Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała WZD SGM

Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów SGM - stanowisko Gmin Małopolskich w sprawie subwencji oświatowej w 1996 roku.

Stowarzyszenie Gmin Małopolskich w związku z obligatoryjnym przejęciem przez Gminy prowadzenia publicznych szkół podstawowych stwierdza, że zaproponowana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa w wysokości 6,6% planowanych dochodów państwa, jest niewystarczająca.

W obliczeniu dofinansowania nowych zadań oświatowych gmin nie wzięto pod uwagę:
- zadłużenia szkół podstawowych
- dopłat samorządów lokalnych i rodziców
- skutków październikowych podwyżek płac budżetowych oraz podwyżek jakie nastąpią od lipca przyszłego roku (konsekwencja umowy trójstronnej)

Wszystkie te okoliczności wskazują, że przyjęta przez rząd wysokość subwencji w wysokości 6,6% planowanych dochodów państwa jest niewystarczająca i wobec tego należy ją podwyższyć do wysokości 8,3% (zgodnie z dokładnym rachunkiem przeprowadzonym przez Unię Metropolii Polskich). Różnica między obu kwotami wynosi 17 bln zł.

Tak poważny niedobór finansowy już w pierwszym roku funkcjonowania ustawy może stać się powodem kwestionowania zasadności utrzymywania szkół przez gminy. Konflikty płacowe mogące pojawić się w związku z niemożliwością wypłacenia ustalonych podwyżek będą przyczyniać się do stwarzania negatywnej atmosfery wokół samorządów.

Stanowczo podkreślamy, że środki na utrzymanie prowadzonych przez gminę szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zapewnione mają być w subwencji przekazywanej gminom z budżetu centralnego.