych powstaje Encyklopedia Małopolski.
Portal Nowa Małopolska tworzony jest we współpracy z Gazetą Krakowską. Dlatego przeczytać w nim możecie Państwo najciekawsze naszym zdaniem artykuły, publikowane na jej łamach.
W ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania, nawiązaliśmy już współpracę z wieloma samorządami i organizacjami. Chcemy ten nowy projekt realizować razem z samorządami terytorialnymi, gospodarczymi zawodowymi, lokalnymi mediami oraz wszystkimi środowiskami i osobami, którym bliska jest nowoczesna NOWA MAŁOPOLSKA.
Prosimy Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, Przewodniczących Rad o zgłaszanie rzeczników prasowych, redaktorów, osób odpowiedzialnych za PR i innych osób zainteresowanych współpracą z portalem.
Prosimy o przesyłanie na email sn@sn.win.pl wszystkich ważnych Państwa zdaniem informacji z życia Waszych lokalnych Środowisk. Sukces Nowej Małopolski to także lepsza promocja zarówno Państwa jak i organizowanych przez Was przedsięwzięć!
Koordynatorem nowego projektu SGiPM Nowa Małopolska jest Stefan Niedźwieński.

5. SPOTKANIA, SEMINARIA, SZKOLENIA WE WSPÓŁPRACY Z MAŁOPOLSKIM REGIONALNYM CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ W KRAKOWIE I PUNKTEM INFORMACYJNYM EUROPE DIRECT KRAKÓW NA MAŁYM RYNKU PRZY UL. MIKOŁAJSKA 4

Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (MRCIE) w Krakowie utworzone zostało przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federację Związków Gmin i Powiatów RP w czerwcu 1999 r. Od grudnia 1999 r. ośrodek posiada status Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej - oficjalnego przedstawicielstwa CIE Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w województwie małopolskim. Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej bezpłatnie udziela informacji na tematy związane z prawnymi, gospodarczymi, politycznymi i społecznymi aspektami integracji europejskiej. Szczególny nacisk kładziony jest na pomoc polskim podmiotom gospodarczym i samorządom w pozyskiwaniu funduszy europejskich, informację na temat dostępnych środków pomocowych i obowiązujących procedur. MRCIE bezpłatnie udostępnia wszystkie materiały i broszury wydawane przez Centrum Informacji Europejskiej, wydawnictwa własne oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Adresatami działalności Centrum są przede wszystkim samorządowcy, przedsiębiorcy z sektora małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, młodzież i studenci oraz rolnicy. Usługi informacyjne i konsultacyjne w przeważającej mierze realizowane są na koszt ośrodka. Centrum organizuje konferencje, szkolenia, spotkania tematyczne, wykłady. W ramach wspierania działań placówek oświatowych podległych samorządom należącym do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w roku 2007 - 2008 Centrum zorganizowało ponad 115 lekcji europejskich i prelekcji dla młodzieży szkół podstawowych i średnich. W roku 2007 MRCIE utworzyło ponad 50 stoisk informacyjnych na spotkaniach i konferencjach organizowanych przez gminy oraz instytucje publiczne na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. W ramach ośrodka działa CZYTELNIA WYDAWNICTW EUROPEJSKICH i BIBLIOTEKA PODRĘCZNA, w której dostępne są: - publikacje o Unii Europejskiej, - publikacje o procesie integracji, - teksty dyrektyw wspólnotowych,
- teksty traktatów,
- dokumenty rządowe związane z procesem integracji z UE,
- internetowe bazy danych
- baza prawa Unii Europejskiej.

Z konsultacji oraz zasobów czytelni i biblioteki MRCIE w 2007 - 2008 r. skorzystało łącznie 1600 osób.
Część szkoleń i warsztatów szkoleniowych organizowanych jest za odpłatnością, pozwalającą pokryć koszty wykładowców, materiałów szkoleniowych, wynajmu sprzętu i sal konferencyjnych.
Odbiorcami działań informacyjnych MRCIE w roku 2007 - 2008 było łącznie ponad 10 tys. osób, z czego większość stanowili mieszkańcy gmin i powiatów należących do związków członkowskich Federacji.
MRCIE jest małopolskim koordynatorem Serwisów Regionalnych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Za pośrednictwem MRCIE wszystkie gminy członkowskie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski mogą nieodpłatnie umieszczać w serwisach regionalnych informacje i zaproszenia do udziału w imprezach okolicznościowych o tematyce europejskiej organizowanych przez samorządy i podległe im instytucje w Małopolsce.

