Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie ustanowienia siedziby Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwalczania smogu w Krakowie i Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie budowy nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Małopolską Konferencję Samorządową Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 roku - szanse i zagrożenia w sprawie rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski na Małopolską Konferencję Samorządową Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 roku - szanse i zagrożenia w sprawie kluczowych inwestycji drogowych w Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie organizacji w Krakowie i Małopolsce Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022-2026 r. przez Polskę we współpracy ze Słowacją.

Szczegóły

Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zniesienia opłat roamingowych w Unii Europejskiej.

Szczegóły

Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegóły

Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wykluczenia części terenów górskich oraz ograniczenia prawie połowy Małopolski w odbiorze naziemnej telewizji cyfrowej od lipca 2013 r.

Szczegóły

Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r.

Szczegóły

Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju w Małopolsce sacroturystyki i powołania Małopolskiego Forum Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej.

Szczegóły

Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce.

Szczegóły

Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie budowy w Krakowie Centrum Nauki im. Mikołaja Kopernika.

Szczegóły

Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin I Powiatów Małopolski w sprawie powołania Fundacji Przeciwko Zniesławianiu Polski.

Szczegóły

Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie organizacji w Krakowie i Zakopanem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 r. przez Polskę i Słowację.

Szczegóły

Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przekazania przez Ministra Obrony Narodowej terenów wojskowych w centrum Krakowa pod budowę Filharmonii Krakowskiej - Centrum Muzyki.

Szczegóły

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Infrastruktury oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej o podjęcie pilnych działań w sprawie zapewnienia odbioru naziemnej telewizji cyfrowej wszystkim mieszkańcom Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem terenów górskich.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM w sprawie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych.

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju w Małopolsce turystyki pielgrzymkowej i religijnej.

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie propozycji zmniejszenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie rozwoju turystyki pielgrzymkowej i religijnej w Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie jak najszybszego przyjęcia wieloletniego programu przeciwpowodziowego dla pięciu województw - "Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły", którego celem jest sukcesywne podnoszenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przez podjęcie odpowiednich.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących zadłużania się i poziomu deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie celem utrzymania wysokiego poziomu wykorzystania funduszy UE.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie najważniejszych inwestycji drogowych w Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie pilnego podjęcie ponownych prac nad ustawą o rozwoju społeczno - gospodarczym regionów górskich.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie Zintegrowanego Systemu Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Szczegóły

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Małopolski".

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwołania XXIV Walnego Zebrania Członków SGiPM.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję Gospodarka cieplna w gminie - ochrona powietrza w Małopolsce. Wysokoenergooszczędne budynki w gminach.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie udziału Gmin i Powiatów w konsultowaniu projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM na Konferencję "Jak pokonać korki w Krakowie. Zintegrowany System Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Szybka Kolej Miejska. Metro czy Premetro w Krakowie".

Szczegóły

Stanowisko SGiPM w sprawie rozwoju współpracy między Samorządami Województwa Śląskiego i Małopolskiego.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie adaptacji budynku dla nowej siedziby Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie.

Szczegóły

Apel Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego SGiPM do Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast i Gmin wszystkich kadencji o uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla Małych Ojczyzn, którzy swoim zaangażowaniem doprowadzili do tego, że dziś samorządy są najważniejszą i obdarzaną największym zaufaniem przez obywateli strukturą władzy w Polsce.

Szczegóły

Stanowisko Forum Konsultacyjnego Samorządów w sprawie usamorządowienia i regionalizacji telewizji i radia publicznego.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Posłów i Senatorów o podjęcie prac nad ustawą o rozwoju regionów górskich.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wydania Encyklopedii Województwa Małopolskiego.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie budowy Filharmonii Krakowskiej.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie ustanowienia roku 2010 w Małopolsce "Rokiem Jana Pawła II Wielkiego".

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w związku z epidemią grypy na Ukrainie do samorządów i mieszkańców Krakowa i Małopolski o udział we wspólnej akcji Solidarni z Ukrainą.

Szczegóły

Apel SGiPM do prof. Jerzego Buzka Przewodniczącego PE: w imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, największej w Polsce regionalnej organizacji samorządu terytorialnego, zwracam się do Pana Przewodniczącego z apelem o poparcie inicjatywy utworzenia w Krakowie Regionalnego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego - Kazimierz Barczyk, Przewodniczący SGiPM.

Szczegóły

Apel o wyposażanie klas szkolnych w Małopolsce w sprzęt multimedialny i dostęp do internetu.

Szczegóły

Zwiększenie możliwości rozwojowych regionu wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej możliwe jest tylko wtedy, gdy organy administracji publicznej odpowiedzialne za tworzenie oraz realizację polityk są odpowiednio przygotowane do pełnienia swoich funkcji - Uchwała XXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Szczegóły

W X rocznicę restytucji samorządu powiatowego i utworzenia samorządów wojewódzkich, a także u progu jubileuszu 20-lecia przywrócenia gminnego samorządu terytorialnego, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wyraża uznanie dla wszystkich małopolskich samorządowców, którzy skutecznie przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego i swoich Małych Ojczyzn - Uchwała XXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Szczegóły

Pismo Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka do Ambasadora Republiki Węgierskiej w Polsce wyrażające głębokie zaniepokojenie docierającymi informacjami na temat planów likwidacji Konsulatu Generalnego Republiki Węgierskiej w Krakowie.

Szczegóły

Stanowisko Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie usprawnienia powiązań komunikacyjnych na krzyżujących się w Koszycach drogach.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję "Żeglowna Wisła w Małopolsce - Oświęcim - Kraków- Niepołomice - Koszyce - Gdańsk". Kraków frontem do Wisły".

Szczegóły
rekordów: 225, na stronach: 5