Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Małopolanie Roku 2008

Ks. prof. Michał Heller - kosmolog, filozof i teolog i prof. Jacek Woźniakowski - twórca i dyrektor wydawnictwa "Znak" zostali uhonorowani tytułami Małopolanina Roku 2008, przyznawanymi przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Decyzję tę ogłoszono podczas tradycyjnego Spotkania Opłatkowego SGiPM.

Ks. prof. Michałowi Hellerowi - kosmologowi, filozofowi i teologowi, laureatowi Nagrody Templetona, uczonemu, którego myśli i idee mają globalny wymiar, twórcy Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim i Papieskiej Akademii Teologicznej tytuł został przynany za "przerzucanie mostów pomiędzy religią i nauką".

Prof. Jacek Woźniakowski - założyciel Klubów Inteligencji Katolickiej, twórca i dyrektor wydawnictwa "Znak" i pierwszy Prezydent Krakowa odrodzonego samorządu został wyróżniony "za upowszechnianie katolickiej nauki społecznej i idei państwa obywatelskiego.

**********

prof. Michał Kazimierz Heller

Urodził się 12 marca 1936 r. w Tarnowie w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec był inżynierem, m. in. budującym Zakłady Azotowe w Mościcach koło Tarnowa, a matka nauczycielką. W czasie wojny, w 1940 r., rodzina Hellerów została zesłana przez Rosjan na Sybir, a później w 1944 r. przesiedlona do Urbachu, niedaleko Saratowa w południowej Rosji.

Koniec wojny, jak i sytuacja polityczna w kraju pozwolił Hellerom wrócić w 1946 roku do rodzinnych Mościc. Tam tez ukończył szkołę podstawowa i gimnazjum a w roku 1953 zdał maturę. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie gdzie uzyskał tytuł magistra z teologii oraz święcenia kapłańskie (26 IV 1959 r.).

W roku 1960 decyzja bpa Pękali ks. Heller rozpoczął studia z filozofii przyrody na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał magisterium z filozofii, a rok później doktorat z kosmologii relatywistycznej. Jego rozprawa doktorska nosiła tytuł Koncepcja seryjnych modeli Wszechświata i jej filozoficzne implikacje. Następnie poszerza swą wiedzę na Wydziale Fizyki UJ, jako wolny słuchacz, i przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat Zasada Macha w kosmologii relatywistycznej. Habilitację uzyskuje w roku 1969 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1972 ks. Michał Heller obejmuje stanowisko docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

W 1985 r. zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1990 r. profesorem zwyczajnym na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie. Pełni tam m. in. funkcję dziekana i kierownika Katedry Filozofii Przyrody.

Warto wspomnieć że od 1991 ksiądz Heller pełni po dzień dzisiejszy funkcje Rektora Instytutu Teologicznego w Tarnowie, w tym tez roku zostaje członkiem Papieskiej Akademii Nauk w Rzymie a od roku 2000 - kiedy Instytut Teologiczny stał sie zamiejscowym Wydziałem Teologicznym - funkcje Dziekana Wydziału Teologicznego w Tarnowie - PAT w Krakowie. Ksiądz Heller jest też założycielem działającej od 1981r. Krakowskiej Grupy Kosmologicznej, w działalności której bierze udział wielu młodych zdolnych fizyków i astronomów.

W 1994 Jan Paweł II nadaje mu godność papieskiego prałata honorowego. W 1996 r. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza nadaje ks. Hellerowi Doktorat Honoris Causa za "wartości humanistyczne Jego twórczości". Jest wybitnym członkiem wielu instytucji naukowych polskich jak i zagranicznych m.in. Polskiej Akademii Umiejętności Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Petersburskiej Akademii Historii Nauki i Techniki, International Astronomical Union, European Physical Society, International Society for General Relativity and Gravitation, International Society for Science and Theology etc. Jest też laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m. in Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego KUL (2000), Nagrody im. Hugo Steinhausa (2001).

