Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Rady SGM

Rada Stowarzyszenia Gmin Małopolski podczas posiedzenia w dniu 6 grudnia 1993 przyjęła co następuje:

1. Stowarzyszenie Gmin Małopolski wyraża gotowość przyjęcia na siebie obsługi biurowej Federacji Stowarzyszeń i Gmin Polskich (zwany dalej Federacją).
2. Biuro Federacji mieściłoby się w Biurze SGM, Kraków ul. Grodzka 28.
3. Stowarzyszenie Gmin Małopolski opracuje i przedłoży projekt regulaminu działania Federacji.