Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Sprawozdanie z działalności SGM za rok 1993

Rada i Zarząd Stowarzyszenia Gmin Małopolski przedkładają sprawozdanie z działalności za rok 1993 po drugim roku kadencji.

Terytorialne, kulturowe i gospodarcze więzi społeczności regionu Małopolski oraz zapotrzebowanie na zintegrowane działania stanowiły przesłankę poszukiwania formy realizacji wspólnych aspiracji, zamierzeń i potrzeb. Po dwóch latach działalności można powiedzieć, że SGM rolę tę - wypełniło dobrze.

Do dziś aktualna jest "deklaracja wstępna" o kierunkach działania, tematyce zainteresowań i podstawowych celach Stowarzyszenia, co odzwierciedla także Statut Stowarzyszenia Gmin Małopolski. Nowa rzeczywistość i nowe zjawiska wskazują nam nowe kierunki, uzupełniając wcześniej wytyczone.

Po małych zmianach w Statucie i Regulaminie SGM dotyczących m.in. osób, które .mogą pełnić funkcje statutowe skład ciał statutowych przedstawia się następująco:

RADA STOWARZYSZENIA GMIN MAŁOPOLSKI

1. Przewodniczący - Kazimierz BARCZYK - Kraków
2. Wiceprzewodniczący - Roman BUCHTA - Krosno
3. Wiceprzewodniczący - Andrzej CHOWANIEC - Bielsko-Biała
4. Sekretarz - Stanisław KOTARBA - Wadowice

CZŁONKOWIE
5. Stanisław BIAŁEK - Żywiec
6. Mieczysław BIEŃ - Tarnów
7. Kazimierz FUDALA - Rzepiennik Strzyżewski
8. Kazimierz GĄSIOR - Tarnobrzeg
9. Jerzy GÓRNICKI - Wolbrom
10. Adam JAGIEŁŁO - Trzebinia
11. Stanisław KRACIK - Niepołomice
12. Zygmunt NOWAK - Dukla
13. Zbigniew PAPIERZ - Myślenice
14. Kazimierz POZNAŃSKI - Libiąż
15. Teofil WOJCIECHOWSKI - Bochnia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN MAŁOPOLSKI
1. Prezes - Władysław WYKA - Kraków
2. Wiceprezes - Leszek DUDZIAK - Bielsko-Biała
3. Skarbnik - Jan WIECZORKOWSKI - Rabka

CZŁONKOWIE
4. Zdzisław NOWAK - Maków Podhalański
5. Paweł SULIŃSKI - Kalwaria Zebrzydowska
6. Henryk UHRYŃSKI - Wieliczka
7. Michał WOJTKIEWICZ - Tuchów

KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący - Józef SZUMIEC - Zabierzów
2. Wiceprzewodniczący - Kazimierz TRAFAS - Kraków

CZŁONKOWIE
3. Aleksander GRZYBOWSKI - Chrzanów
4. Wendelin HABER - ŁapszeNiżne
5. Lech PITUŁA - Brzesko

W dniu 17 stycznia 1994 roku liczba członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski wynosi 132 gminy i 1 członek wspierający. W okresie sprawozdawczym pisemne deklaracje - uchwały o przyjęcie w poczet członków rzeczywistych złożyło 6 gmin. Są to:

- Gmina Miejska w Jordanowie - woj. nowosądeckie
- Gmina Wiejska w Jordanowie - woj. nowosądeckie
- Gmina Kozy - woj. bielskie
- Gmina Stopnica - woj. kieleckie
- Gmina Tymbark - woj. nowosądeckie
- Miasto i Gmina Ożarów - woj. tarnobrzeskie
Ze Stowarzyszenia Gmin Małopolski wystąpiła tylko 1 gmina - Gmina Gać.

Należy zauważyć, że obecnie jest to największa co do ilości członków organizacja samorządowa w Polsce, i chociaż jest organizacją regionalną ma więcej członków niż organizacje ogólnopolskie.