W roku 2008 otrzymał Nagroda Templetona, wręczana od 1973 r., jest najwyższą na świecie nagrodą finansową przyznawaną indywidualnie naukowcowi - przewyższa pod tym względem nawet Nagrodę Nobla i wynosi ponad 1,6 mln dolarów. Całą nagroda przekazał na stworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w UJ i PAT, które otwarto 2 października 2008 roku. Ks. prof. Heller otrzymał ją za całokształt działalności dotyczącej relacji między religią, teologią a naukami.

Małopolanin roku 2008.

********** 

prof. Jacek Woźniakowski

Urodzony 23 kwietnia 1920 roku w Biórkowie prof. Jacek Woźniakowski jest jednym z najwybitniejszych mieszkańców dzisiejszego Krakowa. Potomek znakomitych rodów szlacheckich kształcił się w szwajcarskim Fryburgu oraz Gimnazjum Sanatoryjnym Męskim Jana Wieczorkowskiego w Rabce, gdzie zdał maturę w roku 1938. Wartości wyniesione z domu rodzinnego nie pozwoliły mu pozostać obojętnym na los ojczyzny zagrożonej agresją państw sąsiednich. Woźniakowski wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu oraz odbył praktykę wojskową w 8 Pułku Ułanów. Popis swej waleczności i odwagi dał w okresie zawieruchy wojennej. W trakcie kampanii obronnej 1939 roku został ciężko ranny, a następnie podjął działalność konspiracyjną w funkcjonującej na terenie Generalnego Gubernatorstwa "Tarczy" oraz pełnił urząd adiutanta komendanta mieleckiego obwodu AK.

Po wojnie Woźniakowski ukończył filologię polską i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swym bogatym dorobku dziennikarskim ma na koncie m.in. współpracę z "Tygodnikiem Powszechnym" (sekretarz redakcji w latach 1948-53), "Głosem Anglii", miesięcznikiem "Znak" (red. naczelny w latach 1957-59) oraz wydawnictwem "Znak" (założyciel i redaktor naczelny w latach 1959-90).

W 1953 roku rozpoczął pracę akademicką na Katolickim Uniwersytecie lubelskim, gdzie w latach 1980-90 był profesorem. Woźniakowski zaangażowany był przy tym w działalność szeregu organizacji o charakterze społeczno-naukowym m.in. w Związku Literatów Polskich, AICA, Towarzystwie Kursów Naukowych, Klubach Inteligencji Katolickiej. W okresie PRL-u pracował również na rzecz opozycji demokratycznej. Był on członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" (1988) oraz uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku. W latach 1990-1991 Woźniakowski sprawował urząd pierwszego Prezydenta Krakowa w dziejach III RP. W okresie przeobrażeń systemowych patronował inicjatywom na rzecz rozwoju demokracji i pobudzenia świadomości obywatelskiej, choćby za sprawą "Fundacji Edukacji dla Demokracji".

Małopolanin roku 2008. Tegoroczne wyróżnienie jest dla prof. Woźniakowskiego nagrodą za całokształt jego działań publicznych i starań na rzecz narodu polskiego. Jego życiorys, będący wspaniałą kartą z historii Polski i Krakowa, jest dowodem, że wielki wysiłek i praca włożona w rozwój idei państwa, demokracji i samorządności może przynieść wymierne efekty. Swą postawą życiową pokazał, że pojęcie walki o lepszą Polskę za pomocą czynu zbrojnego i nowoczesnej pracy organicznej może przybrać wielowymiarowy charakter.

**********

XVIII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski
z udziałem J.E. Ks. Kard. Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego
Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
Kraków 8 stycznia 2008

Powitanie i życzenia Kazimierza Barczyka
Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największej ogólnopolskiej organizacji samorządu terytorialnego, witam serdecznie w gościnnych progach magistratu Papieskiego Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Tutaj już po raz osiemnasty, w stale powiększającym się gronie pracujących na rzecz Wspólnoty Małopolskiej, dzielimy się opłatkiem i najlepszymi życzeniami na Nowy Rok.

