Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
oraz
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie:
usprawnienia powiązań komunikacyjnych na krzyżujących się w Koszycach drogach:
- krajowej nr 79
- wojewódzkiej nr 768
- powiatowej nr K 1274


W roku 2002 oddany został do użytku wybudowany sumptem Województwa Małopolskiego oraz przy wsparciu ze strony samorządów Powiatów Brzeskiego i Proszowskiego oraz gmin Szczurowa i Koszyce most na rzece Wiśle w miejscowości Górka (gm.Szczurowa) i Sokołowice (gm.Koszyce).

To oczekiwane od dziesięcioleci nowe rozwiązanie komunikacyjne stworzyło możliwości usprawnienia ograniczonych dotychczas powiązań komunikacyjnych na ciągach drogowych:
- Jędrzejów -Kazimierza Wielka- Koszyce- Brzesko (droga nr 768) i dalej Nowy Sącz- Piwniczna-Mniszek nad Popradem (droga nr 87)
- Miechów- Skalbmierz (droga nr 783) - Kazimierza Wielka- Koszyce
- Słomniki- Proszowice (droga nr 775) - Koszyce
- Koszyce- Szczurowa- Żabno- Tarnów
- Koszyce- Szczurowa- Radłów- Tarnów lub Szczurowa- Niepołomice
a przede wszystkim będzie to dla wspomnianych kierunków drogowych najkrótsze połączenie z węzłem autostradowym A-4 w miejscowości Mokrzyska k. Brzeska.

Wybudowanie mostu na rz.Wiśle spowodowało, pomimo złego stanu dróg, zdecydowany wzrost natężenia ruchu szczególnie na drogach dojazdowych do miejscowości Koszyce. Są także uzasadnione symptomy, że te tendencje będą się jeszcze nasilać w najbliższej przyszłości (wybudowanie autostrady A-4 Kraków- Tarnów, modernizacja drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku Górka- Szczurowa- Mokrzyska, modernizacja drogi powiatowej nr K 1274 Proszowice- Koszyce). Taka sytuacja powoduje i powodować będzie narastające zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg, szczególnie w rejonie Koszyc, czego dowodem są nieustanne interwencje służb policyjnych, pożarniczych i medycznych przy likwidacji kolizji drogowych. Jest to także stały "dyżurny" temat wszystkich spotkań w gminie Koszyce.

W tym stanie rzeczy za niezbędne i uzasadnione uznaje się:

1) Podjęcie wspólnych rozmów przez Województwa: Małopolskie i Świętokrzyskie oraz Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad na temat możliwie szybkiego przystąpienia do prac związanych z wybudowaniem obwodnicy Koszyc wzdłuż drogi 79.
2) Przyjęcie harmonogramu prac przez Województwo Małopolskie i Świętokrzyskie dotyczącego przebudowy (budowy) odcinka drogi wojewódzkiej 768 od mostu w Sokołowicach do skrzyżowania z drogą 79 w Koszycach i dalej poprzez Kazimierzę Wielką do Jędrzejowa.
3) Wykorzystanie opracowanych wcześniej na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie bądź gminy Koszyce:
- rozwiązań koncepcyjnych przedmiotowych połączeń komunikacyjnych,
- umieszczonych w opracowanym aktualnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Koszyc i Sokołowic przesądzeń dotyczących wzmiankowanych połączeń.
4) Włączenie w proces przygotowania i realizacji zamierzeń samorządów powiatu Proszowskiego i gminy Koszyce.
5) Brak działań ze strony uprawnionych do tego podmiotów lub opóźnienia ich podjęcia, skutkować może bardzo negatywnymi następstwami dla wszystkich użytkowników dróg oraz zamieszkałych przy przedmiotowych szlakach komunikacyjnych ludności.

Tadeusz Kowalczyk
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków - Kielce, Listopad 2008 r.