Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję "Żeglowna Wisła w Małopolsce - Oświęcim - Kraków- Niepołomice - Koszyce - Gdańsk". Kraków frontem do Wisły".

1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Związek Polskich Armatorów Śródlądowych zwraca się do Rządu RP oraz wszystkich jednostek samorządu terytorialnego położonych nad Wisłą o podjęcie działań na rzecz realizacji unijnego programu "NAIADES" (Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe) - Programu na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej oraz Dróg Wodnych w Europie, szczególnie rozwoju: rynku, floty, zatrudnienia, wizerunku oraz infrastruktury żeglugowej. W Polsce jest ok. 210 km dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, po których można regularnie wykonywać przewozy, co stanowi jedynie 5,5% wszystkich dróg żeglownych.w Polsce. Żegluga śródlądowa jest najbezpieczniejszą, najtańszą i najbardziej ekologiczną formą transportu towarów i jak wskazuje przykład niemiecki generuje miejsca pracy (w Niemczech to ok. 400.000 pracowników związanych z transportem drogami wodnymi).

2. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Związek Polskich Armatorów Śródlądowych zwraca się do samorządów związanych z Wisłą o podjęcie działań zmierzających do powołania pełnomocników ds. Wisły oraz stworzenie platformy współpracy na rzecz przywrócenia rzece funkcji ważnej arterii komunikacyjnej w Polsce.
Zwracamy się o wybudowanie przystani rzecznych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach nadwiślańskich.
Postulujemy także podjęcie wspólnych działań na rzecz dogodnego dla podróżujących Wisłą oznakowania brzegów rzeki informujących o miejscowych atrakcjach i sprawach istotnych dla podróżujących.

3. Dla żeglowności Wisły w Małopolsce niezbędne jest przywrócenie drożności stopnia wodnego Przewóz.
Brak kolejnego planowanego stopnia wodnego w Niepołomicach i drugiego poniżej skutkuje obniżaniem się dna, co powoduje również brak możliwości śluzowania jednostek pływających przy niskich stanach Wisły.
Dzięki tym inwestycjom nastąpi rewitalizacja wiślanego szlaku żeglownego Kraków - Niepołomice - Koszyce - Warszawa - Gdańsk.

4. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Związek Polskich Armatorów Śródlądowych postulują uporządkowanie kompetencji i stworzenie nowych uregulowań prawnych zmierzających do zniesienia swoistej "dwuwładzy" w zarządzaniu śródlądowymi drogami wodnymi. Stan, w którym drogi wodne są w gestii Ministra Środowiska, ale za wszelkie akty prawne z dziedziny transportu śródlądowego odpowiedzialny jest Minister Infrastruktury powoduje sytuację w której oba ministerstwa mają rozbieżne cele dotyczące dróg wodnych.
Przykład państw UE pokazuje, że można pogodzić modernizację dróg wodnych i ochronę środowiska, gdzie rozwijanie transportu i turystyki rzecznej nie jest sprzeczne z Programem Natura 2000.
Dodatkowo taki stan prawny ogranicza możliwości skutecznego działania Krajowego i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, także poprzez niedostateczne środki finansowe przekazywane na efektywną działalność ustawową.

5. Zwracamy się szczególnie do władz Krakowa i samorządów położonych nad Wisłą o preferowanie w planach rozwoju inwestycji "frontem do Wisły". Niezbędne jest zagospodarowanie brzegów Wisły - od wałów powodziowych poprzez budowę obiektów rekreacyjnych do dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Zbigniew Garbień
Prezes Zarządu ZPAŚ

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 17 października 2008 r.