Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Małopolską Konferencję "Krakowski Obszar Metropolitalny - 172 mln euro na rozwój w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego".

Krakowski Obszar Metropolitalny wyróżnia się poziomem i dynamiką urbanizacji, wysokim stopniem powiązania z krakowskim rynkiem pracy oraz wspólnymi rozwiązaniami sieciowych elementów infrastruktury technicznej, a wielofunkcyjny charakter Krakowa jest jedną z cech wyróżniającą miasta metropolitalne. Jest to swoisty region funkcjonalny wydzielony z Województwa Małopolskiego, obejmujący kilkadziesiąt jednostek samorządu terytorialnego, w tym ośrodek centralny - Kraków wraz z sąsiadującym zespołem jednostek osadniczych, powiązanych z metropolią.

Rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego to jeden z najważniejszych czynników służący utrzymaniu oraz podnoszeniu rangi i konkurencyjności regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, a także mający wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie jego struktury przestrzennej.

Prawidłowy rozwój tego obszaru wymaga prowadzenia aktywnej polityki rozwoju regionalnego z zaangażowaniem dużych nakładów finansowych pochodzących z funduszy pomocowych UE.

W Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym w 5 Osi Priorytetowej - Krakowski Obszar Metropolitalny przewidziano przedsięwzięcia realizowane w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.

W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w trzech głównych obszarach:

• Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej
z budżetem 21 mln euro - wzmocnienie roli KOM jako prężnego ośrodka naukowo-badawczego oraz centrum nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

• Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
z budżetem 121 mln euro - podniesienie roli Krakowa jako metropolii europejskiej oraz wzmocnienia funkcji metropolitalnych obszaru.

• Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego z budżetem 30 mln euro
- osiągnięcie integracji komunikacyjnej obszarów bezpośrednio otaczających Kraków ze stolicą metropolii poprzez poprawę standardów transportu publicznego oraz zwiększenie udziału tego typu transportu w przewozach pasażerskich.

O fundusze w ramach Osi Priorytetowej Krakowski Obszar Metropolitalny będą mogły się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst z osobowośćią prawną, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zwraca się do wszystkich potencjalnych beneficjentów o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do przygotowania projektów i maksymalnego wykorzystania funduszy UE.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 20 września 2007 r.