SGM jest członkiem Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polski mając tam swoich przedstawicieli i biorąc udział w jej pracach.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Rada Stowarzyszenia Gmin Małopolski pracowała systematycznie i odbyła pięć posiedzeń przygotowywanych i prowadzonych przez przewodniczącego Kazimierza Barczyka przy współudziale wiceprzewodniczącego Romana Buchty.

Tematyka posiedzeń obejmowała bardzo szeroki zakres, który dotyczył wielu istotnych problemów państwa np. wprowadzenia powiatów samorządowych, programu pilotażowego dla gmin, przejęcia przez gminy prowadzenia szkół, sposobów finansowania gmin, jak również gospodarczego ożywienia regionu, jego promocji, współpracy z widzami samorządowymi, parlamentarnymi i stowarzyszeniami oraz partnerami zagranicznymi.

Rada podejmowała uchwały, stanowiska lub wnioski, a także wyznaczała zadania dla Zarządu oraz rozstrzygała sprawy statutowe i organizacyjne. Stałym tematem posiedzeń Rady były informacje Zarządu o realizacji powierzonych zadań, jak i jego propozycje nowych działań, a także informacje o stanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia. W wielu posiedzeniach Rady uczestniczyli zaproszeni goście oraz dziennikarze prasy lokalnej i ogólnopolskiej.

Kazimierz Barczyk będąc jednocześnie posłem na Sejm, wielokrotnie składał interpelacje poselskie odwołując się do uchwał i stanowisk władz SGM. Zarząd SGM odbył w tym okresie dziesięć posiedzeń, przygotowywanych i prowadzonych przez prezesa Władysława Wykę, najczęściej w terminach między posiedzeniami Rady, jak również wspólnie z Radą.

Posiedzenia Zarządu miały charakter roboczy i w tym trybie ustalono sposoby wykonania zadań statutowych zleconych mu przez Radę; koncepcje wykorzystania informacji o gminach Małopolski, postulaty i wnioski. Zarząd na bieżąco przekazywał do wiadomości wszystkie protokoły z posiedzeń Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Informował członków Stowarzyszenia o wszelkich inicjatywach i propozycjach innych organizacji samorządowych i gospodarczych, które mogłyby zdaniem Zarządu być pomocne w funkcjonowaniu gmin.

W centrum zainteresowania Zarządu pozostawała gospodarka finansowa, zapewnienie statutowych dochodów i racjonalne wydatkowanie środków.

Na początku roku, rozpoczynając nowy zwyczaj, odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin z Korpusem Dyplomatycznym, z udziałem Rady i Zarządu SGM.

SGM pełniło aktywną rolę w pracach mających na celu wprowadzenie II etapu samorządności, wyrażając w tym względzie swoje stanowiska na podstawie spotkań, dyskusji, sondaży.

Nie dały spodziewanego rezultatu działania zmierzające do powstania Małopolskiego Banku Samorządowego, czego powodem było niejasne stanowisko przyszłych udziałowców (BPH, Gmina Kraków) jak i wprowadzenia nowych zasad powoływania banków (kilkakrotne podniesienia kapitału założycielskiego).

Zachęcano stowarzyszone gminy do udziału w Targach Poznańskich oraz do prezentacji na Wystawie Gospodarczej organizowanej przez Związek Miast Polskich. Poza udziałem wielu gmin w tych targach cenną publikacją okazał się szeroko rozpowszechniony informator "lnvestcity'93", przedstawiający oferty gmin.

Powołanie Komisji Oświaty SGM z aktywnym udziałem wiceburmistrza Wieliczki Henryka Uhryńskiego i przewodniczącego Rady Kalwarii Zebrzydowskiej Pawła Sulińskiego prowadziło do wymiany doświadczeń między gminami zachęcając m.in. do przejmowania przez gminy szkół, proponując nowe formy nauki języków obcych, itp.

