Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego

W związku z przypadającą w 2010 r. 20-tą rocznicą przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce w dniu 14 maja 2010 r. w Katowicach odbyła się konferencja "XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce", organizatorami której byli: Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach.

W Konferencji wziął udział Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Doradca Premiera J. Buzka ds. reformy samorządowej. Obok prof. Michała Kuleszy i Piotra Uszoka - Prezydenta Katowic był jednym z panelistów II dyskusji panelowej pn.: "Przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania i wizje"

**********

20 lat temu...

8 marca 1990 r. - parlament uchwalił ustawę o samorządzie gminnym oraz ordynację wyborczą do rad gmin.

27 maja 1990 r. - Pierwsze wybory do rad gmin. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,27 proc.

kwiecień 1993 r. - Polska ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego. To zasady i postanowienia ogólne dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego, do których zobowiązane są państwa członkowskie Rady Europy.

czerwiec 1993 r. - po raz pierwszy zaprezentowano rządowe propozycje nowego podziału terytorialnego kraju. Według propozycji liczbę województw zmniejszono, wprowadzono też powiaty.

1 stycznia 1994 r. - uruchomiono program pilotażowy (powiatowy), czyli dobrowolne przejmowanie dodatkowych zadań przez samorządy największych polskich miast. Na udział w nim zdecydowało się 44 spośród 46 wytypowanych miast. Program miał między innymi przećwiczyć sprawność samorządów przed ewentualnym wprowadzeniem samorządowych powiatów.

11 października 1998 r. - odbyły się wybory samorządowe, już według nowych zasad, uwzględniających ustawy składające się na tzw. reformę samorządową. Stworzona została trójstopniowa struktura, składająca się z:
- samorządowych województw (reforma zmniejszyła ilość województw z 49 do 16),
- powiatów (pośredni szczebel samorządowy, który przejął część kompetencji województw),
- gmin.

1 stycznia 1999 r. - wszedł w życie zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa.

czerwiec 2000 r. - Sejm RP ustanowił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego (upamiętniając pierwsze wybory samorządowe z 1990 r.).

20 czerwca 2002 r. parlament przyjął ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

5 marca 2010 r. - Sejm przyjął uchwałę z okazji 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce