Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała XXII WZC SGiPM

UCHWAŁA nr 5
XXII WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
Kraków, 22 czerwca 2009 r.

W X rocznicę restytucji samorządu powiatowego i utworzenia samorządów wojewódzkich, a także u progu jubileuszu 20-lecia przywrócenia gminnego samorządu terytorialnego, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wyraża uznanie dla wszystkich małopolskich samorządowców, którzy skutecznie przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego i swoich Małych Ojczyzn.

I. WZMOCNIENIE SAMORZADÓW

Gminy, Powiaty i Województwa stanowią bardzo ważny element ustroju Rzeczpospolitej, ale dla sprawnego ich funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego potrzebne jest wzmocnienie podstaw majątkowych, finansowych i instytucjonalnych. Za szczególnie istotne uznajemy:
1. Przyspieszenie prac nad zmianami w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Objęcie dochodami z tytułu podatków pośrednich, takimi jak VAT i akcyza, zapewni stabilniejszą pozycję finansową JST, zrekompensuje też utratę dochodów z tytułu obniżenia stawek podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wprowadzenia ulgi prorodzinnej.
2. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Rządowy program "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" jest dobrym i oczekiwanym krokiem w tym kierunku. Następnymi powinno być uruchomienie systemu udzielania poręczeń i subwencjonowanych kredytów na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji SPZOZ (w tym możliwości skorzystania z tych instrumentów przez jednostki, które zaciągnęły na ten cel kredyty komercyjne), a także zrównanie praw publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na rozwiązanie oczekuje też kwestia przekazywania zadań zleconych finansowanych z budżetu wojewody jako zadania własne w zakresie pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, wsparcie osób niepełnosprawnych), czy regulacja opieki zdrowotnej dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej.
3. Wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o fundusze UE. Udział JST w procesie rozwoju obszarów wiejskich i kształtowania nowoczesnego rolnictwa oraz wyrównywania szans polskiego rolnictwa.

II. FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W MAŁOPOLSCE

Zwiększenie absorpcji funduszy unijnych w Małopolsce poprzez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe. Apelujemy do samorządów, uczelni, instytucji kultury, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych o przygotowywanie dobrych projektów aktywne korzystanie z funduszy UE - najtańszych pieniędzy na świecie, rozdzielanych centralnie i regionalnie - w ramach Programów Operacyjnych: Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego. Realizowany przez Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej wraz z SGiPM od 2008 r. program "Nie wyjeżdżaj - skorzystaj z pieniędzy europejskich w Małopolsce" objął kilkuset studentów z 7 małopolskich szkół wyższych - szkolenia tradycyjne oraz e-learningowe z pozyskiwania funduszy europejskich ukończyło z certyfikatem 225 studentów. Dobre wykorzystanie pomocy unijnej będzie możliwe tylko dzięki zatrudnianiu specjalistycznych kadr - zarządzających pełnym cyklem projektu tj. wraz w prawidłowym rozliczeniem dotacji.

III. NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE W MAŁOPOLSCE:

- budowa autostrady A-4 Kraków - Tarnów - granica z Ukrainą do 2012,
- budowa dróg ekspresowych
S-7 Gdańsk - Rabka, z przedłużeniem do Zakopanego i Chyżnego,
S-1 Pyrzowice - Cieszyn, z połączeniem Oświęcim - Brzeszcze - Bielsko-Biała,
- Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, która stanie się ważną osią łączącą drogę ekspresową S7 (węzeł Głogoczów) z drogą ekspresową S1 (węzeł Suchy Potok w rejonie Bielska Białej). Dzięki temu połączeniu sieć dróg krajowych w Polsce zostanie powiązana z siecią autostrad w Czechach, co znacznie ułatwi dojazd na południe i południowy - zachód Europy.
- budowa całkowitej ekspresowej obwodnicy drogowej Krakowa (zarówno jej części wschodniej jak i północnej),
- wybudowanie połączeń węzłów autostradowych z istniejącą siecią dróg,
- wybudowanie "Drogi współpracy regionalnej" Sławków - Jaworzno - Oświęcim,
- podniesienie nośności dróg krajowych i wojewódzkich do nacisków 115 kN/oś,
- budowa do 2015 r. obwodnic miast i miejscowości w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich; m.in.: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Zakopane, Dobczyce, Gdów, Zembrzyce, Kocmyrzów, Proszowice, Nowy Targ, Wadowice, Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Skawina, Olkusz, Wolbrom, Zator, Oświęcim, Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Trzebinia, Chełmek, Miechów, Tuchów, Dąbrowa Tarnowska, Książ Wielki, Koszyce, Szczurowa, Mokrzyska, Limanowa, Mszana Dolna, Łącko, Skała, Wojnicz, Spytkowice, Jabłonka, Jordanów.

Konkurs "Bezpieczne drogi w Małopolski - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe" . Apelujemy do samorządów o dalszą, intensywną budowę chodników i ścieżek rowerowych na terenach zabudowanych i aktywny udział w Konkursie dla gmin wiejskich, miejskich i powiatów Małopolski na najlepsze działania dal poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do tego przyczynia się budowa chodników i poboczy szczególnie dla dzieci, pieszych, rowerzystów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych.

IV. ROZBUDOWA DO 2012 R. MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE-BALICACH

Wraz z uregulowaniem spraw własnościowych i zrealizowaniem inwestycji współfinansowanych z funduszy UE umożliwiających zwiększenie obsługi pasażerów z 3 do 9 milionów:
- przebudowa i rozbudowa terminalu pasażerskiego,
- parking wielopoziomowy,
- modernizacja dróg kołowania i rozbudowa płyty postojowej dla samolotów,
- przedłużenie linii i budowa przystanku kolejowego.

V. EURO 2012 W MAŁOPOLSCE

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do wszystkich środowisk o dalszy aktywny udział w działaniach na rzecz organizacji EURO 2012 w Krakowie, na terenie historycznej Małopolski. Jest na to jeszcze szansa, jest to nadal priorytetowa sprawa dla rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej, ogromna szansa na rozwój infrastruktury międzyregionalnej oraz wielkiej promocji w świecie.

Organizacja EURO 2012 to wyjątkowa szansa na rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz impuls dla inwestycji.

Przygotowanie infrastruktury dla organizacji EURO 2012.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski po raz kolejny apeluje o przyspieszenie działań związanych z budowa infrastruktury drogowej oraz unowocześnieniem linii kolejowej Katowice - Kraków - Rzeszów - Przemyśl (a nie tylko linii od granicy niemieckiej do Katowic).

Budowa boisk sportowych w każdej wiosce Małopolski - "Orlik PLUS"
Zgodnie z nasza inicjatywą z 2007 r. apelujemy do Sołtysów, Dyrektorów Szkół i Liderów Społeczności Lokalnych o budowę boisk sportowych możliwie we wszystkich wioskach Małopolski w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. W wielu wioskach można znaleźć płaskie tereny położone przy drodze, stanowiące wspólnoty wiejskie. Przy pracy własnej mieszkańców oraz wsparciu Urzędu Gminy i MRPO oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ("inwestycje zielone") za kilkadziesiąt tysięcy złotych można wykupić i wstępnie przygotować ok. 1ha ziemi z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na ogólnodostępne, wielofunkcyjne, przyszkolne boiska sportowe zarówno do piłki nożnej jak i dla innych dyscyplin sportowych, jednocześnie pełniących funkcję miejsca imprez lokalnych organizowanych przez Szkoły, Parafie, OSP, KGW, itp.

Zofia Oszacka
Sekretarz XXII WZC SGiPM

Marian Cycoń
Przewodniczący XXII WZC SGiPM