Rada i Zarząd SGM zorganizowały dużą konferencję w sprawie przejmowania szkół przez gminy, z udziałem kuratorów, burmistrzów, wójtów i przewodniczących rad z 10 województw Małopolski.

Nie udało się z przyczyn obiektywnych (SGM nie prowadzi działalności gospodarczej) powołać rozgłośni radiowej. Niemniej jednak zachęcano do tego gminy - przekazywano zainteresowanym stosowne informacje.

Nawiązano kontakt ze Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej, której efektem była wspólna Konferencja Prasy Lokalnej Małopolski na początku 1994 roku, mające na celu określenie zasad współpracy.

Jak w ubiegłym roku SGM wniosło swój wkład jako współorganizator Targów Sprzętu Komunalnego w Tuchowie, którym głównym organizatorem był burmistrz Tuchowa - Michał Wojtkiewicz.

Przedstawiciele SGM brali udział w organizowanym w Strasbourgu XIX Zgromadzeniu Generalnym Rad Gmin i Regionów Europy, gdzie zapoznano się z funkcjonowaniem tej organizacji i promowano nasze Stowarzyszenie. Na spotkaniu tym została złożona przez przewodniczącego Rady SGM Kazimierza Barczyka oferta zorganizowania XXI posiedzenia tej organizacji w Krakowie w 1995 roku.

Rada SGM podjęła uchwałę wyrażającą gotowość zorganizowania przez Stowarzyszenie z gminą Kraków zgromadzenia 2000 merów, burmistrzów, przedstawicieli rad gmin i związków gmin z całej Europy. W czasie posiedzenia Rady Federacji Stowarzyszeń i Związków Gmin Polskich formalnie zostało udzielone poparcie dla tej inicjatywy.

Przy finansowej pomocy Ambasady Francji i Fundacji France Pologne i naszej aktywności na tygodniowe szkolenie do Francji wyjechało ok. 30 burmistrzów i wójtów, przede wszystkim z mniejszych gmin Małopolski.

Przedstawiciele Zarządu odbyli spotkania z wieloma kontrahentami zagranicznymi chcącymi inwestować w Małopolsce. Najbardziej interesujące oferty złożyły firmy włoskie i szwajcarskie z zakresu budowy oczyszczalni ścieków, utylizacji śmieci, budowy wyciągów górskich, itp., proponując zarazem bardzo korzystne kredyty.

Przedstawiciele Stowarzyszenia brali czynny udział w konstruowaniu tzw. programu podhalańskiego, dot. tworzenia Regionu "Tatry" oraz programu pilotażowego powiatu ziemskiego.

We wrześniu 1993 r. w Krakowie odbyło się sympozjum prowadzone przez przedstawiciela grupy "Energia 2000" przy ONZ. Prezentowane byty unikatowe urządzenia mające wszechstronne zastosowanie w energetyce i ciepłownictwie, przemyśle spożywczym, itp. pod nazwą "TRANSSONIC".

W dniach 12-13 listopada 1993 r. Stowarzyszenie Gmin Małopolski było organizatorem III posiedzenia Federacji Stowarzyszeń i Związków Gmin Polskich. Brali w nim udział przedstawiciele Parlamentu i Rządu. Głównymi tematami dyskusji były kwestie:

- ustawa o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania i dotowania (o finansach gmin),
- o przejmowaniu szkół przez gminy,
- kontynuacja reform państwa przez dokończenie reformy przekazania kompetencji gminom i decentralizacji ośrodków decyzyjnych na szczebel lokalny. W tym zakresie przedstawiono oczekiwania form współpracy. Oprócz tych zasadniczych kwestii dyskutowano również o polityce morskiej i transportowej, gospodarce wodnej i współpracy w Europie. Konferencja ta miała charakter przełomowy w stosunkach między nowym rządem a samorządami, dla realizacji programu pilotażowego w dużych miastach.