a) Lekcje europejskie, spotkania i wykłady
Tematyka spotkań dotyczy problematyki Unii Europejskiej, prawa europejskiego oraz instytucji wspólnotowych. Młodzież aktywnie uczestniczy w spotkaniach, włącza się w dyskusje oraz bierze udział w przeprowadzanych grach i zabawach edukacyjnych.

- "Historia integracji UE oraz instytucje UE" 24.10.2007
Miejsce; Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący : Aleksandra Kmak - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 20 osób

- "Historia integracji UE oraz instytucje UE" 24.10.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący : Aleksandra Kmak - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 20 osób

- "Historia integracji UE" 09.11.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący : Aleksandra Kmak - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 20 osób

- "Instytucje UE" 23.11.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący : wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 20

- "Droga Polski do integracji z UE" 30.11.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący : Aleksandra Kmak - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 20 osób

- "Droga Polski do integracji z UE" 14.12.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący : Aleksandra Kmak - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 20 osób

- "Integracja UE" 19.12.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący : Aleksandra Kmak - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 20 osób

-"Państwa UE" 18.02.2008
Miejsce: Nowy Wiślicz
Prowadzący: Wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 40 osób

-"Historia UE"" 18.02.2008
Miejsce: Gimnazjum nr 50 w Krakowie
Prowadzący: Wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 35 osób

- "Instytucje UE" 22.02.2008
Miejsce: I Gimnazjum w Chrzanowie
Prowadzący: Wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 45 osób

- "Historia integracji UE oraz instytucje UE" 25.02.2008
Miejsce: Gimnazjum w Niepołomicach
Prowadzący : - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 45 osób

- "Historia UE"" 29.02.2007
Miejsce: Gimnazjum nr 50 w Krakowie
Prowadzący: wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 30 osób

- "Programy edukacyjne dla młodzieży" 29.02.2008
Miejsce: Gimnazjum nr 15 w Krakowie
Prowadzący: wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 25 osób

- "Działalność MRCIE" 13-14.03.2008
Miejsce; Zespół Szkół Mechanicznych w Krakowie
Prowadzący : wolontariusze MRCIE
Uczestnicy: 60 osób

- "What EU does for you?"
Miejsce; Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący : - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 9 osób

- "Historia integracji UE " 31.03.2008
Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
Prowadzący : - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 30osób

- "Instytucje UE" 31.03.2008
Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
Prowadzący : - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 47osób

- "Droga Polski do integracji z UE" 31.03.2008
Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
Prowadzący : - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 40 osób

- "Historia integracji UE" 03.04.2008
Miejsce: Zespól Szkół Budowlanych w Tarnowie
Prowadzący : - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 40 osób

- "Debata o euro" 10.04.2008
Miejsce: Gimnazjum w Skawinie
Prowadzący : wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 45 osób

- "Droga Polski do integracji z UE" 14.04.2008
Miejsce: Zespól Szkół Budowlanych w Tarnowie
Prowadzący : - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 45 osób

- "Historia integracji UE" 16.04.2008
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący : - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 13 osób

- "Integracja UE" 17.04.2008
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr.5 w Krakowie
Prowadzący : - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 25 osób

- "Droga Polski do integracji z UE" 22.04.2008
Miejsce: VIII LO w Krakowie
Prowadzący : - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 40 osób

- "Praca w krajach UE" 23.04.2008
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący : - wolontariusz MRCIE
Uczestnicy: 16 osób

b) Wykłady otwarte

- "Praca w krajach UE" 06.08.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Joanna Kalinowska
Uczestnicy: 10 osób

- "Staże w instytucjach UE" 13.08.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Przemysław Dziewitek
Uczestnicy: 11 osób

- "Programy wspólnotowe UE" 20.08.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Łukasz Biesiadecki
Uczestnicy: 12 osób

- "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013" 27.08.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Agnieszka Matuszyńska
Uczestnicy: 14 osób

- "Działalność organizacji pozarządowych" 07.09.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Przemysław Dziewitek
Uczestnicy: 12 osób

- "Programy wspólnotowe UE" 13.09.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Przemysław Dziewitek
Uczestnicy: 10 osób

- "Współpraca między organizacjami pozarządowymi a samorządami" 17.09.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Przemysław Dziewitek
Uczestnicy: 20 osób

- "Pozyskiwanie funduszy unijnych" 18.09.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Barbara Nosal-Biesiadecka
Uczestnicy: 3 osoby

- "Staże w instytucjach UE" 24.09.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Łukasz Biesiadecki
Uczestnicy: 25 osób

- "Skarga do Trybunału Praw Człowieka" 08.10.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Agnieszka Matuszyńska- Dziewitek
Uczestnicy: 1 osób

- "Współpraca organizacji pozarządowych i samorządów" 15.10.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Przemysław Dziewitek
Uczestnicy: 35 osób

- "Działalność organizacji pozarządowych" 25.10.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Przemysław Dziewitek
Uczestnicy: 12 osób

- "Programy wspólnotowe UE" 25.10.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Przemysław Dziewitek
Uczestnicy: 10 osób

- "Współpraca organizacji pozarządowych i samorządów" 29.10.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Przemysław Dziewitek
Uczestnicy: 8 osób

- "Działalność organizacji pozarządowych" 15.11.2007
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Przemysław Dziewitek
Uczestnicy: 12 osób

- "Fundusze UE 2007 - 2013" 04.02.2008
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Agnieszka Matuszyńska - Dziewitek
Uczestnicy: 8 osób

-" Polityka zatrudnienia UE" 11.02.2008
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Przemysław Dziewitek
Uczestnicy: 14 osób

- "Strefa Shengen" 18.02.2008
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Agnieszka Matuszyńska - Dziewitek
Uczestnicy: 10 osób

- "Fundusze UE 2007 - 2013" 25.02.2008
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Agnieszka Matuszyńska - Dziewitek
Uczestnicy: 10 osób

- "Fundusze UE 2007 - 2013" 03.03.2008
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Agnieszka Matuszyńska - Dziewitek
Uczestnicy: 20 osób

- "Traktat Lizboński" 10.03.2008
Miejsce Małopolskie Regionalne centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Przemysław Dziewitek
Uczestnicy: 14 osób

- "Ochrona środowiska w UE" 17.03.2008
Miejsce Małopolskie Regionalne centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Przemysław Dziewitek
Uczestnicy: 8 osób

- "Fundusze UE 2007 - 2013" 31.03.2008
Miejsce Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Przemysław Dziewitek
Uczestnicy: 20 osób

- "Fundusze UE 2007 - 2013" 07.04.2008
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Agnieszka Matuszyńska- Dziewitek
Uczestnicy: 12 osób

- "Europejska współpraca na rzecz rozwoju" 14.04.2008
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący: Agnieszka Matuszyńska- Dziewitek
Uczestnicy 9 osób

- "Dialog międzykulturowy" 21.04.2008
Miejsce: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Prowadzący : Agnieszka Matuszyńska- Dziewitek
Uczestnicy: 10 osób

c) stoiska informacyjno - konsultacyjne

- stoisko informacyjno - konsultacyjne w ramach Konferencji "Krakowski Obszar Metropolitalny - 172 mln euro na rozwój w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego" - Urząd Miasta Krakowa - 20 września 2007

- stoisko informacyjno - konsultacyjne zorganizowane na I Małopolskiej Konferencji "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w Małopolsce", Urząd Miasta Krakowa - 19 listopada 2007

- stoisko informacyjno - konsultacyjne zorganizowane na cyklu dwóch dwudniowych szkoleń dla bibliotekarzy woj. małopolskiego "Biblioteka w UE - źródła informacji europejskiej, współpraca krajowa i międzynarodowa bibliotek, fundusze polskie i zagraniczne dostępne dla bibliotek", Mogilany - 15-16 i 22-23 listopada 2007

- stoisko informacyjno - konsultacyjne zorganizowane IV Ogólnopolska Konferencja "Jak finansować infrastrukturę miast i gmin" , Pałac Kultury i Nauki Warszawa,12 grudnia 2007

- stoisko informacyjno - konsultacyjne zorganizowane na V Małopolskim Zlocie Szkolnych Klubów Europejskich "Europa bez granic", Urząd Miasta Krakowa - 13 grudnia 2007

- stoisko informacyjno - konsultacyjne zorganizowane na Cyklu dwóch dwudniowych szkoleń dla młodzieży i nauczycieli szkół średnich woj. Małopolskiego "Przedsiębiorczość Młodzieży - zakładanie działalności gospodarczej w krajach UE, Jednolity Rynek Wewnętrzny UE, fundusze strukturalne na lata 2007 - 2013", Mogilany - 1-2 i 15-16 grudnia 2007

- stoisko informacyjno - konsultacyjne w ramach V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej "SAMORZĄD I GEOLOGIA" Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, 26 lutego 2008

- stoisko informacyjno - konsultacyjne w ramach I Małopolskich Targach Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Krakowa, 28 marca 2008

e) Program: Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych

Realizowany od lutego 2005 r. przez Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - "Program "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych" - ma na celu bezpłatną pomoc samorządom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorcom, właścicielom małych i średnich firm, dużym przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w przygotowaniu wniosków, biznesplanów i studiów wykonalności.
Program ten zastąpił Centrum Funduszy Europejskich, działające w ramach MRCIE od 2003 roku. W ramach programu cztery razy w tygodniu odbywają się dyżury ekspertów akredytowanych przy MRCIE, świadczących bezpłatną pomoc doradczą.

Od sierpnia 2007 do kwietnia 2008 roku udzielono 75 konsultacji eksperckich.
Eksperci:
- Barbara Nosal - Biesiadecka:
- konsultacje dla przedsiębiorców w ramach Programów Innowacyjna Gospodarka oraz Małopolskiego Programu Operacyjnego - konsultacje dla samorządowców Norweskiego Mechanizmu Finansowego; Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- Magdalena Grabda
- konsultacje dotyczące projektów szkoleniowych w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Miejsce: Biuro FRZGiP RP, ul. Mikołajska 4.

f) Punkt Informacji Europejskiej w Urzędzie Miasta Krakowa
Od 15 lipca 2005 r. w Urzędzie Miasta Krakowa działa Punkt Informacji Europejskiej, który powstał z inicjatywy UMK i FRZGiP RP, jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności lokalnej na informacje dotyczące UE, a zwłaszcza pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE. Punkt Informacji Europejskiej obsługuje pracownik delegowany przez FRZGiP RP.

Od lipca 2007 do marca 2008 roku udzielono ponad 300 porad.

g) Wybrane szkolenia zrealizowane we współpracy z MRCIE

- Finansowanie inwestycji turystycznych w Małopolsce. Szkolenie dla właścicieli, menedżerów oraz inwestorów z branży hotelarskiej w Małopolsce (06.09.2007, 12.09.2007, 20.09.2007)

- Dwudniowe szkolenie dla bibliotekarzy woj. małopolskiego "Biblioteka w UE - źródła informacji europejskiej, współpraca krajowa i międzynarodowa bibliotek, fundusze polskie i zagraniczne dostępne dla bibliotek (15 -16.11. 2007, 22-23.11.2007)

- Dwudniowe szkolenia dla młodzieży i nauczycieli szkół średnich woj. Małopolskiego "Przedsiębiorczość Młodzieży - zakładanie działalności gospodarczej w krajach UE, Jednolity Rynek Wewnętrzny UE, fundusze strukturalne na lata 2007 - 2013" (01-02.12.2007, 15-16.12.2007)

6. INFORMACJA O WYDAWNICTWACH STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI

"Wspólnota Małopolska" - pismo Marszałków, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad i Radnych, bezpłatne - periodyk Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
Tematyka: samorządy i samorządność w Małopolsce, dzieje Małopolski, współpraca międzyregionalna, sprawy ważne dla gmin i powiatów Małopolski. Wydania:
Sierpień/Wrzesień 2007, nr 4 (43)
Styczeń/Luty 2008, nr 1 (44)

W maju ukaże się specjalny numer "Wspólnoty Małopolskiej" z materiałami z I Małopolskich Targów Funduszy Europejskich.

Wszystkie wydawnictw