Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Ogólnopolską Konferencję Samorządową Ochrona Środowiska 2007 - 2013. Programy dla samorządów.

W związku z przygotowaniem programów operacyjnych stanowiących podstawę wydatkowania publicznych środków wspólnotowych w latach 2007-13 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przedstawia Ministrowi Środowiska oraz Zarządowi Województwa Małopolskiego następujące wnioski:

1. Przystąpienie Polski do UE wiązało się z przyjęciem przez Polskę licznych zobowiązań w dziedzinie ochrony środowiska. Na poziomie rządowym zobowiązania te spełniane są przez wprowadzanie do prawa polskiego licznych i coraz ostrzejszych wymogów dotyczących ochrony środowiska. W praktyce koszty wprowadzania w życie zobowiązań przyjętych przez Rząd obarczają samorządy gminne i przedsiębiorców. Wnioskujemy o takie ukształtowanie zarówno Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-13 jak i Regionalnego Programu Operacyjnego aby możliwe było wywiązanie się ze zobowiązań wobec UE zaciągniętych przez państwo a przerzuconych do realizacji na gminy.

2. Postulujemy aby zamierzenia inwestycyjne realizowane przez gminy były ujęte w programach operacyjnych poprzez imienne wskazanie beneficjenta (gminy) i konkretnego projektu (założeń). Procedura wyłaniania projektów do realizacji w drodze konkursu (jak to miało miejsce w latach 2004-2006) zdecydowanie nie sprawdziła się. Uważamy, że w przypadku gdy dany projekt inwestycyjny służy wykonywaniu zadań publicznych (narzuconych na gminy przez państwo) przez podmioty sektora finansów publicznych organizowanie procedur konkursowych mających weryfikować przydatność projektu - prowadzi do niepotrzebnego wydłużania okresu przygotowawczego.

3. Apelujemy do Rządu o skuteczne wprowadzenie regulacji ułatwiających proces inwestycyjny. Dotyczy to zwłaszcza procedur związanych z pozyskiwaniem prawa do terenu, decyzji lokalizacyjnych i budowlanych oraz zamówień publicznych. Aktualne rozwiązania we wskazanych dziedzinach uniemożliwią wydatkowanie środków wspólnotowych wstępnie przyznanych do roku 2013.

4. Wskazujmy na konieczność dokonania zmian w prawie regulującym gospodarkę odpadami. Niezbędne jest prawne umożliwienie gminom wywiązania się z obowiązku odpowiedzialności za prawidłowe gospodarowanie odpadami na ich terenie. Zasadnicze znaczenie ma tutaj możliwość przejęcia strumieni odpadów przez gminy bez konieczności przeprowadzania referendum w tej sprawie.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 12 czerwca 2006 r.