Szczególne słowa powitania kieruję do Ks. Kard. Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego, Małopolanina Roku 2006 oraz Człowieka Roku 2006 Federacji - najważniejszego i najdłuższego świadka życia i świętości Jana Pawła II Wielkiego.

Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości na czele z: przewodniczącymi kilkunastu organizacji samorządu terytorialnego skupionych w Federacji RZGiP RP z siedzibą w Krakowie, zrzeszających 1000 gmin, powiatów i województw: Związek Miast i Gmin Morskich, Pomorskie Stowarzyszenia Gmin Wiejskich z Gdańska, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadbużanskich z Podlasia, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej z Kujaw, Stowarzyszenie Gmin Mazowsza, Związek Gmin Lubelszczyzny, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

W minionym roku obchodziliśmy trzydziestą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II Wielkiego i jednocześnie to był rok w którym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskie wspólnie z Centrum Jana Pawła II i Wadowicami uruchomiło portal www.mojpapiez.pl - Milion historii jednego człowieka. Niemal 6 milionów odsłon internautów ze 116 krajów świata odnotowano na portalu www.mojpapiez.pl w ciągu pierwszych 10 miesięcy jego funkcjonowania. Nadeszło tysiące osobistych zdjęć i wspomnień. Zachęcam do dalszego współdziałania.

W połowie roku będziemy obchodzili 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski oraz 20. rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów. W czerwcu zorganizujemy konferencję: "Polskie drogi do wolności", które najmocniej przetarł dla "Solidarności" nasz Papież, także dla odrodzenia samorządu.
 
Teraz przechodzę do życzenia, które zostało wydrukowane na zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie noworoczne: "BUDUJMY WSPOLNIE CENTRUM WOLONTARIATU W CENTRUM JANA PAWŁA II "Nie lękajcie się!" w Krakowie - Łagiewnikach. Celem Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" jest upowszechnianie i twórcze rozwijanie nauczania Jana Pawła II, promowanie duchowości, kultury, tradycji związanej z dziedzictwem polskiego Papieża, wspieranie inicjatyw oraz inicjowanie działań mających na celu promowanie tego dziedzictwa,
a także działalność naukowa, edukacyjna, pomoc społeczna i medyczna. Ośrodek ma być strażnikiem papieskiego przesłania, tak by ono wciąż żyło i promieniowało na cały świat.

Jako Polacy, a szczególnie samorządowcy jesteśmy wielkimi dłużnikami Jana Pawła II Wielkiego - największego w dziejach Polaka, który czterokrotnie gościł nasze pielgrzymki w Watykanie, przyjmując Tytuł Honorowego Małopolanina Wszechczasów i ponad 200 honorowych obywatelstw.
 
Powszechnie chcemy wspierać budowę żywego pomnika wdzięczności, jakim będzie Centrum Jana Pawła II. Należy jednak zlikwidować bariery prawne, które uniemożliwiają samorządom finansowe wsparcie budowy Centrum. Na dzisiejszym spotkaniu noworocznym samorządów Małopolski i Polski proponujemy rozpocząć działania i przygotować społeczny projekt ustawy, tak aby Parlament zmienił prawo, zgodnie z którym będzie można dotować budowę (bez budynków sakralnych) tego wyjątkowego zbiorowego pomnika - wotum Narodu dla największego autorytetu moralnego na świecie przełomu II i III tysiąclecia.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

 Życzę Państwu realizacji zamierzeń najważniejszych dla waszych rodzin, wspólnot lokalnych i regionalnych, instytucji, które stanowią o tradycji, tożsamości i sile Małopolski i Polski.

Życzę Państwu również dobrego zdrowia oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Wszystkiego najlepszego w Nowym 2009 Roku.

