Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

I Małopolskie Forum Seniorów

26 czerwca w reprezentacyjnych wnętrzach dziedzińca Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się I Małopolskie Forum Seniorów. Konferencja ta, zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, była zwieńczeniem projektu pn. "PartycypacJA. Seniorzy na rzecz Seniorów w przestrzeni publicznej 60+", współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Społecznej Aktywności Osób Starszych na lata 2102-2013", podczas którego liczna grupa seniorów z regionu małopolskiego poznawała zasady funkcjonowania samorządu, wolontariatu oraz nabywała umiejętności przydatne dla lepszego zaangażowania w sprawy publiczne.

Wybór miejsca konferencji nie był przypadkowy - Muzeum Armii Krajowej jest owocem aktywności Seniorów, kombatantów AK, których pełna determinacji działalność na rzecz powołania muzeum poświęconego pamięci o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego była kamieniem węgielnym powołania jedynej jak dotąd tego typu placówki muzealnej na świecie.

Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt przedstawicieli starszego pokolenia, zainteresowanych rozwijaniem swej aktywności na niwie społecznej, w tym gronie obecni byli m.in. członkowie małopolskich uniwersytetów III wieku, klubów seniora oraz organizacji pozarządowych. Moderatorem dyskusji był Marek Szczepanek (OTVP Kraków).

Konferencję otworzył Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, który wyraził konieczność prowadzenia dalszych działań na rzecz społecznej aktywizacji pokolenia 60+, zarówno przez rząd na poziomie centralnym, władze lokalne, jak i organizacje III sektora. Obserwowany obecnie niski poziom zaangażowania Seniorów w sprawy najbliższego otoczenia często wynika z niewielkiej społecznej świadomości na temat możliwości aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu publicznym, czasem jest efektem braku wiary w siebie i swoje możliwości. Sytuacja ta jest niekorzystna nie tylko z punktu widzenia samych seniorów, ale także dla całego społeczeństwa. Seniorzy aktywni społecznie to bowiem cenna lekcja dla młodszych pokoleń, które czerpią z zasobów wiedzy i życiowego doświadczenia starszego pokolenia. - powiedział K. Barczyk, swe wystąpienie kończąc prezentacją podstawowych założeń polityki senioralnej Województwa Małopolskiego.

W pierwszej części spotkania głos zabrali przedstawiciele parlamentu i władz lokalnych: poseł Elżbieta Achinger na temat projektów aktów ustawodawczych na rzecz seniorów przygotowywanych przez parlament, Andrzej Martynuska - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, z wystąpieniem pt. Szanse "srebrnej gospodarki" w Małopolsce. Pozycja osób starszy na rynku pracy. Możliwości wsparcia i rozwoju tej grupy wiekowej w warunkach małopolskiego rynku pracy oraz Anna Okońska-Walkowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych, na temat działań i nowych inicjatyw na rzecz starszych mieszkańców stolicy regionu. Tę część konferencji zakończyła prezentacja przez posła Andrzeja Guta-Mostowego projektu zmian ustawowych na rzecz tworzenia rad seniorów przy samorządach, której towarzyszyła dyskusja z udziałem Magdaleny Osiak - Dyrektor Centrum Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Tarnowie oraz Rafała Barańskiego, Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Podczas debaty poruszono takie zagadnienia, jak: problemy i wyzwania w toku tworzenia rad senioralnych przy jednostkach samorządu terytorialnego, wady i zalety rad seniorów, kompetencje rad i ich rola w ramach instytucji samorządu terytorialnego.

Ważnym elementem konferencji była prezentacja dobrych praktyk w dziedzinie społecznej aktywności seniorów. W tej części spotkania udział wzięli liderzy pokolenia 60+ w Małopolsce: - Danuta Bańska, przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku (UTW jako sprawdzona forma edukacji osób starszych, Andrzej Skrzyński, członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Rada Polityki Senioralnej jej zdania i tryb funkcjonowania. "Głos Seniora"- nowe oferty informacyjne dla seniorów z wykorzystaniem nowych mediów), Maria Kacprzycka, wiceprezes Stowarzyszenia Akademia Pełni Życia w Krakowie (Tworzenie sprawnej organizacji edukacyjnej na rzecz seniorów w wielkim mieście. Bariery i możliwości ich pokonywania), prof. Zbigniew Chłap, przedstawiciel Stowarzyszenia Lekarze Nadziei (Nie przyspieszajmy starzenia się - dbajmy o zdrowie". Promocja zdrowia w środowisku seniorów. Lekarze seniorzy dla seniorów), Jolanta Stokłosa, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie (Wolontariat ludzi starszych. Współpraca międzypokoleniowa wolontariuszy w projektach realizowanych przez TPCh Hospicjum im. św. Łazarza w tym w projekcie "Pola nadziei"), Janina Buda, Prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (Kluby seniora wczoraj i dziś) oraz prof. Kazimierz Wiech, wykładowca Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Współpraca uczelni wyższych z UTW jako droga wzbogacania oferty edukacyjnej dla seniorów).

Konferencję urozmaicił pokaz reportaży z wydarzeń w ramach projektu "PartycypacJA. Seniorzy na rzecz Seniorów w przestrzeni publicznej 60+" oraz filmu o jednym ze współtwórców Muzeum AK w Krakowie, Prezesie Fundacji Muzeum Historii AK - ppłk. Kazimierzu Kemmerze, a także prezentacja oferty Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie dedykowanej seniorom. Po zakończonym spotkaniu, jego uczestnicy zaproszeni zostali do zwiedzenia stałej ekspozycji Muzeum AK z udziałem przewodników.

W założeniach, po zakończeniu obecnie realizowanego projektu, organizacja Małopolskiego Forum Seniorów będzie corocznie kontynuowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.