Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie sytuacji szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce

Stowarzyszenie Gmin Małopolski po spotkaniu Prezydentów, Burmistrzów z Kolegium Rektorów Uczelni Krakowa przedstawia następujące stanowisko:

1. Konieczne jest radykalne zwiększenie nakładów na naukę i finansowanie szkolnictwa wyższego. Nakłady z budżetu centralnego winny wzrosnąć do roku 2000 trzykrotnie m.in w wyniku zmian wadliwej struktury budżetu państwa.

2. Konieczne jest radykalne zwiększenie liczby studentów szkół wyższych. Aktualnie w Polsce kształci się na wyższym poziomie zaledwie 11 studentów na 1000 mieszkańców - dla porównania w Hiszpanii 31 studentów. Jest to stan zatrważający i grożący zapaścią cywilizacyjną Polski. Stan taki uniemożliwia dotrzymanie wysokich standardów państw NATO i Unii Europejskiej.

3. Konieczna jest systemowa reforma organizacji i finansowania szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Należy doprowadzić do powstania zintegrowanego systemu kształcenia na poziomie wyższym, z wyższymi szkołami zawodowymi i wyższymi szkołami akademickimi działającymi w oparciu o jedną ustawę.

4. Konieczne jest powoływanie regionalnych wyższych szkół zawodowych - państwowych i niepaństwowych - ze specjalnym finansowaniem budżetu centralnego przy współudziale budżetów samorządów lokalnych oraz przedsiębiorstw. Szkoły te powinny działać pod bezpośrednim naukowym patronatem akademickich szkół wyższych, kształcących dla nich kadry naukowe.

5. Wyższe szkoły zawodowe zlokalizowane w miastach 50-100 tysięcznych powinny się stać dla wielu osób szansą uzyskania wyższego wykształcenia zawodowego zapewniając kwalifikowane kadry zgodnie z lokalnymi potrzebami. Gminy powinny aktywnie współdziałać na rzecz lokalnych programów rozwoju z uwzględnieniem inicjowania tworzenia wyższych szkół zawodowych.

6. Każda gmina Małopolski powinna stworzyć stypendium dla umożliwienia najzdolniejszym studentom, pochodzącym z małopolskich miast i gmin podjęcia studiów w wyższych uczelniach z Krakowem na czele.

Ufundowanie stypendium dla mieszkańców gminy jest nie tylko nawiązaniem do naszych wielowiekowych tradycji, stanowi także bardzo dobry sposób zapewnienia gminie kwalifikowanych kadr oraz stworzenia więzi między gminą a jej mieszkańcami.