Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel WZC SGiPM

Apel
XXV Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie przekazania przez Ministra Obrony Narodowej
terenów wojskowych w centrum Krakowa
pod budowę Filharmonii Krakowskiej - Centrum Muzyki

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski z satysfakcją przyjmuje rozpoczęcie realizacji apelu Stowarzyszenia sprzed 2 lat, dotyczącego stworzenia optymalnych warunków dla działalności artystycznej Filharmonii w Krakowie. Z uznaniem przyjmujemy, że Samorząd Województwa Małopolskiego, realizując swoje ustawowe zadanie organizatora Filharmonii Krakowskiej, umieścił to przedsięwzięcie w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2012 - 2020 oraz zapewnił środki na prace koncepcyjne i przygotowawcze.

Jest głęboko zawstydzający stan rzeczy, w którym Filharmonia w Krakowie - jako jedyna w mieście wojewódzkim w Polsce - nie ma własnego budynku. Podważa to w zasadniczym stopniu nasze miano kulturalnej stolicy Polski oraz Europejskiej Stolicy Kultury 2000 i jest godną ubolewania sytuacją bez precedensu wśród metropolii w świecie. Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie od czasów II wojny światowej funkcjonuje gościnnie i tymczasowo w dawnym Domu Katolickim, wybudowanym w 1931 roku, jedynie użyczanym przez Krakowską Kurię Metropolitalną.

Niewielka sala koncertowa nie pozwala na organizację prestiżowych koncertów odpowiadających randze rozwijającego się Krakowa - Europejskiej Stolicy Kultury. Odczuwalny jest brak zaplecza technicznego oraz problem niewystarczającego zabezpieczenia budynku przed hałasem ulicznym i wibracjami położonego przy ruchliwym skrzyżowaniu ulic Straszewskiego i Zwierzynieckiej.

Podobne problemy dotyczą "bezdomnych" zespołów artystycznych Sinfonietty Cracovia i Capella Cracoviensis. Zaś z punktu widzenia rozwoju ośrodka akademickiego i rozwoju talentów artystycznych, także jedna z najstarszych w Europie Akademia Muzyczna w Krakowie nie ma odpowiedniej bazy dla swojej ambitnej działalności dydaktycznej.

W perspektywie finansowej 2007-2013 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w imieniu Państwa dofinansowało z funduszy Unii Europejskiej budowę kilkunastu regionalnych obiektów kultury kwotą 2 mld złotych, m.in. Operę Podlaską za 200 mln zł. Jeśli w nowej perspektywie finansowej nie otrzymamy finansowania z funduszy UE Samorząd Województwa Małopolskiego i Miasta Krakowa będą musiały w następnych latach wybudować za pieniądze z własnych budżetów sale koncertowe Centrum Muzyki za ponad 300 mln zł.

Obowiązkiem Samorządu Województwa Małopolskiego i Krakowa jest wybudowanie w Krakowie - kulturalnej stolicy Polski, drugim największym mieście w Polsce, Filharmonii - nowoczesnych sal koncertowych: głównej dla co najmniej tysiąca osób i kameralnej dla 300 osób.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski nadal w pełni opowiada się za realizacją epokowego zamierzenia inwestycyjnego, jakim powinna być budowa Centrum Muzyki w Krakowie. W projekcie tym pokładane są wielkie nadzieje, gdyż dopiero poprzez budowę Centrum Muzyki w Krakowie w sposób właściwy potwierdzone zostaną funkcje metropolitalne Krakowa. Jednocześnie zapewnione zostaną warunki dla realizacji programów artystycznych Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovia z równoległym stworzeniem bazy dydaktycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyjmuje, że - w oparciu o dotychczasowe prace przygotowawcze prowadzone zwłaszcza przez Samorząd Województwa Małopolskiego - właściwa i nie do przecenienia jest dalsza jak najlepsza i konstruktywna współpraca samorządu regionalnego i władz Krakowa i Akademii Muzycznej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej stanowiąca gwarancję szybkiej realizacji Centrum Muzyki. Znalazło to swój formalny wyraz w liście intencyjnym podpisanym 5 października 2011 roku przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, biorąc pod uwagę stan zaawansowania tego zamierzenia inwestycyjnego ale i cywilizacyjnego i społecznego dla stolicy Małopolski, przyjmuje, że dla ewentualnej lokalizacji Centrum Muzyki w Krakowie należy zabiegać w Ministerstwie Obrony Narodowej o pozyskanie terenów wojskowych położonych przy ul. Wandy i Skrzatów (okolice Bulwaru Kurlandzkiego) w Krakowie połączone ze zniesieniem wojskowego statusu tzw. terenu zamkniętego.

Stowarzyszenie - podobnie jak członkowie Komitetu Honorowego budowy Centrum Muzyki w Krakowie, w skład którego wchodzą liczne osobowości świata kultury i nauki na czele z Krzysztofem Pendereckim, Marszałkiem Województwa Małopolskiego Markiem Sową, Prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, Rektorem Akademii Muzycznej Stanisławem Krawczyńskim - uznaje, że takie rozwiązanie umożliwiłoby przeprowadzenie kompleksowej sanacji, rehabilitacji i zmiany funkcjonalnej zdegradowanego obszaru wielkomiejskiego Krakowa nad Wisłą, w dzielnicy Grzegórzki, poprzez funkcjonalną urbanistyczną i architektoniczną odnowę. W ten sposób rewitalizacja fragmentu miasta o historycznej, industrialnej i militarnej proweniencji, umożliwi spójne formowanie podstaw dla nowych form aktywności dla mieszkańców.

Absolutnie koniecznym i optymalnym rozwiązaniem będzie ogłoszenie, jeszcze we wrześniu 2012 r., w trakcie Triennale Architektury w Krakowie z hasłem przewodnim "Muzyka w architekturze", międzynarodowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, który powinien wskazać i wykreować przestrzeń publiczną oraz miejsca służące rozwojowi, wypoczynkowi oraz usługom komplementarnym.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zwraca się zatem z apelem do Ministra Obrony Narodowej, aby w sposób aktywny włączył się w dzieło umożliwiające oddanie już wkrótce w Krakowie do użytku, nie tylko nowoczesnego wielofunkcyjnego Centrum Muzyki, ale i nowego pięknego Parku Grzegórzki nad Wisłą także wspólnego dla dzielnicy Kazimierz - przestrzeni zielonych na 12 ha sprzyjających rekreacji i wypoczynkowi wraz z restauracjami, kawiarniami, księgarniami, specjalistycznymi sklepami i butikami artystycznymi, mieszkaniami etc.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, mając na uwadze powyższe, apeluje do Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka o:

- formalną i prawną realizację wstępnej akceptacji Ministra Obrony Narodowej z listopada ubiegłego roku dla przekazania Województwu Małopolskiemu nieruchomości nr 173/11 obr. 17 Kraków-Śródmieście, a także sąsiadujących z nią działek nr 173/13 i 173/14, na cele budowy Centrum Muzyki za pośrednictwem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej lub Agencji Mienia Wojskowego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, w tym z zastosowaniem maksymalnych bonifikat do 90%.

Przekazane w drodze umowy nieruchomości Skarbu Państwa na własność jednostce samorządu terytorialnego - Samorządowi Województwa Małopolskiego, byłyby wykorzystane na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych. Za 12 ha terenów wojskowych Samorząd Województwa Małopolskiego oferuje WAM 3 ha pod budownictwo mieszkaniowe w pobliżu III Kampusu UJ oraz potrzebne dla wojska 7 ha w podkrakowskiej Rząsce. Dodatkowe nieruchomości proponuje dla wojska m.in. Miasto Kraków oraz Wojewoda Małopolski w imieniu Skarbu Państwa. Po zastosowaniu bonifikaty za zgoda MON przez WAM i AMW zamiana nieruchomości może i powinna nastąpić w czerwcu br.

Dotychczasowe negocjacje z Wojskową Agencją Mieszkaniową w kwestii nieruchomości zamiennych dla działek nr 173/13 i 173/14, będących własnością Skarbu Państwa w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, wskazują, że dla tych nieruchomości proces zamiany nieruchomości jest możliwy. Prezes WAM Michał Świtalski na sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego jesienią ub. roku potwierdził życzliwość Ministra Obrony oraz własną dla budowy Centrum Muzyki na tych terenach wojskowych w centrum Krakowa.

W dniu 6 lutego 2012 roku Województwo Małopolskie, Garnizon Kraków oraz Rejonowy Zarząd Infrastruktury podpisały porozumienie o współpracy dla realizacji wyrażonej przez Ministra Obrony Narodowej deklaracji przekazania województwu działki nr 173/11.

Realizując zapisy porozumienia, Garnizon Kraków oraz Marszałek Województwa Małopolskiego wystąpili do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o objęcie działki nr 173/11 planem przekazywania nieruchomości zbędnych dla resortu obrony narodowej do Agencji Mienia Wojskowego, co umożliwiłoby formalne przekazywanie nieruchomości Samorządowi Województwa Małopolskiego na warunkach ustalonych między stronami.

Jednocześnie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Ministra Obrony Narodowej o:

- możliwie najszybsze pozbawienie działki nr 173/11 w Krakowie charakteru terenu zamkniętego poprzez wydanie decyzji w sprawie wyłączenia działki nr 173/11 z katalogu terenów zamkniętych i uznanie tego terenu za trwale zbędnego dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności kraju.

Kwestia ta, determinując możliwe ścieżki uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, ma kluczowe znaczenie dla przygotowania procesu inwestycyjnego.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uznaje, że Centrum Muzyki i jego centralny obiekt jakim będzie główna sala koncertowa, ma stać się jedną z ikon architektonicznych Krakowa XXI wieku. Jest to zadanie niezbędne dla rozwoju całego regionu w kontekście możliwości wsparcia jego realizacji funduszami europejskimi w nadchodzącej perspektywie finansowej.

Aby jednak osiągnąć cel, niezbędne są podjęte do końca czerwca br. szybkie decyzje prawne Ministra Obrony Narodowej oraz Prezesów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i ewentualnie Agencji Mienia Wojskowego oraz dalsze współdziałanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w to zadanie.

W przeciwnym razie Województwo Małopolskie i Miasto Kraków mogą stracić ostatnią i jedyną szansę na przygotowanie projektu o finansowanie budowy Centrum Muzyki z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020.

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 12 czerwca 2012 r.

*********

Powstanie Centrum Muzyki w Krakowie, onet.pl, 2013-03-28 >>>