Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

20 lat Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski !

W dniu dzisiejszym mija 20 lat od Zjazdu Założycielskiego Stowarzyszenia Gmin Małopolski, który odbył się w dniu 10 grudnia 1991 r. w Sali Obrad Rady Królewskiego Miasta Krakowa z udziałem przedstawicieli 148 gmin z terenu 9 województw historycznej Małopolski. Podczas Zjazdu podjęto m.in. uchwałę Programową SGM, w której określono, że: "Stowarzyszenie będzie konsekwentnie realizować zasadniczy cel Statutu, jakim jest dążenie do integracji oraz gospodarczego i kulturowego rozwoju Gmin Małopolski. Fundamentem integracji są wspólne korzenie, tradycja i wiara. Te właśnie cechy oraz tolerancja charakterystyczna dla ludności zamieszkałej w Małopolsce będą podstawą działań integrujących gminy naszego Regionu. (…). Stowarzyszenie Gmin Małopolski nawiąże współpracę z Euroregionami. Mając świadomość, że przeszłość i przyszłość Małopolski związana jest z tradycją i przyszłością Europy, będziemy chcieć być w niej obecni (…)."

Trzy ustawy z 8 marca 1990 r., umożliwiły powołanie do życia samorządowych wspólnot mieszkańców, wyposażonych we własną reprezentację, pochodzącą z demokratycznych wyborów - pierwszych w powojennej Polsce wolnych wyborów 27 maja 1990 r. Wybrani tą drogą reprezentanci stali się pionierami w reformowaniu państwa na poziomie lokalnym. Z idei i walki "Solidarności" narodziła się Samorządna Rzeczpospolita, której przedstawiciele - przez kolejnych 20 lat - kładli podwaliny pod budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego jednym z pierwszych przejawów było powołanie Stowarzyszenia Gmin Małopolski.

Celem Stowarzyszenia jest nadal rozwijanie i umacnianie kulturalnych i gospodarczych więzi oraz współpracy wśród mieszkańców i instytucji regionu, a także promocja Małopolski w kraju i zagranicą. Od 20 lat Stowarzyszenie organizuje współpracę, samorządów gminnych, a od 12 lat powiatowych i samorządu Województwa Małopolskiego, a także reprezentuje wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach.

Stowarzyszenie współuczestniczyło w przygotowaniu podstaw prawnych reformy powiatowej i wojewódzkiej. SGiPM wspiera działania samorządów na rzecz poprawy infrastruktury transportowej, pozyskiwania środków z UE oraz strategii rozwoju regionu. Konsekwentnie zabiega o promocję walorów Małopolski, w tym turystycznych, z budowaną od przez wieki tożsamością kulturowa, społeczną, religijna.

Stowarzyszenie było również jednym z inicjatorów powołania Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - największej regionalnej organizacji samorządu terytorialnego w Polsce, z siedzibą od 1996 roku w Krakowie, która w 20. podobnych do SGiPM regionalnych związkach i stowarzyszeniach skupia 1000 gmin, powiatów i województw.

SGiPM wspólnie z Federacją utworzyło w Krakowie Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, w którym od 12 lat prowadzone są nieodpłatne konsultacje i pomoc doradcza akredytowanych przy MRCIE doradców ds. funduszy europejskich, legitymujących się doświadczeniem w przygotowywaniu wniosków, biznesplanów i studiów wykonalności oraz skutecznym pozyskiwaniem dotacji z funduszy europejskich.

SGiPM wydaje kolorowy kwartalnik "Wspólnota Małopolska" - pismo Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych. Stowarzyszenie opublikowało ponad 50 wydawnictw (podręczników, informatorów, albumów, poradników szkoleniowych. Są one bezpłatnie kolportowane wśród samorządowców i osób zainteresowanych.

Stowarzyszenie zorganizowało również ponad 150 bezpłatnych konferencji oraz tyle samo szkoleń i seminariów samorządowych mających na celu przede wszystkich podnoszenie wiedzy, umiejętności kadr samorządowych.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zabiega o dalszą decentralizację władzy publicznej i dostosowanie jej do nowych wyzwań w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi w obecnym świecie. Kluczową role w tym procesie będą odgrywały samorządy terytorialne, a ich profesjonalizm będzie ważnym czynnikiem sukcesu w budowaniu sprawnego, przyjaznego obywatelom państwa.
W tym roku aktywnie włączyliśmy się w prace konsultacyjne nad inicjatywą ustawodawczą Prezydenta RP projektem Ustawy "o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw". Ten przekazywany do Sejmu RP projekt, może być III etapem reformowania polskiego samorządu terytorialnego i pogłębiania demokracji.

Nowe regulacje proponowanej ustawy obejmują trzy zasadnicze obszary:

I. Zwiększenie udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego;
II. Wsparcie współpracy pomiędzy gminami, powiatami i województwami;
III. Usunięcie barier w rozwoju i funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności wyraźne podkreślenie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych.

Jako samorządowcy uważamy, że konieczne jest stworzenie nowych form i sposobów działania samorządu terytorialnego, adekwatnych do zachodzących w społeczeństwie zmian, dostosowanie ich do zakorzenionej już, po 20 latach demokracji, świadomości obywateli, tak aby jak najpełniej realizowały one oczekiwania społeczeństwa - indywidualnych obywateli oraz wspólnot lokalnych i regionalnych.

Jako przewodniczący RMK zainicjowałem powołanie Stowarzyszenia Gmin Małopolski, dzisiaj dzielę się satysfakcją z tysiącami samorządowców wszystkich kadencji i Małopolanami z ważnych przemian w 182 gminach i 21 powiatach i wielkiego rozwoju naszej pięknej Małopolski.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 10 grudnia 2011 r.