Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest największą polską regionalną organizacją samorządową. Zostało założone w 1991 r. z inicjatywy Kazimierza Barczyka, ówczesnego Przewodniczącego Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Zrzesza obecnie blisko 100 gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski). Członkiem SGiPM jest również Województwo Małopolskie.

Cele Stowarzyszenia obejmują szeroko zakreślone działania na rzecz upowszechniania idei samorządności oraz rozwoju Małopolski i jej mieszkańców, w tym m.in. budowa kapitału społecznego na poziomie lokalnym, umacnianie więzi kulturalnych i gospodarczych, ochrona środowiska naturalnego, a także promocja Małopolski w Polsce i za granicą. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez: promocję i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, działalność informacyjną, wydawniczą, badawczą oraz szkoleniową, a także poprzez współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Stowarzyszenie reprezentuje gminy i powiaty z regionu historycznej Małopolski wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach. Podejmuje działania na rzecz współpracy regionalnych związków gmin i powiatów w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, kierowanej także przez Przewodniczącego SGiPM.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski współuczestniczyło w przygotowaniu podstaw prawnych reformy powiatowej i wojewódzkiej. Nieustannie wspiera działania samorządów na rzecz poprawy infrastruktury transportowej, strategii rozwoju regionów oraz pozyskiwania środków z UE. Konsekwentnie zabiega o promocję walorów turystycznych Małopolski.

Niemalże od początku swego istnienia Stowarzyszenie wydaje kolorowe czasopismo pt. "Wspólnota Małopolska. Pismo Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych". Stowarzyszenie opublikowało także ponad 60 wydawnictw (podręczników, informatorów, albumów, poradników szkoleniowych wydawnictw pokonferencyjnych jak np. "Bezpieczna gmina, powiat, Małopolska", "Krzemowa Dolina w Krakowie. Wysokie technologie szansą rozwoju Małopolski", "Rozwój transportu w Małopolsce", "Małopolska czysta ekologicznie"). Działalność Stowarzyszenia o charakterze wydawniczym, realizowana jest m.in. poprzez Fundację Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej w Krakowie, w ramach której Stowarzyszenie posiada dwóch przedstawicieli w Radzie Społecznej. Wszystkie publikacje Stowarzyszenia upowszechniane są bezpłatnie.

W ponad dwudziestoletniej swej historii Stowarzyszenie zorganizowało przeszło 180 konferencji (w tym m.in. trzy edycje Małopolskich Targów Funduszy Europejskich, Forum Odnawialnych Źródeł Energii, cykliczne konferencje pt. "Bezpieczna Gmina, Bezpieczna droga do szkoły - Inwestycje drogowe w Małopolsce" oraz "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski" ) oraz blisko 100 szkoleń dla środowiska samorządowców i przedstawicieli społeczności lokalnych

Stowarzyszenie we współpracy z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w latach 2000-2012 prowadziło oficjalne przedstawicielstwo Komitetu Integracji Europejskiej w województwie małopolskim, tj. Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, a od 2013 r. współdziała z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Krakowie, również prowadzonym przez Federację. Stowarzyszenie posiada porozumienie o współpracy w dziedzinie inicjatyw kulturalnych i oświatowych z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. Gen. Fieldorfa-Nila. Zgodnie ze statutem Muzeum AK Stowarzyszenie ma prawo delegować jedną osobę do Rady Muzeum. Przewodniczący SGiPM, Kazimierz Barczyk od kilku lat pełni funkcję Przewodniczącego Rady Muzeum AK.

Stowarzyszenie aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na projekty realizowane na rzecz i z udziałem samorządów oraz lokalnych społeczności. W tym kontekście obecnie działalność Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski koncentruje się na:

- podnoszeniu jakości pracy samorządów lokalnych i regionalnych,
 - promocji współpracy zagranicznej JST,
- podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu,
- podejmowaniu działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania kapitału społecznego na poziomie lokalnym.