Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Mieczysław Gil

Przewodniczący Zarządu Małopolskiej "Solidarności", organizator strajków w Nowej Hucie i Małopolsce po wprowadzeniu stanu wojennego, Przewodniczącemu Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w latach 1990-1991, członkowi Społecznej Rady Legislacyjnej Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "S". Małopolanin Roku 2016.


**********

W 1963 r. ukończył naukę w Technikum Hutniczo-Mechanicznym w Krakowie. Do 2004 r., z przerwami, pracował w Hucie im. Lenina (obecnie Huta im. T. Sendzimira). W marcu 1968 r. został zawieszony za odmowę udziału w bojówkach pacyfikujących manifestacje studenckie. W końcu lat siedemdziesiątych XX w. kolportował pismo "Robotnik" i ulotki Studenckiego Komitetu Solidarności; był redaktorem "Głosu Nowej Huty". W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku, był rzecznikiem strajkujących na Wydziale Stalowni Martenowskiej. Od września 1980 r. zasiadał w zarządzie Komisji Robotniczej Hutników (KRH), a od marca 1981 r. przewodniczył KRH NSZZ "Solidarność".

Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego zarządu małopolskiej "Solidarności". W maju 1981 r. przewodniczył delegacji "Solidarności" na Kongresie Międzynarodowej Federacji Metalowców w Waszyngtonie. Był delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność", członkiem Komisji Krajowej związku. W 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego, przewodniczył strajkowi w Hucie im. Lenina, a także Regionalnemu Komitetowi Strajkowemu "Solidarności" Regionu Małopolska. Po pacyfikacji strajku ukrywał się, następnie został aresztowany i skazany na 4 lata pozbawienia wolności; zwolniony w wyniku amnestii w końcu 1983 r. W związku z zakazem powrotu do pracy do 1989 r. utrzymywał się z rolnictwa. Kontynuował działalność w podziemnej "Solidarności". Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, brał udział w pracach zespołu ds. gospodarki i polityki społecznej.

W 1989 r. został ponownie zatrudniony w Hucie im. Lenina, przewodniczył KRH NSZZ "Solidarność". Od 2003 do 2011 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Edukacji i Kształcenia w Krakowie, a w okresie 2006-2011 był doradcą prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu.

W latach 1998-2002 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego. W Sejmie X kadencji pracował w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a w Sejmie I kadencji - w Komisji Systemu Gospodarczego i Przemysłu. Był także m.in. członkiem Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego i Podkomisji nadzwyczajnej ds. ustalenia odpowiedzialności osób przygotowujących i realizujących stan wojenny, zbadania działań podejmowanych przez MSW po 13 grudnia 1981 r. oraz przestępczych zachowań funkcjonariuszy.

Był współzałożycielem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (1990 r.). Od 2007 r. wchodzi w skład rady Kirche in Not (Pomoc Kościołowi w Potrzebie). W 2006 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest członkiem NSZZ "Solidarność".