Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

List Zarządu SGM

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Stowarzyszenia Gmin Małopolski z siedzibą w Krakowie i w porozumieniu z Krakowskim Oddziałem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", przekazuję środki finansowe w wysokości 10 200 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych - równowartość ok. 3300 USD) z przeznaczeniem na pomoc Polakom w Kazachstanie.

Uprzejmie proszę o przesłanie tych środków do Ambasady RP w Kazachstanie, dla przekazania ich w formie zapomóg po ok. 20-50 USD, dla co najmniej 100 najbardziej potrzebujących rodzin polskich - wspólnie z kierownictwem Związku Polaków w Kazachstanie. Prosimy o przekazanie imiennego wykazu osób, które odebrały zapomogi.

Pieniądze pochodzą ze zbiórki zorganizowanej w czasie Ogólnopolskiego Balu Samorządowego, jaki zorganizowaliśmy dnia 1 lutego w Krakowie na Wawelu.

Wyżej wymienioną kwotę równocześnie przelewamy na konto MSZ w NBP 1052-794-223 cz. 32.91.9121.45122.


otrzymuje:
Pani Antonina Kasonicz Prezes Związku Polaków w Kazachstanie