Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

ABC Efektywności Energetycznej

Samorządy lokalne nie wykorzystują wszystkich możliwości pozwalających na obniżenie zużycia energii, nie wykorzystują również możliwości finansowania tych działań - to jedne z głównych wniosków konferencji "ABC Efektywności Energetycznej - Energia w miastach i regionach" jaka 20 września br. odbyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Bogusław Śmigielski, marszałek województwa śląskiego, przypomniał, że kraje Unii Europejskiej - w tym i Polska - zobowiązały się do redukcji emisji CO2 o 20 proc. do roku 2020. Marszałek wskazał, że w realizacji tego celu powinny brać także udział samorządy lokalne.

Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski, zwrócił uwagę, że na terenie województwa śląskiego jest największa w Polsce gęstość dużych źródeł wytwarzania energii - w Śląskiem zlokalizowanych jest 21 elektrowni i elektrociepłowni przemysłowych oraz 22 elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, mniej niż w innych województwach jest natomiast odnawialnych źródeł energii.

Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury, przypomniał, że art. 7 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Z kolei art. 18. ustawy Prawo energetyczne mówi, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Bernard Błaszczyk, wiceminister środowiska, zwrócił uwagę, że samorządy lokalne mają wiele możliwości zwiększania efektywności energetycznej i ograniczania emisji CO2. W tych działaniach mogą korzystać z finansowego wsparcia wielu źródeł zewnętrznych.

Prof. Jan Popczyk z Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej w Gliwicach przekonywał o błędach w realizacji polityki energetycznej w Polsce, która prowadzona jest wbrew światowym trendom. - W rozwoju odnawialnych źródeł energii świat nas wyprzedził o 10 lat - ocenia prof. Popczyk.

Andrzej Konieczny, zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach, przedstawił możliwości wsparcia finansowego Funduszu dla inwestycji energooszczędnych. Są to preferencyjne pożyczki, dotacje, umorzenia części udzielonej pożyczki, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz kredyt w bankowych liniach kredytowych.

Piotr Kołodziej, prezes Vattenfall Distribution, podkreślał wagę dobrej współpracy firm energetycznych z samorządami lokalnymi.

za: www.wnp.pl