Zarząd SGM wyraził wolę i zainteresowanie powołaniem i utworzeniem - wraz z Akademią Ekonomiczną w Krakowie, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Izbami Przemysłowo-Handlowymi Krakowa, Nowego - Sącza, Bielska-Białej, Radomia - "szkoły ekologicznej" w formie studium pomaturalnego.

Nasi przedstawiciele wielokrotnie brali udział w spotkaniach dotyczących programów budowy autostrad w Polsce. Przyjęto stanowisko, przygotowane przez Radę i Zarząd, że główną i pierwszą inwestycją w tym zakresie winna być budowa autostrady Północ - Południe, z Gdańska do Cieszyna. Drugim etapem powinna być budowa autostrad Zachód - Wschód: Berlin - Warszawa - Moskwa i Berlin - Śląsk - Kraków -Kijów. W tym stanie rzeczy, gdy budowa autostrady "nr 1" objęłaby w naszym regionie tylko zachodnią część, tzn. woj. bielskie, a budowa autostrady wzdłuż regionu jest przesunięta do 11 etapu, powstała inicjatywa Izb Przemysłowo-Handlowych, województw i SGM, aby podjąć starania o budowę autostrady lub drogi szybkiego ruchu Warszawa - Radom - Kielce - Kraków - Zakopane. Wstępne kroki w tej sprawie zostały poczynione. Władze SGM reprezentował na tych spotkaniach prezes Władysław Wyka.

SGM było reprezentowane podczas dużej konferencji "Polska - Wschód" zorganizowanej w Krynicy w listopadzie 1993 r., która tworzy stałą płaszczyznę spotkań ludzi i instytucji mających wpływ na politykę gospodarczą swoich państw, z tymi, które w codziennej praktyce realizują wzajemną współpracę handlową i przemysłową.

SGM wielokrotnie wyrażało zainteresowanie rozwiązaniem problemów uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej, np. Zlewni Zbiornika Dobczyckiego, oraz budowy Zbiornika Wodnego Świnna - Poręba - szczególnie aktywny udział burmistrza Rabki Jana Wieczorkowskiego przy współpracy m.in. z władzami Myślenic i Dobczyc.

W końcu 1993 roku zaplanowano przeprowadzenie w 1994 roku serii spotkań:

- z Korpusem Dyplomatycznym,
- z redaktoram prasy lokalnej i samorządowej,
- w sprawie komputeryzacji urzędów gminnych,
- z kierownictwami telewizji i radia,
- z dowódcą Krakowskiego Okręgu Wojskowego,
- oraz wyjazd - pielgrzymka do Ojca Świętego.

Podczas całego roku było przeprowadzonych wiele innych dyskusji, akcji, interwencji, inicjatyw, które tutaj nie są przedstawiane, ale które trafiały do gmin w drodze regularnej korespondencji.

WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI, STOWARZYSZENIAMI I INNYMI PARTNERAMI

Rada i Zarząd SGM niezmiennie stosują praktykę szerokiego otwarcia na wszelkie kontakty i formy współpracy z działającymi - w ramach samorządów i na rzecz samorządów - stowarzyszeniami i związkami w kraju i zagranicą.

Podobnie jak w poprzednim okresie poprawnie układa się współpraca z sejmikami województw Małopolski. W ostatnim roku można zauważyć większą aktywność we współpracy z Izbami Przemysłowo-Handlowymi regionu oraz Izbą Turystyczną.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski jest członkiem Federacji Stowarzyszeń i Związków Gmin Polski przez co kontakty i współpraca z innymi związkami jest znacznie ułatwiona. Szczególnie częste kontakty SGM utrzymuje ze Związkiem Miast Polskich, Unią Miasteczek Polskich, Unią Gmin Wiejskich oraz związkami regionalnymi: Związkiem Gmin Morskich, Związkiem Gmin Górnego Śląska, Związkiem Gmin Jurajskich, Związkiem Gmin Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych.

