Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko w sprawie obciążenia gmin podatkiem VAT w związku z wnoszeniem majątku do komunalnych spółek handlowych, uchwalone na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie

W związku z realizacją ustawy o gospodarce komunalnej obowiązującej od 1.01.1997 i przekształceniami własnościowymi przedsiębiorstw komunalnych Stowarzyszenie Gmin Małopolski oraz Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw domagają się pilnej zmiany przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem VAT przekazywania majątku gminy do komunalnych spółek handlowych.

Wprowadzone w kwietniu br nowe regulacje podatkowe nałożyły na gminy obowiązek podatkowy poprzez obciążenie 22 % stawką podatku VAT wnoszonych do spółek komunalnych aportów.

Uniemożliwia to przeprowadzenie obligatoryjnych przekształceń własnościowych w gminach albowiem podatek byłby w wielu wypadkach wyższy niż budżet gminy.

Realizacja tego obowiązku przez gminy jest oczywiście niemożliwa i świadczy o rażącym braku koordynacji w pracach rządu i parlamentu.

Raz jeszcze wprowadzono zmiany ustawodawcze dotyczące gmin bez pełnej konsultacji z organizacjami samorządowymi.

Sytuacja ta świadczy nie tylko o braku kompetencji osób odpowiedzialnych w rządzie za przygotowanie regulacji prawnych ale potwierdza także konieczność zwiększenia udziału przedstawicieli środowisk samorządowych w pracach parlamentu.