**********

Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski
Kraków 8 I 2009

Przemówienie Jego Eminencji
Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza

Panie Przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski,
Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski. Dostrzegam w tym geście uznanie dla całej wspólnoty Kościoła, który pragnie brać udział w życiu Narodu oraz w życiu lokalnych społeczności, tworzących wielobarwną, niezwykle bogatą mozaikę współczesnej Polski.

Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor hominis, opublikowanej trzydzieści lat temu, stwierdził dobitnie, że "człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła" (n. 14). Dlatego Kościół pragnie być blisko wszystkich spraw człowieka w jego życiu osobistym, rodzinnym oraz w życiu społeczności i środowisk. Wszyscy, choć na różny sposób, służymy wielkiej sprawie człowieka.

W Orędziu na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2009 roku, Ojciec Święty Benedykt XVI przypomina, że jedną z dróg prowadzących do pokoju jest zwalczanie ubóstwa. Zdajemy sobie sprawę, jak rozległe są obszary biedy i niesprawiedliwości we współczesnym świecie. Taka rzeczywistość rodzi napięcia i konflikty, prowadzi do przemocy i wojen. Również w naszej Ojczyźnie i w naszych środowiskach dalecy jesteśmy od ideału sprawiedliwości społecznej. Trudna sytuacja wielu naszych rodaków staje się więc szczególnym wyzwaniem i zadaniem dla Samorządów, które przecież są najbliżej konkretnego człowieka i konkretnej społeczności lokalnej. Dlatego powinniśmy poważnie zastanowić się nad apelem Benedykta XVI, zawartym we wspomnianym Orędziu: "o otwarcie serca na potrzeby ubogich oraz o czynienie wszystkiego, co praktycznie możliwe, aby przychodzić im z pomocą" (n. 1).

Łamanie się opłatkiem, czyli chlebem, stanowi piękną, polską tradycję. Zwykle łamiemy się opłatkiem z najbliższymi, bo ten gest zakłada poczucie wspólnoty pewnych wartości, wyraża zaufanie, gotowość podzielenia się dobrym słowem i dobrym pragnieniem. Ma rangę symbolu fakt, że łamiemy się opłatkiem z ludźmi, z którymi może na co dzień różnimy się w trosce o dobro wspólne, w sposobach służenia człowiekowi i społeczności. Ten gest zbliża, łączy ponad podziałami, przypomina o wspólnym ideale.

Korzystam z dzisiejszego Spotkania, aby wyrazić Państwu wdzięczność za wszelkie gesty życzliwości i pomocy okazywane Kościołowi ze strony Samorządów wszystkich szczebli. Powtarzam: służymy tej samej sprawie. Służymy temu samemu człowiekowi.

W sposób szczególny dziękuję za wsparcie i za pomoc w budowie Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!", a zwłaszcza za inicjatywy związane z budową Centrum Wolontariatu w obrębie tego wielkiego projektu. Zdajemy sobie sprawę, że historyczny pontyfikat Jana Pawła II domaga się utrwalenia myśli i dzieła naszego Rodaka, który był Piotrem naszych czasów. Jego myśl i jego dzieło chcemy przekazać następnym pokoleniom. Wiele środowisk z Polski, ale także z innych krajów włącza się w nasz projekt. Cieszę się, że w tym gronie są tak bardzo obecne Samorządy Małopolski! Dziękuję i proszę o dalszą pomoc.

Dzieląc się opłatkiem, składam Państwu najlepsze życzenia. Życzę wszystkim radości i pokoju w życiu osobistym i rodzinnym. Życzę mądrości, sił, odwagi i entuzjazmu w codziennej służbie drugiemu człowiekowi i społecznościom. Życzę wszystkim reprezentowanym tu urzędom i instytucjom satysfakcji z dobrze wypełnionych zadań, a także życzliwości i wyrozumienia ze strony tych, którym spieszą z pomocą. Niech nas w tym nowym roku 2009 ożywia pragnienie budowania społeczności jeszcze bardziej sprawiedliwej, jeszcze bardziej solidarnej, jeszcze bardziej braterskiej.