Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stefan Grzybowski

Stefan Grzybowski (ur. 1902, zm. 2003) - jeszcze przed II wojną światową przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery prawniczej: był sędzią, adwokatem, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brał udział w wojnie 1920 roku i w kampanii wrześniowej. W latach 1949-1952 był rektorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, a w latach 1959-1963 rektorem UJ. Małopolanin Roku 2001.


Jeszcze przed II wojną światową przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery prawniczej: był sędzią, adwokatem, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brał udział w wojnie 1920 r. i kampanii wrześniowej. Zmobilizowany w 1939 r. do Korpusu Ochrony Pogranicza podjął służbę w Stryju, a po wkroczeniu wojsk sowieckich na ziemie polskie wraz ze swoim oddziałem wycofał się na Węgry. Internowany, działał jako naukowy i literacki kierownik Wydawnictw Biblioteki Polskiej. Próbował dwukrotnie uciekać, schwytany został w styczniu 1945 r. przewieziony do obozu jenieckiego w Austrii a następnie do kolejnych na terenie Niemiec.
Po powrocie z niewoli wrócił do Krakowa i podjął wykłady na UJ. W latach 1949-1952 był rektorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, a w latach 1959-1963 rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wraz z prof. Gwiazdomorskim stworzył wiodący w kraju ośrodek cywilistyki, który wykształcił dużą grupę prawników zajmujących dziś wiele kluczowych stanowisk w wymiarze sprawiedliwości (Sądzie Najwyższym, Sądzie Apelacyjnym, Trybunale Konstytucyjnym). Jego dorobek naukowy obejmuje kilkaset pozycji traktujących o różnych dziedzinach prawa. Wiele wśród nich prac fundamentalnych dla polskiej cywilistyki.
Przeszedł na emeryturę w 1973 ale nadal aktywnie pracował naukowo i społecznie. Przyczynił się do utworzenia Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. Pełnił funkcję przewodniczącego jego Rady Naukowej. Od 1981 r. kierowałpracami Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ "Solidarność" i Społecznej Rady Legislacyjnej. Prace te były kontynuowane nawet po wprowadzeniu stanu wojennego. Po reaktywowaniu Akademii Umiejętności został jej członkiem. Należał do inicjatorów wydawania przez tę instytucję "Kwartalnika Prawa Prywatnego".
Tytuł Małopolanina Roku 2001 przynano mu za wielki wkład w rozwój polskiego prawa a i projekty ustaw tworzących podwaliny i ustrojowe III RP.