Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Opinia

Opinia Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski do projektu Ustawy o Powiecie Samorządowym.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Małopolski reprezentujący 130 gmin, wyraził wstępnie pozytywną opinię o projekcie ustawy o powiecie samorządowym. Wprowadzenie samorządu powiatowego jest ważnym krokiem w kierunku decentralizacji Państwa, stanowiąc kontynuację odbudowy samorządu terytorialnego zapoczątkowaną w 1990 roku.

1. Projekt ustawy powinien być koniecznie uzupełniony o uzasadnienie.Ponadto należy jednoznacznie wskazać na niezależność gmin z ich dotychczasowymi kompetencjami od tworzonych powiatów samorządowych.
2. Projekt ustawy powinien być opracowany i dyskutowany łącznie z innymi projektami ustaw, w tym z projektem ustawy o finansach publicznych podmiotów samorządowych. Obawy wprowadzenie powiatu, przy dotychczasowym sposobie przekazywania zadań gminom, bez należytego zabezpieczenia finansowego ich realizacji.
3. Projekt ustawy należy rozważać wraz z projektem ustawy regulującej własność mienia samorządu powiatowego.
4. Wraz z wprowadzeniem powiatów należy przygotować nowy podział administracyjny kraju na regiony lub większe województwa. We wszystkich krajach Unii Europejskiej samorząd terytorialny funkcjonuje na trzech poziomach; odpowiedników gmin, powiatów, regionów lub województw.

Najczęściej pojawiające się uwagi szczegółowe:

W art. 19 proponuje się skreślenie ust. 7, który stanowi, że funkcji radnego powiatu nie można łączyć z funkcją radnego gminy.
Proponowany w projekcie zapis nie znajduje uzasadnienia. Zapis ten jest sprzeczny z rozwiązaniami obowiązującymi w prawodawstwie polskim o biernym prawie wyborczym osób, których mandat pochodzi z wyboru.
Zasadne jest aby radni z gmin posiadający duże doświadczenie w pracy samorządowej, mogli uczestniczyć w pracach rad powiatu.

Uwaga do art. 4
Należy uzupełnić ten artykuł o następujące zakresy spraw: -rozwiązywanie problemów bezrobocia, ochrony zabytków, telekomunikacji, energetyki, leśnictwa, gazownictwa.

Przedstawiony projekt ustawy o samorządzie powiatowym nawiązuje do propozycji legislacyjnych dyskutowanych w o-kresie pierwszej kadencji samorządów terytorialnych. Zakład on istnienie obligatoryjnych podmiotów samorządowych, których kompetencje są rozłączne i pomiędzy którymi nie istnieją ustawowo określone zależności organizacyjne. Oznacza to, że podmioty samorządu terytorialnego nie tworzą struktury organizacyjnej lecz działają obok siebie.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski