Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Współpraca Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z Muzeum Armii Krajowej im. gen. Augusta Fieldorfa "Nila" w Krakowie

Od początku lat 90-tych Kazimierz Barczyk przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wspierał działalność pierwszej wystawy o Armii Krajowej, największej podziemnej armii II wojny światowej liczącej prawie pół miliona żołnierzy, a następnie społeczne Muzeum Historii AK, początkowo przy ul. Topolowej w Krakowie (po zlikwidowaniu wówczas Muzeum Lenina). Następnie dzięki jego skutecznej interwencji u Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego gen. Zenona Bryka Muzeum uzyskało zgodę na umieszczenie społecznych zbiorów w budynku Wojska Polskiego, dawnej Twierdzy Kraków - obecnej siedzibie MAK. Jako SGiPM cały czas wspieraliśmy Fundację Muzeum Historii AK społecznego organizatora Muzeum, właściciela zbiorów pochodzącyh, płynących z całego świata od żołnierzy AK i ich rodzin.

Dzięki zaangażowaniu kombatantów, samorządowców, społeczników w drugiej połowie lat 90-tych XX w. udało się przeprowadzić remont z funduszy Miasta Krakowa i powiększyć powierzchnię Muzeum z 600 metrów kw. do 1200 metrów kw. Kazimierz Barczyk jako radny Krakowa i przewodniczący SGiPM skutecznie zabiegał również o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia - powołania samorządowego Muzeum Armii Krajowej, a następnie jako radny Województwa Małopolskiego w 2000 r. doprowadził do włączenia Samorządu Województwa Małopolskiego, jako drugiego, obok Miasta Krakowa, organizatora Muzeum AK z udziałem po połowie w kosztach jego funkcjonowania.

Kazimierz Barczyk, jako wieloletni przewodniczący Rady Muzeum Armii Krajowej był inicjatorem głównej inwestycji pn. "Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum AK" i wpisania jej do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego, a następnie do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Całkowity koszt inwestycji, łącznie z otwartą w roku 2012 ekspozycją stałą wyniósł ok. 39 mln zł. W wyniku realizacji projektu powstało jedyna na świcie Muzeum AK i Polskiego państwa Podziemnego jedno z najnowocześniejszych polskich muzeów o powierzchni przekraczającej 6500 metrów kw. (10 razy więcej niż na początku Muzeum w tej lokalizacji) i kubaturze 25 000 metrów kw. Jest to obiekt prawie dwa razy większy od Muzeum Powstania Warszawskiego. Siedziba Muzeum AK jest w zgodnej opinii międzynarodowych ekspertów oraz m.in. z Politechniki Krakowskiej, najlepiej zrewitalizowanym obiektem militarnym w Polsce i jednym z najlepszych Europie.

Do czasu wyremontowania i otwarcia Muzeum AK Kazimierz Barczyk przewodniczący Rady Muzeum i SGiPM wspólnie z Adamem Rąpalskim Dyrektorem Muzeum, przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizowali w Sali Obrad rady Miasta Krakowa uroczyste spotkania kombatantów w rocznice: śmierci gen. Fieldorfa "Nila", wybuchu II wojny światowej i powstania polskiego Państwa Podziemnego . W spotkaniach tych brali udział m.in.: Ryszard Kaczorowski Prezydent RP na Uchodźctwie, Honorowy Przewodniczący Rady Muzeum AK, Minister Władysław Bartoszewski, kolejny Honorowy Przewodniczący Rady Muzeum AK, Marszałkowie Sejmu i Senatu: Maciej Płażyński i Bogdan Borusewicz, Ministrowie Sprawiedliwości: Lech Kaczyński, Krzysztof Kwiatkowski, Zbigniew Ćwiąkalski, Jarosław Gowin, Prezesi Zarządu Głównego Światowego Związki Żołnierzy AK: Stanisław Karolkiewicz, Czesław Justyn Cywiński, Stanisław Oleksiak, Leszek Żukowski, Prezes TK Andrzej Rzepliński, Prezesi IPN Leon Kieres i Janusz Kurtyka. Po remoncie spotkania były organizowane na pięknym dziedzińcu i w Auli MAK. W kalendarium przywołane są krótkie relacje z tych spotkań.

27 września 2012 r. płk Kazimierz Kemmer ps. "Halny" Prezes Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej w przemówieniu podczas uroczystego otwarcia ekspozycji stałej Muzeum AK powiedział: "W tym pięknym dniu chce szczególnie gorąco podziękować tym wszystkim, którzy doprowadzili do rozkwitu i świetności tego miejsca. W pierwszym rzędzie musze wymienić pana Kazimierza Barczyka, człowieka, na którego zawsze od 20 lat mogliśmy liczyć. To on pomógł nam wprowadzić do tego budynku nasze społeczne Muzeum prowadzone przez Fundację Muzeum Historii Armii Krajowej, a od ponad 10 lat przekształcić je w muzeum samorządowe. Nie zawiódł nas nigdy, był i jest najlepszym i największym przyjaciele naszego środowiska. Nie sposób wymienić wszystkich jego zasług, ale musze wyraźnie zaznaczyć tę jedną, najważniejszą, czyli samo Muzeum Armii Krajowej. Bez jego szlachetnej postawy i starań nie byłoby takiego wspaniałego miejsca. To właśnie on o nie walczył i zabiegał do dzisiaj. W powszechnej opinii Kombatantów był i jest nasza opoką. Jest częścią nas, naszego dziedzictwa."

Podczas otwarcia głos zabrali również: kard. Franciszek Macharski, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Marszałek Województwa małopolskiego Marek Sowa i Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W konsekwencji w pierwszym nadanym Statucie Muzeum Armii Krajowej Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, jako organizacja wspierająca działalność uzyskało prawo wskazania 1 osoby do Radu Muzeum AK, podobnie jak: Fundacja Muzeum Historii Armii Krajowej, Światowy Związek Żołnierzy AK, Agencja Mienia Wojskowego, Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Małopolska - dwaj organizatorzy mieli prawo wskazać po 2 osoby.