Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała XXII WZC SGiPM

UCHWAŁA nr 6
XXII WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
Kraków, 22 czerwca 2009 r

Zwiększenie możliwości rozwojowych regionu wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej możliwe jest tylko wtedy, gdy organy administracji publicznej odpowiedzialne za tworzenie oraz realizację polityk są odpowiednio przygotowane do pełnienia swoich funkcji. Dostępność, sprawność i szybkość działania administracji mają istotne znaczenie dla stanu gospodarki a efektywne instytucje samorządowe są ważnym źródłem konkurencyjności i czynnikiem wzrostu gospodarczego.

W zakresie dostarczania usług publicznych wciąż nie jest wykorzystywany w dostatecznym stopniu potencjał organizacji pozarządowych, chociaż, zgodnie z zasadą pomocniczości, największa ilość usług społecznych powinna być realizowana na jak najniższym szczeblu przez wspólnoty lokalne i organizacje pozarządowe. Dopiero działania przekraczające ich możliwości powinny być przejmowane przez wyższe szczeble administracji publicznej. Realizacja zasady pomocniczości wymaga rozszerzenia zakresu współpracy między administracją publiczną a partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.

Szczególny wpływ na powyższe zagadnienia horyzontalne będzie miała działalność szkoleniowa realizowana dzięki możliwości wykorzystania funduszy europejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Za priorytetowe uznajemy:

1. Wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz poprawa jakości polityk i programów o zasięgu regionalnym i lokalnym.
2. Zmniejszenie wskaźnika uchwał JST uchylonych przez Wojewodę, Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Samorządowe Kolegia Odwoławcze.
3. Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych lub funkcjonowania urzędu gminy (miasta), starostwa powiatowego albo urzędu marszałkowskiego i poprawa wskaźników satysfakcji klientów z jakości usług.
4. Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników urzędu na podstawie aktualnych opisów stanowisk.
5. Opracowanie i wdrożenie procedur aktualizowania "mapy aktywności" organizacji pozarządowych na terenie gminy, powiatu albo województwa.
6. Wdrożenie/usprawnienie procedur i wzrost liczby zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
7. Przyjęcie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy (miasta), starostwa powiatowego albo urzędu marszałkowskiego oraz wdrożenie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego.

Zofia Oszacka
Sekretarz XXII WZC SGiPM

Marian Cycoń
Przewodniczący XXII WZC SGiPM