Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Spotkanie Świadków Historii AK

14 lutego 1942 r. drogą radiową z Londynu do okupowanego Kraju, został przekazany rozkaz gen. Władysława Sikorskiego skierowany do gen. Stefana Roweckiego o zmianie nazwy Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Przemianowanie to było potwierdzeniem, iż siły zbrojne podziemia stanowią część Wojska Polskiego i tak jak pozostałe formacje Polskich Sił Zbrojnych podlegają Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie. Przemianowanie było także elementem akcji scaleniowej czyli jednoczenia wszystkich organizacji zbrojnych walczących z okupantem.

Dokładnie siedemdziesiąt lat później w krakowskim Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" spotkali się żołnierze, uczestnicy tamtych wydarzeń. Zebrali się w miejscu specjalnie Im dedykowanym, gdzie weterani i ich rodziny złożyli już tysiące pamiątek historycznych, fotografii i wspomnień. Zostaną one zaprezentowane na powstającej ekspozycji stałej.

Wśród zaproszonych na spotkanie znaleźli się przedstawiciele organizacji kombatanckich i patriotycznych. Należy wymienić tutaj szczególnie: Światowy Związek Żołnierzy AK (Okręgi i Koła z całej Polski), Fundusz Pomocy Żołnierzom AK, Związek Kadetów II RP, Małopolski Niezależny Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Ogólnopolski Okręg Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich, Polski Związek Więźniów Komunizmu, Stowarzyszenie "Szare Szeregi" AK, Stowarzyszenie Żołnierzy AK, Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość "WIN", Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin, Związek Młodocianych Więźniów Politycznych "1944-56 Jaworzniacy", Związek Piłsudczyków Oddział Małopolska, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych "NSZ", Środowiskowy Klub Żołnierzy Frontowych 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, Związek Inwalidów Wojennych RP, Beskidzkie Stowarzyszenie Kombatantów i Osób Represjonowanych, Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego, Stowarzyszenie Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej i Więźniów Okresu Stalinowskiego, Instytut Katyński w Polsce, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Weteranów Walk o Niepodległość 1919-1956 im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego, Krajowy Związek Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej i Więźniów Politycznych, Małopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Polskich Byłych Więźniów Politycznych, Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Stowarzyszenie Ofiar Rodzin Katynia Polski Południowej w Krakowie, Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Małopolski Niezależny Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników w Krakowie, Związek Sybiraków. Najliczniej przybyli Kombatanci zamieszkali na terenie Województwa Małopolskiego, choć w dyskusjach na temat historii nierzadko padały też nazwy miejscowości bardzo odległych od Krakowa. W auli nie mogło zabraknąć również przedstawicieli gminy Kraków oraz samorządu Województwa Małopolskiego. Poza radnymi i działaczami samorządowymi liczna była grupa przedstawicieli mediów regionalnych. Wśród zebranych znaleźli się również Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty a także przedstawiciel Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

Spotkaniu Świadków Historii przewodniczył w pierwszej części Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Rady Muzeum AK, a także Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zebrani wysłuchali Hymnu AK, a po przemówieniu K. Barczyka oraz Adama Rąpalskiego Dyrektora Muzeum AK, obejrzeli rocznicowy materiał filmowy. Do zebranych swoje słowo skierował także Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Drugą część spotkania prowadził Mjr adw. Ryszard Brodowski, Prezes Zarządu Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK, członek Rady Muzeum AK, który zaprosił do stołu prezydialnego przedstawiciela Wojska Polskiego gen. bryg. Andrzeja Knapa, który reprezentował Dowódcę 2. Korpusu Zmechanizowanego. W tej części Kombatanci zaprezentowali wspomnienia ze swojej służby w Armii Krajowej. W trakcie spotkania nie zabrakło podniosłych momentów. Jednym z nich było udekorowanie Krzyżem Drugiej Obrony Lwowa pracownic Muzeum AK Liliany Kaczor i Marii Wiejaczki. Odznaczenia wręczył Mjr. Jan Sura, Wiceprezes Kapituły Krzyża Drugiej Obrony Lwowa. Jest to najważniejsze odznaczenie kombatanckie środowiska lwowskiego.