Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała XVI WZC SGiPM nr 2/2003

XVI Walne Zgromadzenie Członków SGiPM, 23 czerwca 2003 r.

Uchwała nr 2/2003
w sprawie pilnej potrzeby naprawy finansów samorządowych

Przedłużające się prace nad uporządkowaniem systemu finansów Państwa, w tym nad ustawą o finansach jednostek samorządu terytorialnego stają się poważnym zagrożeniem dla powiatów i gmin. Zwracamy się do Rządu i Parlamentu o podjęcie wiążących decyzji, z uwzględnieniem następujących kwestii:

1) konieczne jest przyjęcie trwałych i jasnych rozwiązań ustawowych gwarantujących jednostkom samorządu terytorialnego środki finansowe, adekwatne do realizowanych zadań. Dalsze utrzymywanie rozwiązań prowizorycznych uniemożliwia planowanie działań samorządu w dłuższej perspektywie niż rok, stając się istotną barierą dla rozwoju. Ostateczne rozwiązania winny być przyjęte do końca sierpnia b.r.

2) w przyjętych rozwiązaniach konieczne jest uzależnienie budżetów jednostek samorządu od doraźnych decyzji władz centralnych. Nie można jednak w okresie dekoniunktury gospodarczej przerzucać negatywnych skutków sytuacji makroekonomicznej w całości na jednostki samorządu terytorialnego.

3) w przededniu integracji z UE należy zapewnić skuteczne mechanizmy umożliwiające absorpcję środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Wymaga to zabezpieczenia odpowiedniej puli środków na ten cel dla samorządów, które przygotowują dobre projekty. Restrykcyjne przepisy dotyczące granicznego poziomu zadłużenia, uniemożliwiającą jednostkom samorządu terytorialnego podejmowanie poważnych projektów inwestycyjnych.

4) najpoważniejszym problemem staje się praktykowane od wielu lat obciążanie samorządu terytorialnego zadaniami publicznymi bez zagwarantowania źródeł ich finansowania. Dotyczy to zwłaszcza istotnych społecznie dziedzin jak edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i gospodarka komunalna. Poszukiwanie oszczędności i racjonalizacja wydatków zostały wyczerpane, Kontynuowanie tych praktyk zagraża bezpieczeństwu obywateli.

Podpisali:
Jan Gładki, sekretarz Obrad XVI WZC SGiPM
Wiesław Misztal, przewodniczący Obrad XVI WZC SGiPM


**********
publikowana: Wspólnota Małopolska nr 33, III okładka