Należy zauważyć powolny, ale jednak rozwijający się kontakt i współpracę z organizacjami samorządowymi z państw graniczących z nami tj. z Czechami, Słowacją i Ukrainą.

W ostatnim okresie został nawiązany kontakt z regionami:
- Włoch: Genui, Padwy, Wenecji;
- Francji: Cote'dezur, Nicei;
- Hiszpanii: Barcelony.

Przedstawiciele organizacji samorządowych i samorządów gospodarczych tych regionów proponują wymianę doświadczeń oraz różne sposoby współpracy gospodarczej i wzajemnej komunikacji.

WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE

W całym okresie dbano o szerokie informowanie społeczeństwa o działalności Stowarzyszenia. SGM jako akcjonariusz "Municipium SA", wydawcy "Wspólnoty", ogólnopolskiego tygodnika samorządowego, posiada swój oddział w Krakowie, przez co informacje o Małopolsce ukazywały się w miarę posiadanych materiałów przez cały czas.

Głównym elementem promocji Małopolski w tym tygodniku były wkładki, które bardziej szczegółowo i obszernie przedstawiały naszą działalność. Przy SGM jest wydawane z różną częstotliwością (ze względów finansowych) czasopismo "Wspólnota Małopolska" - dotąd wydawane przez wiceprezesa Zarządu SGM Leszka Dudziaka, które dla potrzeb naszych gmin i naszego regionu przedstawiało informacje o naszej działalności. W miarę możliwości informacje SGM ukazywały się w różnych pismach, radiu i telewizji poprzez współpracę dziennikarzy z tych firm.

Z końcem roku 1993 rozpoczęto pracę nad wykonaniem w połowie 1994 r. informatora - albumu o Małopolsce z firmą Vist-Press, który ma przybliżyć informacje o gminach i szeroko je promować w kraju i zagranicą - w języku polskim i angielskim.

Od zgłoszenia SGM popieraliśmy powstanie w Małopolsce telewizji regionalnych, państwowych i prywatnych. Są prowadzone prace nad przygotowaniem propozycji współpracy z państwową telewizją regionalną "TV Kraków". Również SGM poparto tworzącą się "o ile otrzyma koncesję" telewizję regionalną "Wisła", wspierając ich działania i gwarantując sobie za to odpowiedni udział w czasie antenowym. Poparcie nasze uzyskało również Radio RMF FM starające się o koncesję radiową.

GOSPODARKA FINANSOWA

Preliminarz dochodów i wydatków na 1993 rok uchwalony przez Radę Stowarzyszenia realizowany był przez Zarząd zgodnie z zasadą celowości i racjonalnego wydatkowania środków finansowych oraz równoważenia wpływów i rozchodów.

Jedynymi źródłami dochodów były składki Członków Stowarzyszenia.

Zapewnienie funduszy na działalność Stowarzyszenia w 1993 roku wymagało zdyscyplinowania członków SGM w spełnianiu statutowego obowiązku. Należy poinformować i zarazem podziękować, że było to realizowane należycie i obecnie żadna gmina nie zalega ze składkami.

Podczas dyskusji Rady i Zarządu SGM zdecydowano, że składki za 1994 r. w chwila obecnej nie będą podwyższane i utrzymane zostaną na poziomie z 1993 r.

Władze Stowarzyszenia - Rada i Zarząd od początku kadencji korzystają z ułatwień jakie stosują wobec nich władze Krakowa, co znacznie obniża faktyczne koszty organizacyjne działalności, np. bezpłatnie korzystamy z sali obrad i innych sal posiedzeń na wszystkie konferencje organizowane przez SGM.

Budynek Rady Miasta i Magistratu pozostaje siedzibą SGM, biuro Rady i Zarządu korzysta z lokalu gminy (po kosztach eksploatacji) przy ul. Grodzkiej 28, tel. 21-53-89, 16-14-82, fax: 21-93-12

Prezes Zarządu SGM Władysław Wyka
Przewodniczący Rady SGM Kazimierz Barczyk