Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Prawybory w Bochni

Z inicjatywy Forum Polityków Krakowskich i Stowarzyszenia Gmin Małopolski postanowiono zorganizować i przeprowadzić w Małopolsce prawybory do Sejmu RP. Nasz region od lat popiera kandydatów na posłów i na prezydenta wywodzących się z organizacji solidarnościowych i niepodległościowych.

Powołana przez FPK Komisja do wytypowania miasta, w którym należałoby przeprowadzić obecne i w dalszej przyszłości prawybory do parlamentu i prawybory prezydenckie, wzięła pod uwagę przy typowaniu następujące miasta: w woj. bielskim - Kalwaria, Oświęcim i Wadowice, w wojew. katowickim Trzebinię i Chrzanów, w woj. krakowskim: Myślenice, Niepołomice, Skawinę i Wieliczkę, w woj. tarnowskim - Bochnię, Brzesko i Dębicę.

Komisja w składzie: L. Klewżyc (przew.), K. Barczyk, B. Dudek, A.Grodecki, A, Jarosz, A. Izdebski, W. Pęgiel i R. Stelmachowski ustaliła sześć warunków jakie winno spełniać kandydujące do przeprowadzenia miasto:

1. Miasto, w którym poszczególne partie uzyskały w wyborach parlamentarnych z 1993 roku wyniki zbliżone do wyników w kraju.
2. Miasto, do którego przyjadą chętnie na prawybory wszystkie komitety wyborcze działające na polskiej scenie politycznej.
3. Ilość mieszkańców w granicach 15-30 tys.
4. Rynek w centrum miasta.
5. Odległość od Krakowa - miasta wiodącego w granicach 30-80 km z uwagi na dostęp dla dziennikarzy, do centrum radiowo-telewizyjnego i bazy hotelowej.
6. Przychylność lokalnego samorządu (burmistrza, zarządu, rady).

Po przeprowadzeniu porównania wyników wyborów osiągniętych przez poszczególne partie polityczne i bloki w wyborach z 1993 roku uznano, że tylko Bochnia spełnia wszystkie wymienione warunki - ostatecznie stanowisko takie podjęto jednogłośnie.

Burmistrz Bochni dr Teofil Wojciechowski wyraził w imieniu Zarządu Miasta i mieszkańców chęć zorganizowania prawyborów i przyrzekł. Ze od tego dnia rozpocznie starania zmierzające do wygospodarowania funduszy m.in. do dekoracji miasta a także udostępnienia pomocy logistycznej .Na sprawne zorganizowanie Prawyborów winny się złożyć zaangażowanie miasta Bochnia przy wsparciu Stowarzyszenia Gmin Małopolski, udział komitetów wyborczych m. in. z własnymi materiałami wyborczymi, finansowe uczestnictwo sponsorów - przede wszystkim z Małopolski oraz patronat prasy, radia i telewizji.

doc. dr Lech Klewżyc
Tezy wystąpienia na I Małopolskiej Konferencji Samorządowej w Zakopanem 28.09-29.09.1996

**********

Założenia wstępne organizacji prawyborów w Bochni
1. Miejsce
Bochnia jest miastem średnim wielkości, liczącym (wraz z zameldowanymi czasowo) 34 mieszkańców. Jest oddalona od Krakowa o 37 km i w dalszym ciągu stanowi centrum nieistniejącego powiatu. Wyniki wyborów od 1989 r. są reprezentatywne dla południowej Małopolski. Odległość od Krakowa zapewnia łatwy dostęp do działaczy politycznych, artystów, mediów itp.
2. Warunki techniczne
Bochnia dysponuje obszernym rynkiem, który nie zatracił charakteru centrum miasta. W pełni zapewnia zorganizowanie prawyborów. Do dyspozycji mogą być oddane ewentualnie przyległe ulice. Wokół rynku znajduje się duża ilość sklepów i punktów gastronomicznych, które mogą zapewnić wikt dla osób uczestniczących w prawyborach. Działający w mieście dom kultury posiada profesjonalną aparaturę nagłaśniającą i duże doświadczenie w organizacji imprez masowych także w wielkich miastach. Miasto ma własną przenośną scenę, którą można ustawić w dowolnym miejscu.
3. Media
W Bochni oprócz trzech pism lokalnych funkcjonują oddział Dziennika Polskiego, studium radia Dobrej Nowiny, w XII 19996 roku zostanie uruchomione radio lokalne. Media te gwarantują dobre nagłośnienie imprezy wśród mieszkańców. Natomiast nagłośnienie prawyborów w Małopolsce i ściągnięcie na nie prasy krajowej nie powinno nastręczać żadnej trudności. Z rozgłośni telewizyjnych zadeklarowała współpracę TV "Wisła" i Polsat
4. Warunki organizacji prawyborów w Bochni
Wszystkie centrale partyjne zainteresowane udziałem w prawyborach muszą zapewnić, Ze do Bochni przyjadą liderzy partii. Bez tego zapewnienia nie ma możliwości właściwego przygotowania imprezy -nadania jej właściwej rangi, zainteresowania mediów, sponsorów itp. By frekwencja była wysoka proponujemy jednocześnie wydawanie z kartą do głosowania kuponu konkursowego. Nagrodą w tym konkursie musi być samochód. Jest to realne jeśli będzie spełniony pierwszy warunek. Dealerzy Renault, Twingo już zadeklarowali wejście w imprezę.
5. Finanse
Ze względu na liczbę mieszkańców wybory powinny być relatywnie tanie. Główne wydatki (honoraria artystów, przygotowanie setek stoisk i druków agitacyjnych) poniosą sponsorzy i centrale partyjne. Szukaniem sponsorów będą się zajmować partie na własną rękę, biuro organizacyjne prawyborów. Musi się to odbywać w sposób zorganizowany i profesjonalny. Miasto ze środków na promocje pokryje: koszt druku kart do głosowania i udostępni miejsca na słupach ogłoszeniowych (każdej partii tyle samo). Propaganda wizualna w innych miejscach będzie płatna. Bezpłatnie udostępni każdej partii lokal na biuro organizacyjne, bezpłatnie udostępni mediom telefony, fax, komputery, kserokopiarki.
6. Organizacja wyborów.
Na rynku na estradzie każda partia będzie maiła wyznaczony identyczny czas prezentacji. Kolejność zostanie wyznaczona w drodze losowania. O atrakcyjności będzie decydować m.in. zaproszona przez partię, blok wyborczy lub organizatora "gwiazda" oraz obecność lidera. Na rynku każda partia będzie maiła własne stoisko, namiot do rozdawania materiałów propagandowych, prowadzenie rozmów z liderami itp. Za ustawienie namiotu, prawo do prezentacji na scenie, partia zapłaci 1 tys. zł. By uniknąć podwójnego głosowania, głosowanie będzie się odbywać w okręgach wyborczych -z wpisanymi nazwami ulic. Każda partia do komisji wyborczych wyznaczy po jednej osobie, biuro organizacyjne wyznaczy niezależnych obserwatorów. Głosowanie trwało będzie do godz. 18, ogłoszenie wyników musi nastąpić około godz. 20 , podczas imprez estradowych. Tył sceny nie będzie miejscem agitacji politycznej. Znajdą się tam reklamy sponsorów.
dr Teofil Wojciechowski