Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XX Walne Zgromadzenie Delegatów SGiPM

W dniu 8 października br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze XX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego, jednogłośnie udzieliło absolutorium Przewodniczącemu i Zarządowi Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za rok 2007.

WZD SGiPM wybrało nowe władze na czteroletnia kadencję. W wyborach na Przewodniczącego SGiPM wygrał, ze stuprocentowym poparciem, dotychczasowy Przewodniczący Kazimierz Barczyk.

Do nowego Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani m.in.: Zofia Oszacka - Wójt Lanckorony, Robert Choma - Prezydent Przemyśla, Ryszard Ścigała - Prezydent Tarnowa, Paweł Klimowicz - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Marian Cycoń - Burmistrz Starego Sącza, Marek Fryźlewicz - Burmistrz Nowego Targu, Henryk Juszczyk - Wiceprezydent Bielska-Białej.

W części uroczystej XX WZD SGiPM wykład pt. "Jak zbudować region wiedzy i innowacji" wygłosił Poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.