Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko WZC SGiPM

Stanowisko
XXV Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce

Analizy obciążenia ruchem infrastruktury kolejowej w Województwie Małopolskim wskazują, że obecny stopień wykorzystywania linii kolejowych jest niewielki i istnieją duże rezerwy przepustowości. Na 70% linii kolejowych Małopolski ruch pociągów nie przekracza 20 pociągów na dobę (mniej niż jeden na godzinę), w tym na 15% ruch jest całkowicie wstrzymany.

Z drugiej strony linie kolejowe w Małopolsce są w nieco gorszym stanie technicznym od średniej krajowej - jedynie 21% linii jest w dobrym stanie, 45% w dostatecznym, a aż 34% w złym (wskaźniki dla IZ Nowy Sącz dobry - 12%, dostateczny - 36%, zły - 52%).

Podstawowym celem działań samorządów wszystkich poziomów powinno być wspieranie rozwoju, modernizacji do wyższych parametrów technicznych lub rehabilitacja do pierwotnych parametrów technicznych infrastruktury kolejowej i okołokolejowej (parkingi, przystanki, węzły komunikacyjne) w oparciu o fundusze UE oraz zintegrowanie jej z trasami drogowymi, systemami komunikacji miejskich, tak aby maksymalnie zwiększyć dostępność transportową peryferyjnych regionów do kluczowych centrów regionalnych Małopolski.

I. ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM (KOM) jest najważniejszym elementem sprawnego systemu kolejowego w regionie. mogą i powinny stanowić inwestycje realizowane w możliwie szybkim terminie:

1. Krakowska Kolej Aglomeracyjna dla półtora miliona mieszkańców KOM.

a. Studium tej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie opracowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przewiduje sześć linii kolei aglomeracyjnej. Według aktualizacji na rok 2011 proponuje się w pierwszym etapie - w latach 2014/2015 uruchomić 3 linie: 1) Trzebinia - Tarnów, 2) Sędziszów - Skawina (ew. Podbory Skawińskie) i 3) Wieliczka Rynek - Balice W drugim etapie (po 2015 roku) rozważone będą linie wykorzystujące obwodowe trasy w Krakowie; 4) Kraków Główny - Batowice - Nowa Huta - Przylasek Rusiecki - Kraków Płaszów - Kraków Główny; 5) Mydlniki - Kraków Płaszów; 6) Mydlniki - Nowa Huta;

b. Na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego znajduje się:
 - 280 km linii kolejowych, w tym 120 km na terenie Krakowa,
 - 33 stacje, w tym 18 na terenie Krakowa,
 - 40 przystanków osobowych, w tym 11 na terenie Krakowa.

W celu zwiększenia wykorzystania istniejącej infrastruktury kolejowej w obsłudze miasta Krakowa należy wybudować 29 nowych przystanków osobowych.

INNE KONIECZNE PRZDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

 II. Zwiększenie dostępności transportowej Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza:
- szybkie połączenie kolejowe Kraków - Tarnów - budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Tymbark - Nowy Sącz w celu połączenia Krakowa, Tarnowa i Nowego Targu.

III. Zwiększenie dostępności transportowej dla obszarów peryferyjnych:
- modernizacja linii kolejowej Kraków - Miechów, w tym modernizacja stacji Tunel
- modernizacja linii kolejowej Kraków - Skawina, częściowo przeprowadzona ze środków województwa - jej najbardziej istotnym przedsięwzięciem powinna być budowa łącznicy Kraków - Zabłocie - Kraków - Krzemionki, która warunkuje uruchomienie kolei aglomeracyjnej

W perspektywie 2021- 2030:
- poprawa jakości połączeń kolejowych z Krakowa przez Skawinę i Zator do Oświęcimia
- poprawa jakości połączeń kolejowych z Krakowa do Kęt i Wadowic.

IV. Podniesienie jakości połączeń kolejowych z województwami:
- śląskim - modernizacja linii Kraków - Katowice
- podkarpackim - modernizacja linii Tarnów - Rzeszów
- świętokrzyskim - modernizacja linii Miechów - Psary.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Polskich Linii Kolejowych PKP:

1. O opracowanie Studium dla rozbudowy polskiego odcinka trasy kolejowej Kraków - Podłęże - Tymbark - Nowy Sącz - Zakopane - Krynica w ramach nowego korytarza europejskiego prowadzącego przez Słowację do Morza Czarnego.

2. W ramach przygotowania Małopolski do systemu kolei dużych prędkości zwracamy się Polskich Linii Kolejowych PKP o zmodernizowanie do 2014 r. trasy E30 i zapewnienie biegu pociągów do 160 km/h. Przejazd podobnymi 80-cio kilometrowymi odcinkami Kraków - Tarnów i Kraków - Katowice powinien zajmować 35 minut. Dzięki temu realne stanie się połączenie aglomeracji Krakowskiej i Katowickiej w jeden współdziałający organizm - KRAKOWICE.

3. W ramach systemu kolei dużych prędkości konieczne jest przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej aż do Olkusza z rozjazdem na Katowice i Kraków, co pozwoli na utworzenie dodatkowego połączenia kolejowego pomiędzy Małopolską i Śląskiem z szybkością jazdy do 200km/h w perspektywie do 2020 i podniesienie perspektywie do 2025 prędkości pociągów na CMK do 300 km/h.

4. Apelujemy o przeniesienie łącznicy na linii przez Łagiewniki do Skawiny (projekt o wartości 330 mln zł) z listy rezerwowej na listę indykatywną Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Apelujemy o opracowanie jeszcze w roku 2012 Studium Wykonalności Węzła Kolejowego Kraków, uwzględniającego wykorzystanie linii i terenów kolejowych dla rozwoju miasta ważnego dla aglomeracyjnych linii kolejowych o potencjale bazującym na 120 km trakcji w Krakowie i 280 km bezpośrednio wokół miasta.

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 12 czerwca 2012 r.