Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Jacek Woźniakowski

Jacek Woźniakowski (ur. 1920) - historyk sztuki, pisarz, eseista, publicysta, dziennikarz, edytor, wydawca, tłumacz literatury pięknej, prezydent Krakowa w latach 1990-1991. Swą postawą życiową pokazał, że pojęcie walki o lepszą Polskę za pomocą czynu zbrojnego i nowoczesnej pracy organicznej może przybrać wielowymiarowy charakter. Małopolanin Roku 2008.


**********

Urodzony 23 kwietnia 1920 roku w Biórkowie prof. Jacek Woźniakowski jest jednym z najwybitniejszych mieszkańców dzisiejszego Krakowa. Potomek znakomitych rodów szlacheckich kształcił się w szwajcarskim Fryburgu oraz Gimnazjum Sanatoryjnym Męskim Jana Wieczorkowskiego w Rabce, gdzie zdał maturę w roku 1938. Wartości wyniesione z domu rodzinnego nie pozwoliły mu pozostać obojętnym na los ojczyzny zagrożonej agresją państw sąsiednich. Woźniakowski wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu oraz odbył praktykę wojskową w 8 Pułku Ułanów. Popis swej waleczności i odwagi dał w okresie zawieruchy wojennej. W trakcie kampanii obronnej 1939 roku został ciężko ranny, a następnie podjął działalność konspiracyjną w funkcjonującej na terenie Generalnego Gubernatorstwa "Tarczy" oraz pełnił urząd adiutanta komendanta mieleckiego obwodu AK.

Po wojnie Woźniakowski ukończył filologię polską i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swym bogatym dorobku dziennikarskim ma na koncie m.in. współpracę z "Tygodnikiem Powszechnym" (sekretarz redakcji w latach 1948-53), "Głosem Anglii", miesięcznikiem "Znak" (red. naczelny w latach 1957-59) oraz wydawnictwem "Znak" (założyciel i redaktor naczelny w latach 1959-90).

W 1953 roku rozpoczął pracę akademicką na Katolickim Uniwersytecie lubelskim, gdzie w latach 1980-90 był profesorem. Woźniakowski zaangażowany był przy tym w działalność szeregu organizacji o charakterze społeczno-naukowym m.in. w Związku Literatów Polskich, AICA, Towarzystwie Kursów Naukowych, Klubach Inteligencji Katolickiej. W okresie PRL-u pracował również na rzecz opozycji demokratycznej. Był on członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" (1988) oraz uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku. W latach 1990-1991 Woźniakowski sprawował urząd pierwszego Prezydenta Krakowa w dziejach III RP. W okresie przeobrażeń systemowych patronował inicjatywom na rzecz rozwoju demokracji i pobudzenia świadomości obywatelskiej, choćby za sprawą "Fundacji Edukacji dla Demokracji".

Małopolanin roku 2008. Tegoroczne wyróżnienie jest dla prof. Woźniakowskiego nagrodą za całokształt jego działań publicznych i starań na rzecz narodu polskiego. Jego życiorys, będący wspaniałą kartą z historii Polski i Krakowa, jest dowodem, że wielki wysiłek i praca włożona w rozwój idei państwa, demokracji i samorządności może przynieść wymierne efekty. Swą postawą życiową pokazał, że pojęcie walki o lepszą Polskę za pomocą czynu zbrojnego i nowoczesnej pracy organicznej może przybrać wielowymiarowy charakter.

Małopolanin roku 2008.