Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Bezpieczne drogi w Małopolsce - Konkurs I

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad i Radni Małopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizuje w 2007 roku I Konkurs "Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe" dla gmin wiejskich, miejskich i powiatów Małopolski na najlepsze działania, w tym inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników, poboczy dla: dzieci, pieszych, rowerzystów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych.

Do współorganizowania corocznego Konkursu zaprosiliśmy Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego, Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do wszystkich samorządów o aktywny udział w Konkursie w ramach realizacji własnych programów "Bezpieczna Gmina, Bezpieczny Powiat, Bezpieczne Województwo". Ta kadencja powinna być czasem szczególnego nadrobienia zaległości w budowie chodników, poboczy i ścieżek rowerowych dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców i 10 milionów turystów odwiedzających Małopolskę.

W załączeniu przesyłam Regulamin Konkursu.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 24 kwietnia 2007 r.

**********

Termin nadsyłania ankiet w I edycji konkursu upływa 15 maja 2008 roku.

**********

REGULAMIN
Konkursu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski "Bezpieczne drogi w Małopolsce w 2007 r.  - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe"

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Realizowany jest przy współpracy z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, Małopolskimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, Małopolskim Kuratorium Oświaty, którzy stanowią Kapitułę Konkursu.

2. Głównym celem corocznego Konkursu jest wyróżnienie gmin za inicjatywy podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz ścieżek rowerowych.
Celami szczegółowymi są:
a) podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w gminach, powiatach poprzez wyróżnienie działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców,
b) promocja inwestycji przyjaznych środowisku oraz realizacji obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) zachęcanie wszystkich gmin i powiatów w Małopolsce do działań poprawiających BRD,
d) wspieranie wysokich standardów wykonawstwa inwestycji drogowych.

3. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody: Tytuł i Dyplom z Godłem promocyjnym "Bezpieczne drogi w Małopolsce - Najlepsza Gmina, Najlepszy Powiat" z oznaczeniem roku, w którym tytuł został przyznany.
Nagrody te będą przyznawane w następujących kategoriach:
- Gmina i powiat, które zbudowały najwięcej chodników i poboczy w roku (w m2) na 1 mieszkańca,
- Gmina i powiat, które zbudowały najwięcej ścieżek rowerowych w danym roku (w m) na 1 mieszkańca gminy/powiatu
- Gmina i powiat, które zrealizowały najciekawsze i najwięcej działań inwestycyjnych na rzecz BRD.

4. Działania konkursowe są prowadzone przez Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Organizatora Konkursu i Partnerów Konkursu.

5. W Konkursie mogą uczestniczyć gminy i powiaty, które wypełnią ankietę zawierającą:
a) wielkość inwestycji,
b) krótki opis zadania z zaznaczeniem charakterystycznych jego cech, jakości wykonania oraz oceny społecznej efektów,
c) wpływ inwestycji na BRD w gminie, powiecie oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy konkursu zobowiązują się przesłać wypełnioną ankietę konkursową na adres Biura SGiPM w Krakowie (ul. Grodzka 15/2, 31-006 Kraków) oraz wersję elektroniczną na adres: sgipm@neostrada.pl

6. Wyniki Konkursu połączone z wręczeniem nagród będą przedstawiane na corocznej konferencji SGiPM po zakończeniu I kwartału następnego roku z udziałem Partnerów Konkursu, Marszałka, Wojewody, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych, Parlamentarzystów, mediów, organizacji gospodarczych, potencjalnych inwestorów, uczestników Konkursu i innych zaproszonych gości.

7. Laureaci Konkursu uzyskują prawo do wykorzystania Godła promocyjnego oraz Tytułu "Bezpieczne drogi w Małopolsce - Najlepsza Gmina, Najlepszy Powiat" w celach promocyjnych.

**********

Pobierz ankietę Konkursu