Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Mieszkańców Krakowa w sprawie poparcia w referendum organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce i na Słowacji w 2022 r.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zasadności budowy metra w Krakowie na Konferencję 13 maja 2014 r., w Polskiej Akademii Umiejętności.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju turystyki religijnej i pielgrzymkowej na IV Małopolską Konferencję "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski".

Szczegóły

Apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie rewizji polityki energetycznej Unii Europejskiej, ograniczenia celów "Pakietu Klimatycznego" oraz złamania monopolu gazowego Rosji w Europie.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie szczególnego uczczenia Jana Pawła II Wielkiego poprzez budowę muzeów w Krakowie i Warszawie.

Szczegóły

Krakowski Obszar Metropolitalny rozrasta się i rozwija stanowiąc z milionem mieszkańców i 10 milionami turystów tętniący życiem, przyciągający turystów i inwestorów ośrodek. To tutaj w 2016 r. odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Kraków i Małopolska podjęły również starania, by być gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. Realizacja tych ważnych przedsięwzięć wymaga usprawnień komunikacyjnych. Dlatego konieczna jest budowa w Krakowie metra, jako skutecznego środka transportu i diametralnie poprawiającego jakość podróżowania mieszkańców i turystów po naszym mieście - napisał Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego do Elżbiety Bieńkowskiej, Wiceprezes Rady Ministrów.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwiększenie funduszy UE na ochronę powietrza w Krakowie i Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce i na Słowacji w 2022.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na XIV Małopolską Konferencję Samorządową "Ochrona powietrza w Krakowie i Małopolsce. Walka ze smogiem. Rozwój sieci ciepłowniczych."

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Ministra Środowiska o pilne wprowadzenie Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Szczegóły

Prosimy o szczególną formę solidarności z najmłodszymi - zwracamy się z prośbą do krakowskich i małopolskich rodzin, wspólnot parafialnych, firm i instytucji o dary dla nich - książki (najchętniej z klasyki literatury narodowej). Dary te będą stanowiły pomoc materialną dla naszych Rodaków ze Wschodu.

Szczegóły

Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską zmierzających do umożliwienia finansowania z funduszy UE inwestycji z zakresu infrastruktury czasu wolnego, w tym w ramach rekultywacji terenów zdegradowanych.

Szczegóły

Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego modernizacji oraz budowy i przebudowy dróg lokalnych.

Szczegóły

Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających włączenie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działań z zakresu infrastruktury: wodno - ściekowej, melioracyjnej i drogowej.

Szczegóły

Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Premiera i Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 infrastruktury sportowej do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 r.

Szczegóły

Stanowisko XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie przyszłości Regionalnej Telewizji Publicznej.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie podjęcia przez Premiera i Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 infrastruktury sportowej do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 r.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie dziedziczonych przez gminy spadków oraz egzekucji z mienia gminy przekraczającej wartość otrzymanego spadku.

Szczegóły

Wspólne stanowisko regionalnych korporacji samorządowych reprezentowanych na spotkaniu w Konstantynowie Łódzkim w dniu 5 lutego 2013 r. w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie ustanowienia siedziby Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwalczania smogu w Krakowie i Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie budowy nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Małopolską Konferencję Samorządową Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 roku - szanse i zagrożenia w sprawie rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski na Małopolską Konferencję Samorządową Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 roku - szanse i zagrożenia w sprawie kluczowych inwestycji drogowych w Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie organizacji w Krakowie i Małopolsce Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022-2026 r. przez Polskę we współpracy ze Słowacją.

Szczegóły

Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zniesienia opłat roamingowych w Unii Europejskiej.

Szczegóły

Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegóły

Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wykluczenia części terenów górskich oraz ograniczenia prawie połowy Małopolski w odbiorze naziemnej telewizji cyfrowej od lipca 2013 r.

Szczegóły

Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r.

Szczegóły

Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju w Małopolsce sacroturystyki i powołania Małopolskiego Forum Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej.

Szczegóły

Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce.

Szczegóły

Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie budowy w Krakowie Centrum Nauki im. Mikołaja Kopernika.

Szczegóły

Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin I Powiatów Małopolski w sprawie powołania Fundacji Przeciwko Zniesławianiu Polski.

Szczegóły

Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie organizacji w Krakowie i Zakopanem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 r. przez Polskę i Słowację.

Szczegóły

Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przekazania przez Ministra Obrony Narodowej terenów wojskowych w centrum Krakowa pod budowę Filharmonii Krakowskiej - Centrum Muzyki.

Szczegóły

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Infrastruktury oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej o podjęcie pilnych działań w sprawie zapewnienia odbioru naziemnej telewizji cyfrowej wszystkim mieszkańcom Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem terenów górskich.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM w sprawie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych.

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju w Małopolsce turystyki pielgrzymkowej i religijnej.

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie propozycji zmniejszenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie rozwoju turystyki pielgrzymkowej i religijnej w Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie jak najszybszego przyjęcia wieloletniego programu przeciwpowodziowego dla pięciu województw - "Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły", którego celem jest sukcesywne podnoszenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przez podjęcie odpowiednich.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących zadłużania się i poziomu deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie celem utrzymania wysokiego poziomu wykorzystania funduszy UE.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie najważniejszych inwestycji drogowych w Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie pilnego podjęcie ponownych prac nad ustawą o rozwoju społeczno - gospodarczym regionów górskich.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie Zintegrowanego Systemu Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Szczegóły

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Małopolski".

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwołania XXIV Walnego Zebrania Członków SGiPM.

Szczegóły
rekordów: 244, na stronach: 5